eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gubin › Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin - Guben: w tym programy funkcjonalno-użytkoweOgłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin - Guben:
w tym programy funkcjonalno-użytkowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 24

1.5.2.) Miejscowość: Gubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eu@gubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin - Guben:
w tym programy funkcjonalno-użytkowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a0eb873-4257-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038597/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin - Guben

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a0eb873-4257-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e – Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w
zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4) Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e – Zamówienia został opisany pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
6) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: gmina@tuplice.pl
3. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp
1) Cała komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Burmistrz Miasta Gubina z siedzibą przy ul. Piastowskiej 24, 66-620 Gubin
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie można się skontaktować pod adresem: iod@gubin.pl
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jego archiwizacji
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba, że przepisy szczególne będą stanowić inaczej,
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NWZ.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:
Opracowanie polsko-niemieckiej Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin –Guben, w tym programy funkcjonalno-użytkowe:

1) Transgraniczna Koncepcja Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin –Guben
w języku polskim i niemieckim oraz w wersji dla osób niepełnosprawnych do zamieszczenia na stronie internetowej.
W ramach projektu powstanie Transgraniczna Koncepcja Rozwoju Turystyki (TKRT), która ma przyczynić się do rozwoju branży turystycznej w Euromieście, rozpowszechnienia informacji po obu stronach granicy oraz lepszego powiązania ze sobą ofert turystycznych.
Koncepcja ta ma na celu wytyczenie, na podstawie analizy sytuacji istniejącej, dziedzin i form przyszłego rozwoju turystyki dla obydwu miast, sposobów powiązania ze sobą istniejących ofert polskiej i niemieckiej strony oraz stworzenia nowych transgranicznych kierunków rozwoju, w tym m.in. programy funkcjonalno-użytkowe.
Głównym założeniem drugiego etapu projektu „Dwa ratusze-jedno euromiasto” jest zacieśnienie współpracy Gubina i Guben w obszarze turystyki i promocji turystycznej, które ma nastąpić poprzez pracę grupy roboczej dot. turystyki i wypracowanie w ramach niej wspólnych turystycznych produktów oraz przy pomocy ekspertów i konsultacji z mieszkańcami Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin-Guben (TKRTE).
Celem TKRTE jest: dogłębne zanalizowanie sytuacji wyjściowej, strategicznych obszarów współpracy, wypracowanie wspólnych rozwiązań, ustaleń, wytyczenie obszarów przyszłego rozwoju turystyki dla obydwu miast, sposobów powiązania ze sobą istniejących ofert oraz stworzenia nowych transgranicznych ofert turystycznych.
Sytuacja wyjściowa:
Gubin i Guben są świadome swojego potencjału gospodarczego i turystycznego, lecz jeszcze nie w pełni go wykorzystują. Zwłaszcza w dziedzinie transgranicznej turystyki nie posiadają one spójnej, zintegrowanej oferty, która byłaby dostępna dla odwiedzających z i spoza regionu. Stworzenie wielojęzycznej, transgranicznej oferty turystycznej jest konieczne dla zwiększenia atrakcyjności dwumiasta Guben-Gubin wraz z przylegającym do nich regionem po obu stronach Nysy. Zapoczątkowane już działania zespalające informację o obydwu miastach i ich promocję muszą zostać rozszerzone o informacje z branży turystycznej. Zintegrowanie rozwoju turystyki w dwumieście i regionie jest szansą na ich pozytywny, zrównoważony i spójny długofalowy rozwój, stworzenie nowych i utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz polepszenie warunków życia ludności. Jest także przyczynkiem do rozwoju bazy turystycznej i wzrostu atrakcyjności turystycznej oraz gospodarczej nie tylko obydwu miast, ale także obszaru wsparcia.
Głównym założeniem Koncepcji jest wspólne wypracowanie podstaw i kierunków rozwoju Euromiasta Gubin-Guben, które w przyszłości posłużą stworzeniu Wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju Euromiasta Gubin -Guben jako jednego transgranicznego ośrodka. Jednak, aby to uzyskać niezbędna jest naukowa analiza strategicznych kierunków rozwoju.
W związku z powyższym podczas pierwszego etapu projektu zrealizowany został wspólny dokument planistyczny tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…, określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast Transgraniczna Koncepcja Rozwoju ….. ma na celu wytyczenie, na podstawie analizy sytuacji istniejącej, dziedzin i form przyszłego rozwoju turystyki dla obydwu miast, sposobów powiązania ze sobą istniejących ofert polskiej i niemieckiej strony oraz stworzenia nowych transgranicznych kierunków rozwoju. W tym m.in. programy funkcjonalno-użytkowe.
Opracowana w ramach projektu Transgraniczna Koncepcja Rozwoju Turystyki ma przyczynić się do rozwoju branży turystycznej w Euromieście, rozpowszechnienia informacji po obu stronach granicy, lepszego powiązania ze sobą ofert turystycznych. Mają zostać stworzone też nowe transgraniczne produkty turystyczne, które są ze sobą spójne i które nie będą się dublowały, a uzupełniały.

2) Programy funkcjonalno-użytkowe:
2.1. ZAGOSPODAROWANIE WZGÓRZ GUBIŃSKICH- teren zagospodarowania jest własnością Gminy Gubin. Planowane jest wyznaczenie ścieżki spacerowej dla pieszych, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, punkt widokowy
2.2. Zagospodarowanie terenu na którym znajdowała się Willa Wolfa – teren o którym mowa tj. Park Waszkiewicza jest własnością Gminy Gubin o statusie miejskim. Sporządzenie programu będzie miało na celu w przyszłości odbudowę Willi. Posiadamy analizy powykopaliskowe, które precyzują dane techniczne.
Programy funkcjonalno–użytkowy, muszą być wykonane zgodnie z:
• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. Poz. 2458)
Program funkcjonalno-użytkowy składa się z następujących elementów:
• strony tytułowej;
• części opisowej;
• części informacyjnej.

 Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:
• nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
• adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy, a w przypadku braku adresu –opis lokalizacji obiektu budowlanego;
• w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia –nazwy i kody:
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
• nazwę i adres zamawiającego;
• spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego;
• imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy oraz –o ile występują –nazwę i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy.
Jeżeli objętość informacji, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej.

 Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:
• opis ogólny przedmiotu zamówienia;
• opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
b) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
c) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
d) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego,
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:
• przygotowania terenu budowy;
• architektury;
• konstrukcji;
• instalacji budowlanych;
• wykończenia;
• zagospodarowania terenu.
Opis wymagań, o których mowa powyżej, obejmuje:
• cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;
• warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:
• dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
• oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
• wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
• inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
✓ kopię mapy zasadniczej,
✓ wyniki badań gruntowo-wodnych,
✓ zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
✓ inwentaryzację zieleni,
✓ inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,
✓ porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz dróg publicznych,
✓ dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.


6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący parametry produktu stanowi
Zasady odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji usługi z wymaganiami umowy zawarto w Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz dane zawarte w Załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określone w rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca składający ofertę na:

1. wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1 (jedną) koncepcję rozwoju lub programy funkcjonalno-użytkowe lub studia/plany zagospodarowań - o wartości min. 50 000 zł brutto/ każdy.

W przypadku wykazania kilku usług za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art 274 ust 1 ustawy):
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:

1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1 OŚWIADCZĘNIA WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].
1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 -6 ustawy pzp - którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców.

2. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 ustawy pzp] Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4. PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5. INNE DOKUMENTY
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1. Wymagane oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w art 117 ust 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: Rozdział 15 pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt. Rozdziale 24 pkt 3 SWZ. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku nr 8 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - w § 11.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.