eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa energii cieplnej do budynku Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii cieplnej do budynku Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340378577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ernsta Petersona 22

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-862

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pronatura.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii cieplnej do budynku Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ea78cc8-4315-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/670730

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670730

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy:
a) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”,
b) Na stronie Platformy udostępnione są: „Regulamin” korzystania z Platformy (zawierający wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania wszelkiego rodzaju dokumentów) oraz „Instrukcja” dla Wykonawców;
c) Centrum Wsparcia Klienta Platformy (pod numerem telefonu 22 101-02-02) udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracją, aspektami technicznymi (godziny funkcjonowania Centrum Wsparcia Klienta: od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 17).
3) W sytuacjach awaryjnych (np. przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy) dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy.
4) Dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem udostępnionego na Platformie Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, musi być zgody z wymaganiami określonymi w wydanym na podstawie art. 70 PZP rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu.
5) Wymagane zgodnie z niniejszą SWZ podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie określonej w Rozporządzeniu.
6) W przypadku korespondencji przekazywanej z wykorzystaniem poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.
7) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów.
8) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.
9) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30.
10) Zamawiający preferuje by dokumenty elektroniczne były sporządzane w formacie danych: .pdf, .doc, .docx., .rtf.
11) Zamawiający informuje o występującym na Platformie limicie objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Pliki należy pakować zgodnie z instrukcją, o której mowa w ust. 1 pkt 2b powyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określono w części XIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w części XIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/TP/50/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej (w tym przesył, dystrybucja) do węzła cieplnego w budynku przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SWZ wymagań. Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców
do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia. Spośród ofert nie odrzuconych
Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
• Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję/koncesje na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022.1385 z poźn. zm.), chyba że Wykonawca na podstawie przepisów prawa energetycznego jest zwolniony z obowiązku jej/ich posiadania.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1. SWZ lub 109 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.2 Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art. 118 PZP, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca:
a. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 5) SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- nie dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 118 PZP, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca;
b. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 1-6) SWZ,
c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.2. SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
b. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający wezwie do przedłożenia:
• koncesji na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia , a w przypadku, gdy Wykonawca na podstawie przepisów prawa energetycznego jest zwolniony z obowiązku posiadania koncesji składa oświadczenie zgodnie ze w wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ,
c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
d. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia
1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Warunek z art. 117 ust. 1 PZP, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. SWZ będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z przyczyn wskazanych w części III pkt. 2 SWZ.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy, zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w części XII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670730

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie będzie realizowane w okresie 4 lat licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.11.2022 do 30.10.2026.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.