eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w AugustowieOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790317038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 12

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 644 42 59

1.5.8.) Numer faksu: 87 64 33 419

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.liszewska@spzoz.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.augustow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-747b07bc-4309-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00109697/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Augustowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.spzoz.augustow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W przypadku składania
dokumentów, wniosków, zawiadomień innych niż oferty i dokumenty załączone do oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość
składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres: anna.liszewska@spzoz.augustow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z
systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie
Windows i wymaga .NET Framework
W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal -Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
-oznaczenia czasu odbioru danych –miniPortal -wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,Mozilla
Firefox od wersji 15,Google Chrome od wersji 20
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, tel. 87 644 42 84 ;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie Anna Predko-Maliszewska, adres
e-mail a.predko@dbajodane.pl , nr. tel. 500 533 355;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule „zaprojektuj
i wybuduj” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie”.
2. Przedmiotem prac jest zaprojektowanie, roboty instalacyjne, uruchomienie
i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji PV o mocy 49,84 kWp, wyposażonej w falownik posiadający wyświetlacz z menu w języku polskim.
Przyjęto montaż instalacji na działce o nr geod. 65/12 znajdującej się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, a także:
a) wykonanie dokumentacji wykonawczej;
b) przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie oferowanych modułów fotowoltaicznych m. in.: certyfikatów potwierdzających zgodność
z wymaganymi normami, kart katalogowych dotyczących modułów fotowoltaicznych, potwierdzających spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej.
c) przeszkolenie przedstawicieli zarządcy nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,
d) sporządzenie i dostarczenie dla użytkownika pisemnej instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty przeglądów gwarancyjnych dla zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,
e) sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności;
f) przygotowanie i wykonanie wszystkich elementów instalacji zgodnie z warunkami odbioru na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
g) przygotowanie i złożenie do PGE Dystrybucja S.A zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji wraz z załącznikami oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwość wpięcia instalacji do sieci elektroenergetycznej.
h) zgłoszenie i zagwarantowanie odbioru stosownego licznika (dwukierunkowego) przez Zakład Energetyczny.
i) udzielenie rękojmi oraz gwarancji:
- na roboty budowlane - 60 miesięcy,
- na zamontowane panele fotowoltaiczne oraz inwertery – min. 10 lat,
- utrzymanie sprawności paneli fotowoltaicznych na poziomie nim. 80% mocy – 25 lat,
liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robot budowlanych.
j) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz odnotowanie ww. przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych.
3. Jeżeli producent urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych wymaga - dla zachowania ważności gwarancji - wykonania montażu lub sprawdzenia montażu, lub wykonania przeglądów gwarancyjnych przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora - Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewni udział takiej osoby w montażu i przeglądach.
4. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa:
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Audyt energetyczny SPZOZ Augustów – Załącznik nr 11 do SWZ.
5. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót, przed przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca uzyska na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia Umowy i wykonania zamówienia.
6. Chęć odbycia wizji lokalnej należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 87 64 44 261
lub 87 64 44 259.
Osobą odpowiedzialną za obycie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest:
Jerzy Mazur, tel. 87 64 44 261, email: jerzy.mazur@spzoz.augustow.pl
Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone protokołem - Załącznik nr 8
do SIWZ.
7. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie
stosował kryteria wskazane w rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na zamontowane panele fotowoltaiczne i inwertery

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie:
1. Potencjał kadrowy: co najmniej 1 osobą do kierowania robotami (Kierownik budowy), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
2. Doświadczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowania co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” instalacji fotowoltaicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym - Załącznik nr 10 do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie : dwa tysiące pięćset zł 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 37 1440 1101 0000 0000 0974 4177 z adnotacją: „Wadium do przetargu 17/ZP/2022” .
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie. Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę wadium,
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ....... – do dnia .........”,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ,
b) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, zgodnie
z Załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ.
c) Wypełniony formularz szczegółowej oferty cenowej (w ramach oferowanych pakietów), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SWZ,
d) W przypadku zaoferowania środków równoważnych - karty (opisy), charakterystyki produktu sporządzone zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozdział 4, pkt. 17.
UWAGA:
Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA! W przypadku nie dołączenia do oferty Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza szczegółowej oferty cenowej (OPZ),
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, którym mowa w pkt. b)
składa każdy z Wykonawców.
W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika –pełnomocnictwo.
Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz
z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 6 ppkt 3) lit c) i w pkt 7 składa się, pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie -w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem
formatów,
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu
pełnomocnictwa (notarialnie –art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. –Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.
164 z późniejszymi zmianami).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2.
2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a wynikających z możliwych zmian umowy z wykonawcą. Zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia wykonawcy;
b) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, epidemie, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, strajki itp.) -zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy;
c) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;
d) zmiany osób wskazanych w § 14 ust. 1 umowy;
2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, hydrologicznych lub terenowych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, które mają wpływ na termin wykonania umowy, w szczególności:
1) odkrycia na terenie robót niewypałów i niewybuchów;
2) odkrycia na terenie robót kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, lub przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami;
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, wydłuża się termin wykonania umowy o czas opóźnienia spowodowany tymi okolicznościami.
5. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też ich uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, działania sił przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp.
Cały katalog zmian umowy znajduje się w § 16 projektu umowy- Załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-24 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji zastosuje kryteria oceny ofert określone w rozdziale 14 niniejszej SWZ, co oznacza,
że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, których oferty zdobyły najwięcej punktów w kryterium oceny ofert, tj. przedstawiają najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa rozdziale 14 pkt. 1 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.