eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU MIASTA WAŁCZ DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - trzecie postępowanie na część 7, 10 i 11Ogłoszenie z dnia 2022-10-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU MIASTA WAŁCZ DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - trzecie postępowanie na część 7, 10 i 11

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wałcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umwalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipwalcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU MIASTA WAŁCZ DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - trzecie postępowanie na część 7, 10 i 11

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-575836c1-42eb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020536/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, astrzeżeniem, że złożenie oferty
następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 269 ust. 2 ustawy pzp, prawa o których mowa w art. 15 (dostęp do danych) i art. 16 (prawo do sprostowania) rozporządzenia 2016/679„RODO”, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: E.271.2.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII: Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Wałcz do Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „TUPTUŚ” w Wałczu ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu
- szacowana liczba dowożonych uczniów – 4, dowóz od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023r.;
- szczegółowy zakres rzeczowy:
􀀀 dowóz uczniów będzie się odbywać dwa razy dziennie (dowóz i odwóz);
􀀀 łączna dzienna długość tras dowozu i odwozu wynosi ok. 20 km;
􀀀 Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia trasy przejazdu samodzielnie, najkrótszą możliwą drogą;
􀀀 pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz
winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU, KTÓRYM BĘDZIE ŚWIADCZONA USŁUGA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć X: Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Wałcz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków ul. Wojska Polskiego 25, 64-915 Jastrowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.

- szacowana liczba dowożonych uczniów – 1, dowóz od 1 października 2022 r. do 23 czerwca 2023r.;

- szczegółowy zakres rzeczowy:

 dowóz uczniów będzie się odbywać dwa razy w tygodniu (dowóz i odwóz do internatu);
 długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 30 km w jedną stronę; poniedziałek i piątek,
tj. w dzień rozpoczęcia nauki w danym tygodniu i dzień zakończenia nauki w danym tygodniu w roku szkolnym 2022/2023. Zamawiający zastrzega, że dni mogą ulec zmianie;
 Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia trasy przejazdu samodzielnie, najkrótszą możliwą drogą;
 pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 3 miejsca siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU, KTÓRYM BĘDZIE ŚWIADCZONA USŁUGA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XI: Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Wałcz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej ul. Śniadeckich 27, 64-920 Piła wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.

- szacowana liczba dowożonych uczniów – 3, dowóz od 1 października 2022 r. do 23 czerwca 2023r.;

- szczegółowy zakres rzeczowy:

 dowóz uczniów będzie się odbywać dwa razy dziennie (dowóz i odwóz);
 łączna dzienna długość tras dowozu i odwozu wynosi ok. 60 km;
 Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia trasy przejazdu samodzielnie, najkrótszą możliwą drogą;
 pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ROK PRODUKCJI POJAZDU, KTÓRYM BĘDZIE ŚWIADCZONA USŁUGA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób,
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2021, poz. 919 t.j.).
2. Zdolności technicznej lub zawodowej
a) posiadanie doświadczenia:
Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizował co najmniej jedną usługę
polegającą na regularnym dowozie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół/placówek. Wykaz należy przygotować
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ „Wykaz usług”
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania
zamówienia co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym i dostosowanym do dowozu osób z
niepełnosprawnościami, posiadającym pasy bezpieczeństwa, dla każdej części z osobna:
Część VII: Pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i
opiekuna
Część X: Pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 3 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna
Część XI: Pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna.
Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ „Wykaz sprzętu”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykazu zrealizowanych usług, 2. Wykazu sprzętu. 3. Posiadanie licencji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykazu zrealizowanych usług, 2. Wykazu sprzętu. 3. Posiadanie licencji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której, dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w zakresie przedmiotu
umowy w następujących przypadkach:
a) rozszerzenie lub zawężenie trasy:
w przypadku zmiany szkoły/placówki, do których uczęszczają dzieci w trakcie roku szkolnego;
w przypadku rezygnacji z dowozu, zastąpienia jednego dziecka innym dzieckiem, którego
podanie wpłynęło w trakcie realizacji zamówienia, bez względu na adres zamieszkania oraz
zmianę siedziby placówki, do której dziecko będzie dowożone;
zwiększenie ilości dzieci niewpływające na wartość umowy;
b) zmiana częstotliwości kursów, liczby przewozów, terminów wykonywania usługi – w
przypadku, gdy jest to podyktowane obiektywnymi czynnikami niemożliwymi do przewidzenia
(np. rezygnacja dziecka z dowozu);
c) zawieszenie usług na czas określony, w szczególności w razie choroby dziecka, innych
nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających uczęszczanie dziecka do szkoły.
3. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą
traktowane jako zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia
strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany dokonane z naruszeniem zasady określonej w art. 455 Ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych są nieważne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.