eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyjazdu do Gdańska dla studentów będących uczestnikami projektu "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyjazdu do Gdańska dla studentów będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kk.gorczyca@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyjazdu do Gdańska dla studentów będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04104b78-1a17-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00255776/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.67 Zorganizowanie przjazdu i pobytu w Gdańsku dla studentów będących uczestnikami projektu "Profesjonalny polonista. Praktyka i Personalizacja"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303752/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 80.272.350.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 51705,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia wyjazdu w dniach 27-30 września do Gdańska w związku ze szkoleniem dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach I i II stopnia oraz trzech osób opieki (pracownicy / doktoranci UJ).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem warunków jego realizacji zawiera Załącznik A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sun&More Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 851-315-16-13

7.3.3) Ulica: ul. Madalińskiego 8/215

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-101

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33270,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-27 do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.