eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa w zakresie utrzymania czystości w budynkach ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-08-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa w zakresie utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuki Wojennej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011574244

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. Antoniego Chruściela 103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.olszewska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa w zakresie utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dda580f-44fb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00375435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014904/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Usługa w zakresie urzymania czystości w budynkach ASzWoj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ
1. Wszyscy Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez funkcję „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
2. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać co najmniej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s;
2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer
10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
3) zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową: Chrome; Mozilla Firefox;
4) włączoną obsługę JavaScript;
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
6) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. W takiej sytuacji należy załączyć oddzielny plik z podpisem (w takiej sytuacji Wykonawca winien upewnić się, że załącza oba pliki, tj. plik z treścią dokumentu oraz plik z podpisem elektronicznym).
8) Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej.
4. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data "- czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
7. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8.
8. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl
9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu i udzielenie zamówienia.
10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
11. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić tylko w przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
12. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą dodatkowych informacji,
- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, ich usunięcia ani prawo wniesienia sprzeciwu, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
15. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
16. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
17. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe ale niezbędne do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASzWoj-PK-ZZP.261.77.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania czystości
w budynkach Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający na podstawie przepisu art. 95 ust. 2 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące podczas realizacji przedmiotu zamówienia prace określone w opisie przedmiotu zamówienia,
tj. czynności wykonywane przez personel sprzątający (czynności sprzątania).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonywanych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna składać się z:
1) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę;
2) formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego platformie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
4) pełnomocnictwa złożonego w formie opisanej w pkt. 7 (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej.
6) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami ust. 6;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 11.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienie (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Podpisy na pełnomocnictwie, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 i ust. 8 muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Podpisy i poświadczenie ze zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ
3) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 10
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:
1) Zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następnych okolicznościach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust.3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych;
e) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów dla poszczególnych grup produktów lub usług, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w publikacji „Wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich‘’, ulegnie zmianie o minimum 5 %
w porównaniu do wskaźnika wzrostu cen towarów lub usług z roku poprzedniego
z zastrzeżeniem ust. 6.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,
w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych możliwości:
a) w sytuacjach, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
b) termin realizacji umowy będzie mógł ulec skróceniu na skutek zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym za siłę wyższą uznaje się katastrofalne działania przyrody, nowe akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki, wojna), niezależnie od Stron umowy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań stron wynikających z umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec pomimo działania z dochowaniem należytej staranności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://akademia- mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.