eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bogatynia › Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie BogatyniaOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bogatynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Daszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Bogatynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-920

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bogatynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bogatynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca6893e7-4091-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054287/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej

1.1.11 Przebudowa drogi w Lutogniewicach

1.1.13 Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.bogatynia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (należy wybrać skrzynkę /UMiGBog/SkrytkaESP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia iwycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowychśrodków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcyi załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,email: michal.andrzejewski@bogatynia.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeńskładane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: michal.andrzejewski@bogatynia.pl – za wyjątkiem oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. 2020r. poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, adres: ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 100, e-mail: umig@bogatynia.pl; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, tel. 75 77 25 395, email: iod@bogatynia.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.74.2022.MA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia”.

Zamówienie obejmuje roboty budowlane w ramach 5 zadań inwestycyjnych:
Zadanie 1 - Budowa ronda wraz z łącznikiem drogowym do drogi powiatowej nr 2361D w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowań drogowych w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D w Bogatyni”.
W zakres zadania wchodzi budowa ronda wraz z łącznikiem drogowym do drogi powiatowej
nr 2361D w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowań drogowych w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D w Bogatyni”.

Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Górskiej w Jasnej Górze.
Zakres prac do realizacji:
Parametry przyjęte do przebudowy drogi:
- długość odcinka drogi do przebudowy wynosi 637,05m
- szerokość jezdni 3,00 m, w tym lokalne poszerzenia do 5,00m (mijanki)
- nawierzchnia bitumiczna, pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni jednostronne 2%, podłużne 8%.
Zakres prac do realizacji:
- przebudowa nawierzchni bitumicznej poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, spulchnienie, wyprofilowanie z uzupełnieniem istniejącej podbudowy kruszywem łamanym z zagęszczeniem oraz wykonanie nakładki bitumicznej dwuwarstwowej: warstwy ścieralnej grub. 4cm i warstwy wiążącej grub. 4cm
- w miejscach poszerzeń nawierzchnia z dwuwarstwowa z betonu asfaltowego na pełnej podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr.10 cm na szer. 0,5 – 1,0 m
- wzdłuż nawierzchni asfaltowej należy wykonać ścieki przykrawężnikowe wraz z wpustami i fragmentami kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej ø800 (poprzez komorę K3)
- budowa kanału kolektora deszczowego ø300 o dł. ok. 50 m
- umocnienie wylotów rowów
- wymiana skrzynek ulicznych wodociągowych oraz wymiana hydrantu naziemnego zlokalizowanego w rejonie budynku nr 40 zgodnie z uzgodnieniem Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. (RI/XI/554/3505/2020/EK z dnia 03.12.2020 r.)
- wykonanie oznakowania drogowego.


Zadanie 3 - Przebudowa fragmentu drogi gminnej w Lutogniewicach dz. nr 217/2.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa fragmentu drogi gminnej wewnętrznej w Lutogniewicach ( dz. nr 217/2) na odcinku km 0+113 do 0+291.

Zadanie 4 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzewina na działkach nr 285, 290 AM-1 i 105 AM-2 obr. Krzewina.
Zakres prac do wykonania:
a) przebudowa drogi o następujących parametrach:
- szerokość jezdni 3,00 m
- długość przebudowywanego odcinka 349,61 m
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o łącznej gr. 12 cm
- obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym
- pobocza z kruszywa 0/31,5 szer. 75 cm i grubość 15 cm
- wykonanie oznakowania drogowego
b) budowa odwodnienia w zakresie:
- budowa wpustów ulicznych ze studnią chłonną z kręgów betonowych o śr.1000mm – 6 szt.
- budowa wpustów deszczowych – 2 szt.
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN300 l=15,0 m
- budowa wylotu do rowu przydrożnego.

Zadanie 5 - Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w m. Krzewina dz. nr 470, 89.
Zakres prac do wykonania:
a) rozbiórka nawierzchni drogi z kostki betonowej, krawężników, obrzeży w celu wykonania sieci kanalizacji deszczowej – ok. 1260 m2
b) przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej:
- likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej kd200 na działce nr 250 – dł. ok.160 mb
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej DN200 w działce nr 470 – dł. ok 160 mb
- studnie betonowe dn500
c) odtworzenie nawierzchni drogi z kostki betonowej po pracach związanych z przebudową kanalizacji deszczowej (przewiduje się wykonanie ok.630 m2 nawierzchni z kostki z odzysku, pozostałą część z kostki nowej) wg warstw:
- kostka betonowa gr.8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1-3 gr. 3cm
- podbudowa z betonu cementowego C16/20 lub kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-31,5 mm zagęszczone mechanicznie do Is=1,00, gr. 20cm
- warstwa filtracyjna z piasku gr.15 cm
d) przebudowa nawierzchni zjazdu z kostki betonowej o pow. 6,0 m2
e) wykonanie oznakowania drogowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu ustalone kryteria wyboru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
3.1.) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.000.000,00 zł.
3.2.) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
4.1.) W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną) obejmującą swoim zakresem:
a) budowę ronda o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem,
b) budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości min.600 mb,
c) budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości min.200 mb,
d) budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o długości min.100 m,
e) budowę lub przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej lub deszczowej o długości min. 100 mb

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony także wtedy, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował ww. roboty w ramach jednej umowy, lub tez kilku umów, pod warunkiem, iż każda z tych umów obejmować będzie cały zakres spośród zakresów wymienionych w lit. a-e) (np. niedopuszczalnym będzie wykazanie realizacji 3 umów na budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 200m każda).

4.2.) Skierują do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
b) Kierownik robót instalacyjnych wod-kan - posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
c) Kierownik robót instalacyjnych elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 7);
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 5);
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6);
c) dokument potwierdzający(np. polisa), że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.
Z treści ww. dokumentu musi wynikać, iż została wniesiona opłata za ww. ubezpieczenie (w przypadku płatności odroczonej, rozłożonej na raty, należy załączyć dowód opłacenia wszystkich należności z tytułu ubezpieczenia wymaganych do dnia składania ofert).
d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 2.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych,
c) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć również oświadczenie tego podmiotu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania (załącznik nr 3) – jeżeli dotyczy Wykonawcy.
e) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. ust. 4 – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółki cywilnej (załącznik nr 7 do SWZ),
f) dowód/dokument wniesienia wadium w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że z treści wadium wynika, że podpis taki nie jest wymagany w celu jego realizacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego do dnia i godziny wyznaczonych w SWZ jako termin do składania ofert w wysokości 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14 ppkt 2 lit. a) SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, jednak nie więcej niż 250.000,00 zł.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie art. 455, ust. 1, pkt 1:
1.1. Zmiana ceny - warunki zmian zostały określone w Części III SWZ – Projekt umowy.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w razie wystąpienia przypadków wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, strajki generalne
lub lokalne, protesty mieszkańców z blokadą dróg), a także wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację prac zgodnie z wymaganą przez sztukę budowlaną lub producenta materiałów technologią wykonywania prac, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac;
3) konieczności prowadzenia wykopalisk archeologicznych;
4) konieczności usunięcia niewypałów i niewybuchów;
5) konieczności zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania umowy;
6) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;
7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
3. Zmiana terminu przekazania placu budowy w sytuacji opóźnień w procedurze podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.