eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I i etap II"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn.:
„Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I i etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prendowskiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-395

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mzd.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn.:
„Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I i etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4212ae7-1e02-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016567/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I i etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309558/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.26.1.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 16841751,57 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5303696,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wód deszczowych w ramach inwestycji pn.:
„Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) – etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD”


2. Zakres inwestycji będzie obejmował budowę oczyszczalni wód deszczowych na działkach: 782, 780, 781 379/2 obręb 0020. (Orientacja - Załącznik nr 1).
W ramach inwestycji należy wykonać m.in. studnię Sr, w której woda będzie przejmowana z kanalizacji deszczowej ø1500mm, studnię Sd2.1, zbiornik retencyjno-sedymentacyjny o kształcie ściętego prostokąta, długości 36m oraz zmiennej szerokości od 8,0 do 12,0 metrów (pole zbiornika będzie wynosić 398m2), separator S2, studnie Tr1 wraz z włączeniem do kanalizacji deszczowej ø1500mm za pomocą studni W2 wprowadzającym wody ponownie do kolektora oraz kanalizację łączącą poszczególne ww.elementy. Należy również przewidzieć budowę studni Sd2.2 i połączenie jej ze studnią Sr. Z uwagi na kolizje realizowanej inwestycji z kanałem sanitarnym do budynku nr 70 należy przebudować fragment istniejącej kanalizacji sanitarnej. W zakres inwestycji będzie wchodzić również uporządkowanie terenu po inwestycji w tym m.in. wykonanie zjazdów w km ok. 0+741,5 oraz 0+748,5, plantowanie, humusowanie i obsianie trawą.
Zbiornik retencyjno-sedymentacyjny służy do gromadzenia i podczyszczania wód opadowych. Zgromadzone w zbiorniku wody będą odprowadzane do separatora, a następnie do odbiornika. Jednocześnie w zbiorniku następuje zatrzymanie poprzez sedymentacje zanieczyszczeń mechanicznych naniesionych przez spływy z odwadnianych powierzchni. Separatory przeznaczone są do oddzielania związków ropopochodnych z wód opadowych i roztopowych płynących grawitacyjnie w układzie kanalizacyjnym przed wprowadzeniem do odbiornika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3947976,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3947976,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3947976,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAKT S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9591267282

7.3.3) Ulica: Szczukowskie Górki 1

7.3.4) Miejscowość: Piekoszów

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcom następujące części zamówienia: studnie monolityczne, zbiornik retencyjny, kanalizacja deszczowa, przebudowa kanału sanitarnego, budowa zjazdów, plantowanie, humusowanie.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3947976,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.