eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › 42/22 - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OBOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
42/22 - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070621590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Armii Krajowej 101

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-316

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetragi@hospital.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

42/22 - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26dfa33f-3fbe-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023479/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB przez okres 36 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dodatkowy środek komunikacji elektronicznej-poczta elektroniczna przetargi@hospital.com.pl (maksymalny rozmiar plików 10 MB) – za wyjątkiem przekazywania ofert.2.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Wiewióra i Magdalena Kukla 3.Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej jest bezpłatne. 4.Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych, kodowania oraz oznaczania czasu przekazania danych przy użyciu Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej:
https://hospital.logintrade.net/ 1)Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści swz oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.2)Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej:a)Rekomendowane przeglądarki internetowe:Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;Google Chrome 31;Mozilla Firefox 26;Opera 18.b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet;zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca;obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;włączona obsługa JavaScript;zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;zainstalowany Acrobat Reader; zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.3)Wymagane formaty przesyłanych danych: .doc, .docx, .xlsx, .xls, .rtf, .odt. .pdf. Zaleca się aby formularz cenowy został przesłany w formacie: .doc, .docx, .xlsx, .xls z możliwością edytowania.4)Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.5.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”.6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; tel.: +48 33 810 01 43, fax.: +48 33 810 21 01, e-mail: przetargi@hospital.com.pl
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej: tel.: +48 33 810 22 37, e-mail: iod@hospital.com.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „42/22 - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB” – nr referencyjny 42/22;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy, upływ terminu gwarancji określonego w umowie, okres trwałości projektu/programu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
9. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 42/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, systemu zamkniętego do pobierania krwi wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, wraz z dzierżawą analizatora do OB, spełniającego parametry eksploatacyjno-użytkowe określone w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Oferowany system zamknięty do pobierania krwi musi być nowy i nieużywany.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Na okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu zamówienia, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym z możliwością wirowania probówek z prędkością 4000g, z wyposażeniem w pełni autoklawowalnym oraz zapewnić sprawne funkcjonowanie wirówki przez cały okres obowiązywania umowy. Koszt dostawy wirówki z wyposażeniem, o której mowa w zdaniu pierwszym musi się zawierać w cenie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192500-7 - Probówki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi”:
1) Termin dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi do 2 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi do 3 dni roboczych – 20 punktów,
3) Termin dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi do 5 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty doręczenia zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone w ust. 2.
2. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw wyrobów medycznych.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 swz.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1 dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w 5.4
2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1)dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego systemu zamkniętego do pobierania krwi określone w Załączniku Nr 2 do swz. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni oznaczyć plik/dokument, której pozycji Formularza cenowego on dotyczy.
2)pochodzące od producenta dokumenty (katalog, folder) oferowanego analizatora, zawierające parametry eksploatacyjno – użytkowe oferowanego analizatora, w szczególności parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do swz;
3)aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla każdego rodzaju oferowanego towaru, będącego wyrobem medycznym, w tym dla oferowanego analizatora do OB.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego systemu zamkniętego do pobierania krwi określone w Załączniku Nr 2 do swz. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni oznaczyć plik/dokument, której pozycji Formularza cenowego on dotyczy.
2) pochodzące od producenta dokumenty (katalog, folder) oferowanego analizatora, zawierające parametry eksploatacyjno – użytkowe oferowanego analizatora, w szczególności parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do swz;
3) aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla każdego rodzaju oferowanego towaru, będącego wyrobem medycznym, w tym dla oferowanego analizatora do OB.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z swz (Załącznik Nr 1 do swz). 2) Wypełniony Załącznik nr 2 do swz zawierający: rodzaj towaru i wymagania jakościowe;nazwę handlową / typ oferowanego towaru/ nr katalogowy oraz producenta oferowanego towaru;
średnie zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy w j.m.;
parametry eksploatacyjno-użytkowe oferowanego analizatora – należy wypełnić tabelę w części Parametry eksploatacyjno – użytkowe analizatora do OB, obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług – podatkiem VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XV swz zatytułowanym „Sposób obliczenia ceny oferty”. 2 .Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII swz ust. 1 i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI swz, z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca składa na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do swz. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
3) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 490,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp.
7. Zamawiający dokona zatrzymania wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Konsorcjum, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie spółki cywilnej, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 4 do swz, w § 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dot. sekcji V. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1.Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, w formatach danych: .doc, .docx, .xlsx, .xls, .rtf, .odt. .pdf tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w swz.3. Do oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 należy dołączyć:1) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2;2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 (jeżeli dotyczy),3) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3 (jeżeli dotyczy),4) dowody na odstąpienie od wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 (jeżeli dotyczy). 4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę, przedmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie mają postanowienia Rozdziału X oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). dot. Sekcji VIII. pkt 8.3) 1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w Sekcji VIII pkt 8.3), otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. FORMALNOŚCI JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej przetargi@hospital.com.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302). 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie spółki cywilnej, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy spółki cywilnej. 5. Zamawiający nie przewiduje - patrz Rozdział XIX swz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.