eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Nasadzenia drzew na terenie miasta Tychy w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Nasadzenia drzew na terenie miasta Tychy w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA TYCHY

1.3.) Oddział zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278348986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tzuk.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzuk.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nasadzenia drzew na terenie miasta Tychy w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80734f9d-4318-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015386/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Nasadzenia drzew na terenie miasta Tychy w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tzuk-tychy.logintrade.net/zapytania_email,102225,b8874ff4a781d052dc79bf8ba69bbbda.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres e-mail: zamowienia@tzuk.tychy.pl
Platforma przetargowa: https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z
instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej dostępnymi pod adresem
https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej
dostępny pod adresem:
https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal
B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach
użytkowników Platformy przetargowej.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe
postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.1. Administratorem danych
osobowych jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy. 1.2. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:
1.2.1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tzuk.tychy.pl, 1.2.2. pisemnie na adres siedziby Administratora. 1.3. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. 1.4. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
1.5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie przewidzianym przepisami prawa. 1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez
okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 1.7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 1.8. W odniesieniu do
udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.9.
Osoba udostępniająca dane posiada:
1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.), 1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 1.10. Osobie udostępniającej dane nie
przysługuje: 1.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 1.10.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 1.10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.11. Wykonawca który powołuje
się na zasoby Podwykonawcy/Podmiotu składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO (pkt. 3.6. zał. nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.261.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 81 sztuk drzew wraz z nasadzeniem na terenie miasta Tychy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. Zakup materiału roślinnego wraz z dostawą.
2.2. Zakup wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń wraz z dostawą.
2.3. Przygotowanie terenu.
2.4. Posadzenie roślin według wskazań Zamawiającego wraz z pracami towarzyszącymi.
2.5. Wywiezienie ziemi pozyskanej z dołków oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
2.6. Podlanie roślin po posadzeniu.
2.7. Pielęgnacja i podlewanie drzew w okresie gwarancji, tj. przez okres 12 miesięcy od dnia posadzenia.

3. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1. Załączniku nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia,
3.2. Załączniku nr 3 do SWZ: kosztorys ofertowy zawierający wykaz i ilości drzew, w tym orientacyjną lokalizację miejsca sadzenia materiału roślinnego,
3.3. Załączniku nr 4 do SWZ: wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03452000-3 - Drzewa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania prac

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –
wykonuje co najmniej jedną (1) dostawę drzew wraz z nasadzeniami o wartości drzew nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto.
Dostawa wraz z nasadzeniem winna być zrealizowana lub realizowana w ramach jednej umowy.
1.2.Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach
określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt. 1., musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę
(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się
Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ, zostanie
wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków
dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 1.
1.1.1.1.W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
1.1.1.1.1.Okres wskazany powyżej w pkt. 1.1.1.1., liczy się wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu,
3.2. Gwarancjach bankowych,
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w pkt 3.2.- 3.4., dokument winien być wystawiony na
Gminę Miasta Tychy – Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy.

5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
83 1240 2975 1111 0010 6677 5534
PEKAO Bank Pekao S.A. Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW

6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego (DO.261.22.2022).

7. Wadium w formie niepieniężnej:
7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.2. Treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego (DO.261.22.2022).
7.3. Udzielona gwarancja:
7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie,
7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym mowa w pkt. 3.1. w Dziale V SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:
a) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów lub innych materiałów i informacji z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było ich uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa;
b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
c) nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy, a zmiana zawartej umowy jest korzystna dla Zamawiającego;
d) zaistniała zmiana wymagań przedmiotu umowy spowodowana zmianą obowiązujących przepisów;
e) zaistniała zmiana osób zaangażowanych w realizację umowy, spowodowana zdarzeniami losowymi lub zmianami organizacyjnymi i kadrowymi;
f) zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy.
g) wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia,
h) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT,
i) ograniczenia lub rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
j) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec,

2. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.
4. Zmiana klasyfikacji budżetowej określonej § 5 ust. 4 oraz osób wskazanych w § 2 ust. 3 i 4 może być dokonana w formie pisemnej przez Zamawiającego. Powyższe zmiany nie wymagają zgody Wykonawcy.
5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. intensywne opady atmosferyczne, przymrozki), które uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa powyżej, strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonawca powinien niekorzystne warunki atmosferyczne udokumentować.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://tzuktychy. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835, z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

2. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następującym terminie: od dnia podpisania umowy w ciągu 23 dni roboczych.
2.1.Zamawiający informuje, iż wskazane 23 dni roboczych stanowi maksymalny termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem 3.3.2. Działu XVII.

3. Na ofertę składa się:
3.1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ,
3.2.Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp - wzór stanowi załącznik nr 5 lub 6 do SWZ,
3.3.Kosztorys ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
3.4.Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
3.5.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3.6.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna (jeżeli dotyczy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.