eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Dostawa i montaż modułowego zaplecza kontenerowego na potrzeby tymczasowego funkcjonowania (podczas modernizacji) Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku WielkimOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż modułowego zaplecza kontenerowego na potrzeby tymczasowego funkcjonowania (podczas modernizacji) Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż modułowego zaplecza kontenerowego na potrzeby tymczasowego funkcjonowania (podczas modernizacji) Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdf05563-4314-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt 11.8. SWZ),
2) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ na liście wszystkich postępowań lub wyszukując po numerze ogłoszenia BZP.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji. Formularze dostępne są również na miniPortalu.
3. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowe odwzorowania dokumentów oraz inne informacje składane są przez wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza do komunikacji (dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu) jako załączniki.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP zamieszczonej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego lub przekazania na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.60.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż modułowego zaplecza kontenerowego na potrzeby tymczasowego funkcjonowania (podczas modernizacji) Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim.
2. Zamówienie obejmuje posadowienie zaplecza kontenerowego składającego się z trzech modułów o powierzchni zabudowy 29,4 m² każdy. W skład zaplecza wchodzą trzy moduły kontenerowe na potrzeby ambulatorium dla bezdomnych zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. Teren posiada dostęp do mediów: zaplecze ma zostać podłączone do wodociągu, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej. Zadanie obejmuje też montaż zbiornika bezodpływowego i instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
3. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5,
2) projekt zagospodarowanie terenu – załącznik nr 6,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7,
4) przedmiar robót – załącznik nr 8.

UWAGA: przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – stanowiących załączniki do SWZ.
4. POZOSTAŁE WYMAGANIA I INFORMACJE.
4.1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
4.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Biorąc pod uwagę faktyczny zakres zadania, dzielenie zamówienia jest nieuzasadnione i powodowałoby komplikacje na etapie wykonawczym, a w niektórych przypadkach uniemożliwiałoby wykonanie przedmiotowego zadania. Zakres zamówienia obejmuje czynności, które wzajemnie się uzupełniają i warunkują. Tym samym nie jest możliwy podział zamówienia na osobne etapy tak aby nie powodować komplikacji. Przedmiot zamówienia może być wykonany w całości przez MŚP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:
a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,
c) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
d) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
e) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji,
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego,
i) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.),
j) zmian warunków umowy w związku z zawarciem oraz zmianami umowy związanej z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
k) zmian warunków umowy w związku ze zmianą uchwały budżetowej,
l) zmiany sposobu spełnienia świadczenia – na skutek niedostępności na
rynku urządzeń wskazanych w ofercie spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub pojawienia się na rynku materiałów/urządzeń nowej generacji albo nowych technologii – zmiana sprzętu na równoważną lub o lepszych parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie,
m) zmiany parametrów technicznych wyposażenia, dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązania będą równorzędne lub lepsze od tych, jakie zostały przewidziane w umowie i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, jeśli nie powodują zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie. Warunkiem dokonania ww. zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Pozostałe zmiany: zmiana danych stron umowy związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana adresu, osób do kontaktu itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.