eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lutówko › Wykonanie pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Witkowo cz. IOgłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Witkowo cz. I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutówko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutówko 18

1.5.2.) Miejscowość: Lutówko

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-407

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 052 388 47 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.lutowko@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lutowko.torun.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Witkowo cz. I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-131068b7-4315-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie prowadzone jest w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lutówko w roku 2021” nr ZG.270.0.3.2020, Pakiet V –
leśnictwa: Kamień i Witkowo, przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”), w ramach którego Zamawiający:
a) przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jak te, który mieściły się w przedmiocie zamówienia podstawowego oraz
b) koszt ww. usług podobnych uwzględnił przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego,
- czym Zamawiający wypełnił warunki opisane w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP umożliwiające udzielenie zamówienia podobnego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.2.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 256122 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 84 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz pozostałe prace związane z gospodarką leśną, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lutówko w roku 2022. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane jako zamówienie na usługi podobne do Umowy nr (271.0.3.05/21) (Zn. spr.: ZG.270.0.3.2020) zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostałe prace związane z gospodarką leśną wynikające z Załącznika nr 2 do Zaproszenia, na który składają się:
Załącznik nr 2.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 2.3. – odległość zrywki, klasa wieku i gatunek panujący.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 2.1. - 2.3. mają charakter szacunkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 282560,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 282560,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 282560,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Leśnych Krzysztof Werachowski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Usług Leśnych Wojciech Prądzyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8431454394

7.3.3) Ulica: Sokole 11

7.3.4) Miejscowość: Człuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 282560,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.