eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup, dostawa i montaż mebli dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu pn. Łódzkie przyjazne cudzoziemcom nr 9/10-2019/OG-FAMIOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż mebli dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu pn. Łódzkie przyjazne cudzoziemcom nr 9/10-2019/OG-FAMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: (42) 664- 12 - 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5d0e77b-fb8d-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż mebli dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu pn. Łódzkie przyjazne cudzoziemcom nr 9/10-2019/OG-FAMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5d0e77b-fb8d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064406/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa mebli biurowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

9/10-2019/OG-FAMI „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284560/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPB-V.272.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73170,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I – dostawa mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszej części jest dostawa oraz montaż:
a) 11 szt. biurek komputerowych z miejscem na jednostkę centralną i półką na klawiaturę,
b) 19 szt. kontenerów pod biurko trzyszufladowych,
c) 19 szt. szaf dwudrzwiowych na akta
2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 realizowany będzie w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, znajdującego się przy ul. Piotrkowskiej 103, 90-113 Łódź. Budynek nie posiada windy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający umożliwia Wykonawcy udział w wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których będą montowane meble oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym dokonał szczegółowych pomiarów. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Termin i godzinę ewentualnej wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym wysyłając wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na adres e-mail: zamowienia@lodz.uw.gov.pl.
5. PODWYKONAWSTWO
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 47560,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część II – dostawa foteli ergonomicznych. Przedmiotem w ramach niniejszej części jest dostawa oraz montaż 19 szt. foteli ergonomiczny na stelażu metalowym
2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 realizowany będzie w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, znajdującego się przy ul. Piotrkowskiej 103, 90-113 Łódź. Budynek nie posiada windy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zamawiający umożliwia Wykonawcy udział w wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których będą montowane meble oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym dokonał szczegółowych pomiarów. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Termin i godzinę ewentualnej wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym wysyłając wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na adres e-mail: zamowienia@lodz.uw.gov.pl.
5. PODWYKONAWSTWO
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 25609,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19399,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187894,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27429,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422748462

7.3.3) Ulica: Al. Solidarności

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-751

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27429,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5795,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112176,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5795,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ART-MEBLE Robert Michalewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 764-101-32-24

7.3.3) Ulica: ul. Młyńska 3

7.3.4) Miejscowość: Chodzież

7.3.5) Kod pocztowy: 64-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5795,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.