eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa ubezpieczenia Politechniki WrocławskiejOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 320 43 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.kowalek@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9b9b5d6-43c8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001019/69/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU Uczelni oraz ubezpieczenie OC i komunikacyjne, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.pwr.edu.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap, Ogł. o zam., dokumenty zamówienia-SWZ i Informacje dla Wykonawców)
1.2. ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
1.3. poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl (korespondencja oprócz Ofert). jak również przy użyciu:
1.4. Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)
1.5. strony internetowej Zamawiającego https://przetargi.pwr.edu.pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tej Instrukcji.
4. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach - mail.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.
6. Korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) dotycząca pytań odnośnie zapisów SWZ, sposobu złożenia Oferty oraz realizacji zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się
elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana
7. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://przetargi.pwr.edu.pl/ .
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji
warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Politechnika Wrocławska - informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, a reprezentują go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej decyduje
ona sama jako Administrator danych.
2. kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania
Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane
zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania
o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE)przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
6. posiada Pani/Pan:
6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
6.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7.7. nie przysługuje Pani/Panu:
7.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
7.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
7.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.
10. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/BZP/242-193/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej obejmująca:
Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia Politechniki Wrocławskiej od wszystkich ryzyk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.1 do SWZ (wraz z Załącznikami 3.1.a do 3.1.h - zawierającymi wyliczenie wartości mienia, wykaz budynków i budowli, dane techniczne budynków, raport szkodowości majątku, sprzęt przenośny, inne pojazdy, zestawienie inwestycji i remontów).
kod CPV - 66513000-9 Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy, tj. od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66513000-9 - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp: do 5% wartości zamówienia podstawowego (wartości szacunkowej) na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SWZ, w szczególności polegających na:
- objecie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia uczelni bez możliwości zmiany taryf.
- rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji;

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najtańszej oferty w każdym zadaniu: Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu [„Cena” - C]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej obejmująca: Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.2 do SIWZ (wraz z załącznikiem 3.2.a – raport szkodowości z OC).
kod CPV 66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy, tj. od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
5. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp: do 5% wartości zamówienia podstawowego (wartości szacunkowej) na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SWZ, w szczególności polegających na:
- objecie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia uczelni bez możliwości zmiany taryf.
- rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji;

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najtańszej oferty w każdym zadaniu: Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu [„Cena” - C]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej obejmująca: Zadanie nr 3 – Ubezpieczenie pojazdów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.3 do SIWZ (wraz z Załącznikami 3.3.a do 3.3.e - zawierającymi wykaz pojazdów, opisy dodatkowych ryzyk ubezpieczeniowych oraz raport szkodowości).
kod CPV 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy, tj. od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
5. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp: do 5% wartości zamówienia podstawowego (wartości szacunkowej) na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SWZ, w szczególności polegających na:
- objecie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia uczelni bez możliwości zmiany taryf.
- rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji;

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najtańszej oferty w każdym zadaniu: Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu [„Cena” - C]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca posiada zezwolenie organu nadzoru do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1130)
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: DOTYCZY ZADANIA NR 1: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - należycie zrealizował lub realizuje co najmniej: jedną usługę polegającą na ubezpieczeniu mienia o wartości nie mniejszej niż jeden miliard złotych.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych)
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu – dopuszcza łączne spełniania warunków przez Wykonawców, przy czym warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których te uprawnienia są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. dokumentu potwierdzającego uzyskanie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dla danego Zadania na które Wykonawca składa ofertę), z zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U z 2021 r., poz. 1130).
3.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowych środków dowodowych - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dla danego Zadania, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku rozbieżności między zapisami OWU, a zapisami SWZ obowiązujące będą zapisy SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowych środków dowodowych - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dla danego Zadania, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku rozbieżności między zapisami OWU, a zapisami SWZ obowiązujące będą zapisy SWZ.
W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi składać się z:
1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;
2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ;
3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; - celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy/-ców odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru* oraz odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy).
*Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
6. przedmiotowych środków dowodowych - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dla danego Zadania, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku rozbieżności między zapisami OWU, a zapisami SWZ obowiązujące będą zapisy SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i ( jeżeli dotyczy) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
2. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie:
a) zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
i) stawki podatku od towarów i usług,
ii) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, a Wykonawca złoży nie później niż 30 dni od dnia w życie
przepisów dokonujących tych zmian, wniosek o dokonanie zmiany treści umowy
oraz należycie udokumentuje, że wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty
realizacji umowy przez Wykonawcę.
b) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
c) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, osób reprezentujących Wykonawcę i
Zamawiającego numerów rachunków bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;
d) udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia
dodatkowego.
3. Warunki dokonywania zmian:
a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 uPzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.