eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › Remont budynku portierni - etap II.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku portierni – etap II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM.JANA PAZDURA W STARACHOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292650289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wielkopiecowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 412754083

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.zelazko@ekomuzeum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekomuzeum.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-431dc7ac-0834-11ed-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samorządowa instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku portierni – etap II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-431dc7ac-0834-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039784/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont budynku portierni - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00269136/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.26.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 372772,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Remont zabytkowego budynku portierni etap II (adres: Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, obręb 02, dz.nr ew. 1146/2), wpisanego do rejestru zabytków pod nr A.823/1-17.
3.2. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE obejmuje:
3.2.1. Odbicie starych tynków
3.2.2. Odgrzybienie i odsolenie ścian wewnętrznych.
3.2.3. Wykonanie tynku szczepnego
3.2.4. Wykonanie iniekcji ścian fundamentowych od wewnątrz i od zewnątrz.
3.2.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kontener biurowy na potrzeby posterunku ochrony znajdującego się w budynku portierni przez okres trwania budowy oraz miesiąc po protokolarnym odbiorze robót.
3.3. PRAWO OPCJI. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, tj. prawo Zamawiającego do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do podstawowego zakresu zamówienia wskazanego w pkt. 3.2 wg cen wskazanych w ofercie. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Wartość prawa opcji wynosi 100 000,00 zł. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji posiadania lub pozyskania dodatkowych środków finansowych, które będzie mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.
3.3.1. Wykonanie warstwy odsączającej fundamentów (prawo opcji).
3.3.2. Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku (prawo opcji).
3.3.3. Wymiana instalacji PPOŻ (prawo opcji).
3.3.4. Wykonanie tynków napowietrzonych wewnątrz budynku (prawo opcji).
3.3.5. Malowanie ścian wewnątrz budynku (prawo opcji).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45410000-4 - Tynkowanie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 443202,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 443202,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 443202,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: a. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Banakiewicz Maciej Banakiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657-264-61-43

7.3.3) Ulica: Pod Borem 7

7.3.4) Miejscowość: Bieliny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-004

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 213635,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.