eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasnystaw › Modernizacja sieci IT w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A, 22-300 KrasnystawOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sieci IT w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A, 22-300 Krasnystaw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000299453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-krasnystaw

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci IT w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A, 22-300 Krasnystaw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd4ceb4e-ee25-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00157811/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja sieci IT w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3a, 22-300 Krasnystaw

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213296/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 253545,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci IT w Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A, 22-300 Krasnystaw.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Wykonanie prac stanowiących modernizację sieci IT oraz adaptację pomieszczenia na cele pomieszczenia serwerowni w tym:
2.1.1. demontaż instalacji,
2.1.2. demontaż instalacji wewnętrznych w pomieszczeniu serwerowni,
2.1.3. zamurowanie otworów drzwiowych,
2.1.4. demontaż okładzin ściennych i podłogowych,
2.1.5. wymiana drzwi,
2.1.6. montaż stelaża podłogi technicznej oraz podłogi technicznej,
2.1.7. szpachlowanie malowanie ścian,
2.1.8. montaż klap pożarowych,
2.1.9. montaż zabudowy pożarowej,
2.1.10. montaż okablowania LAN,
2.1.11. montaż szafy IT,
2.1.12. montaż instalacji EL,
2.1.13. montaż klimatyzacji,
2.1.14. montaż systemu SSWIN,
2.1.15. montaż systemu KD,
2.1.16. montaż systemu wizualizacji.
2.2. Wykonanie prac adaptacyjnych dostosowania pomieszczenia na potrzeby serwerowni, w tym:
2.2.1. demontaż okładzin podłogowych,
2.2.2. wykonanie wylewki z warstwą hydroizolacyjną,
2.2.3. zamurowanie otworów drzwiowych,
2.2.4. przystosowanie pomieszczenia pod kątem ppoż.,
2.2.5. odświeżenie i pomalowanie ścian,
2.2.6. demontaż istniejących instalacji elektrycznych,
2.2.7. osadzenie nowej stolarki drzwiowej (wejście do serwerowni) wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego,
2.2.8. wykonanie podłogi technicznej pokrytej wykładziną antystatyczną koloru ciemno szarego,
2.2.9. dostosowanie ścian, posadzki i sufitu dla potrzeb wyizolowania pożarowego pomieszczenia w stopniu EI 60,
2.2.10. uzupełnienie ubytków w istniejącym tynku (szpachlowanie i wyrównanie); Należy uzupełnić ubytki w ścianach po istniejącej infrastrukturze oraz pracach montażowych. Przed tynkowaniem ściany należy zagruntować.
2.2.11. dwukrotne malowanie ścian na biało farbą emulsyjną,
2.2.12. przygotowanie przejść instalacyjnych dla instalacji technologicznych Serwerowni,
2.2.13. wykonanie uszczelnień ppoż.,
2.2.14. dostosowanie wentylacji w związku z instalacją Systemu Gaszenia Serwerowni;
2.2.15. dostawę drzwi antywłamaniowych i przeciwpożarowych (szerokość min. 90 cm);
2.2.16. usunięcie wszelkich urządzeń wodno-sanitarnych lub ich zabezpieczenie,
2.2.17. zainstalowanie oświetlenia.
2.3. Wykonanie prac instalacyjnych na potrzeby sieci IT, w tym:
2.3.1. wykonanie okablowania sieci strukturalnej kat 6A wraz z szafa węzłową GPD,
2.3.2. wykonanie dedykowanej instalacji zasilającej dla celów komputerowych,
2.3.3. wykonanie systemu SUG wraz z kanałami wentylacji przewietrzania,
2.3.4. wykonanie systemu alarmowego kontroli dostępu i systemu wizualizacji parametrów środowiskowych.
2.4. Dostawę i konfigurację:
2.4.1. serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją,
2.4.2. centrali telefonicznej wraz z konfiguracją,
2.4.3. urządzeń sieciowych wraz z konfiguracją.
2.5. Wykonania w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową.
2.6. Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - wyniki badań do akceptacji przez Zespół Nadzoru Zamawiającego.
2.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2.8. Prowadzenie dziennika budowy.
2.9. Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
2.10. Uporządkowanie terenu inwestycji.
2.11. Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.),były wykonywane przez cały okres realizacji umowy przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności kierowania i nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyższe wyłączenie dotyczy również czynności związanych z dostawą materiałów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (zał. nr 1 do SWZ) oraz załącznik nr 6 – wzór umowy.
5. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w opisie przedmiotu
zamówienia, pochodzące od konkretnych
producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanym w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 12.6.8. SWZ. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
6. Wszędzie tam gdzie w w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w pkt 12.6.9. SWZ.
7. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, itp. nie mają na celu naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 99 ust. 4 ustawy Pzp ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określony opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w SWZ. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe, normy, oceny techniczne systemów itp., zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art 263 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 26.08.2022 r. dokonał wyboru Wykonawcy BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock, poinformował wszystkich Wykonawców o dokonanym wyborze oraz wezwał wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w terminie 01.09.2022 r. Wykonawca, BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock, po licznych monitach ze strony Zamawiającego dotyczących ustalenia konkretnej daty podpisania umowy, w dniu 14.09.2022 r. złożył oświadczenie, że nie jest w stanie zrealizować przedmiotowego zadania w tym roku kalendarzowym z uwagi na fakt, iż "...żaden z wiodących producentów serwerów nie jest w stanie potwierdzić i zrealizować dostawy w tym roku kalendarzowym ...".
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na uchylenie się Wykonawcy BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock od podpisania umowy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489294,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 552270,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.