eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dydnia › Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dydnia w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dydnia w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DYDNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 224

1.5.2.) Miejscowość: Dydnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: (13) 430 81 43

1.5.8.) Numer faksu: (13) 430 81 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadydnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadydnia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dydnia w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0699a5b3-430a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048376/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dydnia na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta Gminy.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dydnia jest Pani Agnieszka GOŁĄBEK, tel. 723 371 313, e-mail: inspektorrodo@onet.pl .
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RIIiPP.271.41.2022.TW prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8) Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych
osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIIiPP.271.41.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dydnia wystawionych przez właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, najemców) przy drodze wojewódzkiej, drogach powiatowych oraz drogach będących własnością gminy w pojemnikach (workach foliowych) o pojemności 120 l lub mniejszych, oznaczonych naklejką z nadrukiem kodu kreskowego przyporządkowanym do poszczególnych adresatów nieruchomości - w dniach wywozu, określonych w poniższym harmonogramie wywozu na rok 2023, określających częstotliwość odbioru odpadów (załącznik nr 10 określa orientacyjne długości tras przejazdu).Szacunkowa ilość odpadów na rok 2023 (szacunek na podstawie lat ubiegłych) do odebrania z podziałem na rodzaj:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 370,00 Mg
2. Opakowanie z papieru i tektury (kod 15 01 01) – 3,00 Mg
3. Opakowania z metali (kod 15 01 04) – 3,00 Mg
4. Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 150,00 Mg
5. Opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 140,00 Mg
6. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady (kod 20 01 08, 20 02 01) – 10,00Mg
7. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 5,00 Mg

Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów.
Nie będą odbierane: odpady ciekłe, odpady nieznanego pochodzenia, odpady o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami. Zbiórka i transport odpadów winno się odbywać zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz przepisami prawa polskiego. Płatność za wykonanie usługi: co miesiąc na podstawie wystawionej przez RIPOK w Krośnie ul. Białobrzeska faktury stwierdzającej faktyczną ilość transportowanych odpadów, do której będzie dołączone pokwitowanie wagowe transportowanych odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert a oferta najkorzystniejsza to ta która otrzyma największą ilość punktów.
Kryteriami oceny ofert są:
1. Cena (C)– waga kryterium 60% = [ 60,00 ] punktów.
2. Termin płatności faktur (P) – waga kryterium 20% = [ 20,00 ] punktów.
3. Czas realizacji reklamacji (R)– waga kryterium 20% = [ 20,00 ] punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Dydnia prowadzonego przez Wójta Gminy Dydnia obejmujący wszystkie rodzaje odpadów objętych niniejszym zamówieniem.
b) posiada zezwolenie na transport odpadów z terenu Gminy Dydnia obejmujący wszystkie rodzaje odpadów objętych niniejszym zamówieniem.
2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 500 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122),
3) posiada bazę lub bazy magazynowo - transportowe usytuowanej na terenie Gminy Dydnia lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Dydnia, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającej wymogi §2 ust 2 - 4 ww. rozporządzenia,
4) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
4. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2, 2a i 3 do SWZ.
W przypadku, o którym mowa w rozdziale 8.5 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 5 do SWZ.
(Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: . W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dydnia obejmujący wszystkie rodzaje odpadów,
b) zezwolenie na transport odpadów z terenu Gminy Dydnia obejmujący wszystkie rodzaje odpadów,
c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych określonych w pkt. 8.2.4 ppkt 1) SWZ z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.
e) wykaz urządzeń technicznych/samochodów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (w tym kubatura lub ładowność samochodów) spełniających wymogi §2 - 5 rozporządzenia określonego w pkt. 8.2.4 ppkt. 2) SWZ.
Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
f) wskazanie bazy magazynowo - transportowej usytuowanej na terenie określonym w pkt. 8.2.4 ppkt. 3) SWZ.
g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych.
Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 10.1.1 SWZ;
2) oświadczenia o których mowa w Rozdziale X pkt. 10.2.1 SWZ (jeżeli dotyczy)
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 11.2. SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) ;
5) szczegółową kalkulację ceny - załącznik nr 1A do SWZ - w której Wykonawca wskazuje ceny jednostkowe oraz wartość poszczególnych rodzajów odpadów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 10.1. SWZ, składa z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującą współpracę tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zgodnie z wzorem stanowiącym zał.4 do umowy. Zmiana treści zawartej umowy w zakresie uregulowanym art.455 ustawy PZP oraz wskazanym w par.14 projektu umowy, tj.:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej wybranym Wykonawcą umowy w zakresie:
a) w przypadku, zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
b) zmiany zapisów Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Dydnia czy określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
c) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, o ile w następstwie zmiany przepisów regulujących kwestie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizacja postanowień umownych stanie się niemożliwa lub sprzeczna z aktualnym stanem prawnym.
2. Zmiany wysokości wynagrodzenia możliwe są w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego
z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.