eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU OD STYCZNIA DO MAJA W ROKU 2023Ogłoszenie z dnia 2022-10-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU OD STYCZNIA DO MAJA W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001271072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 11

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 / 418 12 86

1.5.8.) Numer faksu: 77 / 418 12 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik.gospodarczy@ckzkluczbork.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckzkluczbork.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU OD STYCZNIA DO MAJA W ROKU 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-740a4506-426a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00373226/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 SUKCESYWNA DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU OD STYCZNIA DO MAJA W ROKU 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie złożenia oferty odbywa się elektronicznie przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Dokumenty elektroniczne w tym np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (nie dotyczy ofert) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania dokumentów elektronicznych (nie dotyczy ofert) za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kierownik.gospodarczy@ckzkluczbork.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, a także informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu lub ePUAPu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje te wymagania. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor C.K.Z. w Kluczborku, ul. M.Konopnickiej 11; 46-200 Kluczbork, tel. 77 418-12-86, adres e-mail: sekretariat@ckzkluczbork.edu.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku jest Pani Agata Schatt, z którą można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@ckzkluczbork.edu.pl
3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129);
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
10. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZ.KG.32.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 580000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału do kotłowni CKZ w Kluczborku przy ul. Marii Konopnickiej 11 w 2023 roku.
2. Z uwagi na ograniczenia wynikające z rozmiarów składowania opału – jednorazowa dostawa nie może być większa niż 15 ton.
3. W sytuacji wystąpienia opadów deszczu podczas załadunku i transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.
4. Formularze asortymentowo-cenowe będące integralną częścią umowy zawierają wykaz asortymentu opału, które stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres trwania umowy.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo drzewne przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa drzewnego (w
przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na opał)
i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Prognozowane zużycie opału ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego
zobowiązania do zakupu paliwa drzewnego w podanej ilości.
Prognozowane szacunkowe dostawy paliwa w poszczególnych miesiącach:
1) styczeń 2023 r. - 36 000 kg,
2) luty 2023 r. - 36 000 kg,
3) marzec 2023 r. - 33 000 kg,
4) kwiecień 2023 r. - 31 000 kg,
5) maj 2023 r. - 28 000 kg,
RAZEM: 164 000 kg.
1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. Opał dostarczany musi być samochodem dostawcy w opakowaniach jednostkowych o nieprzekraczającej wadze
25 kg.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, którego standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych
cech przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiotem zamówienia jest opał ze źródeł odnawialnych w postaci:
◦ brykietu drzewnego,
◦ pelletu ze źródeł odnawialnych.
1. Opał winien mieć następujące parametry:
◦ wartość opałowa – min. 16MJ/kg,
◦ wilgotność max 15%,
◦ zawartość popiołu max 1%,
◦ zawartość siarki max 0,01%,
◦ średnica pelletu 6 – 10 mm i długości 10 – 30 mm
◦ brykiet drzewny do 60 mm długości i średnicy do 50 mm),
◦ waga 650 do 700 kg/m3,
◦ gęstość prasowania 1,1 kg/dm3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba
punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie
do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
- Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
- Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
3. Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
4. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę opału (brykiet, pellet) o wielkości co najmniej 100 ton jednego z asortymentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okras prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - Oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności parametrów jakościowych dostarczonego pelletu bądź brykietu zamawiający żąda: przedłożenia certyfikatu DIN plus lub EN plus A1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Certyfikatu DIN plus lub EN plus A1 jednoznacznie potwierdzający parametry jakościowe dostarczanego pelletu lub brykietu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i b) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie - załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.