eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku "Dopływ z Mniszowa" nazwa potoczna "Szpitarka" odcinek 0+000-6+954"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku „Dopływ z Mniszowa” nazwa potoczna „Szpitarka” odcinek 0+000-6+954”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: renata.jablonska@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.przetargi.wody.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku „Dopływ z Mniszowa” nazwa potoczna „Szpitarka” odcinek 0+000-6+954”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ea036a3-22bc-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.76 Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku „Dopływ z Mniszowa" nazwa potoczna „Szpitarka" odcinek 0+000 - 6+954 (zaprojektuj i zbuduj)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315582/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.153.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku „Dopływ z Mniszowa” nazwa potoczna „Szpitarka”.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę zastawek z ubezpieczeniem koryta cieku w celu zwiększenia zdolności retencyjnej na odcinku od km 0+000-6+954.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia (zaopatrzonej w uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, zaświadczenie o akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub właściwą decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami)
• opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ;
• wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacje projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego;
• przeprowadzenie niezbędnych badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych do odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót;
• opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
• przygotowanie kompletnych dokumentów potrzebnych do zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub potrzebnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagana;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.09.2022 r. do godz. 11:00,
nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.