eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › "Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 75 85 185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21bf5519-069e-11ed-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21bf5519-069e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033142/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268544/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 16286019,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku SP6 w Chrzanowie”. Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej nr 6 zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 224/2021 z dnia 30 marca 2021 znak: AGN.6740.187.2021.AK9 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności. Zadanie objęte dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5521/PolskiLad.
2. Zakres robót do wykonania obejmuje:
1) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wymagającą złożenia wniosku zgodnie z art. 83b., ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 poz. 55 z póź. zmianami) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej,
2) przebudowę istniejącej szkoły- zapewnić prowadzenie budowy w taki sposób by roboty budowlane na istniejącym obiekcie szkolnym wykonywane były w okresie czasowego zamknięcie szkoły tj. od 01.06.2023-29.09.2023 r.,
3) budowę skrzydła wschodniego które obejmuje m. in. halę sportową, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz zaplecze techniczne i porządkowe, toaletę dla niepełnosprawnych oraz bibliotekę,
4) budowę skrzydła zachodniego czyli przedszkola na parterze oraz sal lekcyjnych na piętrze wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz zapleczem techniczno-porządkowym,
5) przebudowę zjazdu technicznego dla obsługi kuchni i dostaw,
6) prolongowanie lub w razie konieczności uzyskanie nowych uzgodnień branżowych umożliwiające wykonanie zabezpieczenia, usunięcia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń obcych,
7) budowę oświetlenia zewnętrznego,
8) zabezpieczenie lub przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia:
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć elektroenergetyczna (nn, SN)
- sieć cieplną,
9) dostawę i montaż wyposażenia kuchni oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,
10) dostawę i montaż wyposażenia sportowego sali gimnastycznej,
11) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,
Poszczególne roboty będą wykonywane w następującej kolejności:
1) roboty przygotowawcze: organizacja, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, umożliwiające realizację robót na czynnym obiekcie - użytkowanej szkoły (czasowe zamknięcie obiektu możliwe jest jedynie w okresie od 01.06.2023 r-29.09.2023 r),
2) zabezpieczenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
3) usunięcie drzew i krzewów,
4) roboty rozbiórkowe,
5) roboty ziemne,
6) przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu,
7) roboty fundamentowe,
8) roboty stanu surowego,
9) roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych,
10) roboty wykończeniowe,
11) roboty w zagospodarowaniu terenu podbudowy, utwardzenia,
12) wyposażenie obiektu,
13) humusowanie i obsianie trawą, ewentualne nasadzenia zastępcze w ramach uzyskanej decyzji na wycinkę drzew,
Dokumentacja projektowa obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt technologiczny wyposażenia kuchni, projekt wyposażenia hali sportowej, przedmiar robót (jako dokument pomocniczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Materiały (wyroby), które zostaną wbudowane, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Miejsce wykonania zamówienia: Chrzanów ul. Dworska, działki nr ewid. 108/49 obręb 0002 Kościelec, jednostka ewidencyjna 120303_4 Chrzanów – miasto w zakresie zgodnym z wydaną decyzją pozwolenia na budowę nr 224//2021 znak: AGN.6740.187.2021.AK9 z dnia 30 marca 2021 r. wydaną przez Starostę Chrzanowskiego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany (załącznik nr 7 do SWZ), projekt techniczno-wykonawczy (załącznik nr 8), projekt technologiczny wyposażenia kuchni, wyposażenie sali sportowej, pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 9 do SWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 10 do SWZ. Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać
odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1)zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne,
2) zapewnienia kierowników branżowych w trakcie realizacji zadania tj.:
- kierownik robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych
- kierownik robót elektrycznych
- kierownik robót instalacyjnych teletechnicznych
- kierownik robót drogowych
3) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach i w trakcie robót,
4) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
5) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót,
6) wykonania prób i badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót,
7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
6. W każdym przypadku gdy zamawiający podaje materiał lub urządzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub producenta należy uznać, iż jest to materiał lub urządzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie równoważnych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, będą posiadały odpowiednie parametry,
będą spełniać obowiązujące normy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14476000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23847932,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14476000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Kartel" S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 290694609

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty elektryczne, sanitarne, budowlane specjalistyczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14476000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.