eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedziana Góra › "Rozbudowa drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk gm. Miedziana Góra o budowę odcinka rowu na dł. ok. 370 m"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk gm. Miedziana Góra o budowę odcinka rowu na dł. ok. 370 m”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedziana Góra

1.3.) Oddział zamawiającego: Gm Miedziana Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędnicza 18

1.5.2.) Miejscowość: Miedziana Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-085

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miedziana-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk gm. Miedziana Góra o budowę odcinka rowu na dł. ok. 370 m”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4c8d104-4346-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071692/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce wmsc. Ćmińsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektr.:
a) platformy do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dostępnej pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet (dalej jako Platforma);
dopuszcza się komunikację na wskazane poniżej adresy e-mail:
b) poczty elektronicznej: anna.szlefarska@miedziana-gora.pl,tomasz.zboch@miedziana-gora.pl,kancelaria@adwokat-kozubek.pl
- z zastrzeżeniem, że oferta, wraz z oświadczeniami, o których mowa w Sekcji VII pkt 1 SWZ, mają zostać przekazane wyłącznie za
pomocą powyższej Platformy. Zgłoszenie do postępowania wymaga zarejestrowania Wyk. do
systemu na subdomenie Gm.Miedziana Góra: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowo opisano w rozdziale XI SWZ!!! Zam. infor., że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wyk. winien kont.się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Miedziana
Góra tel.+48 22 257 22 23 (infolinia w dni rob., w godz. 9.00-17.00)e-mail: oneplace@marketplanet.pl Wykonawca winien korzystać
z aktualnej Instrukcji dla Wykonawców dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 r., dostępnej z poziomu strefy publicznej w
zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego" na stronie: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl. Dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:a.dokumenty w formacie „pdf”zaleca się podpisywać formatem PAdES,b.dopuszcza
się podpisanie dok. w formacie innym niż „pdf”,wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W zw. z tym Wyk. będzie
zobowiązany zał.,oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na PlatformieZakupowej, tj.: a. Stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s; b. Komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS
1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d.Zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a.Plik załączony przez Wyk. na
Platf.Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otw.pliku dostępna
jest po odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert. Ozn. czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchr. odpowiednim źródłem czasu.
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła
Wykonawcę do szczegółowych zapisów w rozdziale XI SWZ!

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra;2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl. 3) Dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres zgodnie z art.78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 4 PZP.7) Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z PZP.8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Również:Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672)
przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sądrejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON:017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Miedziana Góra
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła
Wykonawcę do szczegółowych zapisów w SWZ w Sekcji XXII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGPOS.271.75.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia na rozbudowę drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce msc. Ćmińsk gm. Miedziana Góra o budowę odcinka rowu na dł. ok. 370 m obejmuje:
• budowę rowu przydrożnego po południowej stronie drogi w km 0+084,00 do 0+475,00 wraz z jego zabudową, przepustami rurowymi pod zjazdami do posesji;
• przebudowę istniejącego rowu przydrożnego po północnej stronie drogi w km 0+467,00 do 0+488,00;
• budowę przepustu pod drogą;
• przebudowę zjazdów po południowej stronie drogi.

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%;
2) Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena brutto za przedmiot zamówienia
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
2) Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości
Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
•36 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt
• 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 15 pkt
• 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

a) wykonanych robót:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie, w ramach jednego kontraktu, wykonał:
• co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z rozbudową, budową, lub przebudową drogi, a wartość wykonanej roboty wynosiła minimum 250 000,00 zł brutto
UWAGA1: Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1693 ze zm.).
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
• co najmniej jedną osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności inżynierii drogowej. Osoba powołana na kierownika musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 250 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP.
2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dot. płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019.1170) – załącznik nr 14 do SWZ.
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik 5 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – stanowi załącznik 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami do SWZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1 i 2.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 3 wraz z oświadczeniami podmiotu
udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji).
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np.: odpis z KRS, CEIDG) lub wskazanie w formularzu
ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, aby Zamawiający mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne.
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
WAŻNE: Ofertę, w tym oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach”
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BS Kielce oddział M/Góra nr rachunku 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 z dopiskiem "Wadium – IGPOS.271.75.2022.”
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miedziana Góra;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać przekazane w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta
musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu umożliwienia identyfikacji.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy zamówienia (np. które roboty budowlane) realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
rozdziale V SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
a. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli jeden
z tych Wykonawców wykaże się całym wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem i Wykonawca ten, zgodnie z
treścią art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, czyli posiadający wymagane zdolności, faktycznie wykona roboty budowlane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ i wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.