eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › 42/22 - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OBOgłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
42/22 - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070621590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Armii Krajowej 101

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-316

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetragi@hospital.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

42/22 - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26dfa33f-3fbe-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023479/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi z dzierżawą analizatora do OB przez okres 36 miesięcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373260/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 42/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, systemu zamkniętego do pobierania krwi wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, wraz z dzierżawą analizatora do OB, spełniającego parametry eksploatacyjno-użytkowe określone w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Oferowany system zamknięty do pobierania krwi musi być nowy i nieużywany.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Na okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu zamówienia, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym z możliwością wirowania probówek z prędkością 4000g, z wyposażeniem w pełni autoklawowalnym oraz zapewnić sprawne funkcjonowanie wirówki przez cały okres obowiązywania umowy. Koszt dostawy wirówki z wyposażeniem, o której mowa w zdaniu pierwszym musi się zawierać w cenie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33192500-7 - Probówki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38434520-7 - Analizatory krwi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 578385,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 578385,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 578385,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Becton Dickinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5271055984

7.3.3) Ulica: ul. Osmańska 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-823

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 578385,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2025-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.