eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont instalacji kanalizacji w budynku domu studenckiego DS "Alfa", blok IV przy ul. Reymonta 17 w Krakowie KC-zp.272-464/22Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont instalacji kanalizacji w budynku domu studenckiego DS "Alfa", blok IV przy ul. Reymonta 17 w Krakowie KC-zp.272-464/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.dzp.agh.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji kanalizacji w budynku domu studenckiego DS "Alfa", blok IV przy ul. Reymonta 17 w Krakowie KC-zp.272-464/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4765410-0da6-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00271549/34/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 remont instalacji kanalizacji w budynku domu studenckiego DS. „Alfa”, blok IV przy ul. Reymonta 17 w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280114/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KC-zp.272-464/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obejściowej przepompowni (obok istniejącej studzienki zewnętrznej istniejącej instalacji kanalizacji), która umożliwi zrzut ścieków z obiektu podczas przepełnienia przyłącza zewnętrznego oraz instalacja zaworu odcinającego na istniejącym wylocie kanalizacji z obiektu w celu zablokowania napływu wody z przyłącza kanalizacyjnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51810000-3 - Usługi instalowania zbiorników

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214399 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214399 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214399 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budownictwa Ogólnego Instalacji Sanitarnej INSTALBUD s.j. G. Rojewski H. Rojewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6782666241

7.3.3) Ulica: Mogilska 80

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-546

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214399 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.