eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ławki › WYMIANA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.Ogłoszenie z dnia 2022-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
WYMIANA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Łuków.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ławki 56

1.5.2.) Miejscowość: Ławki

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 25 798 22 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukow@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lukow.warszawa.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lukow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYMIANA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO ŁUKÓW.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f204bf3d-0cd8-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00146047/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wymiana kotłów grzewczych w leśnictwach ( Gułów, Wojcieszków, Jagodne 1, Jagodne 2, Sarnów, Róża)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 180000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno o mocy nominalnej do 24 kW w budynku leśniczówki w leśnictwie Gułów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 43200,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno o mocy nominalnej do 24 kW w budynku leśniczówki w leśnictwie Wojcieszków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 44766,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno o mocy nominalnej do 24 kW w budynku leśniczówki w leśnictwie Jagodne nr 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 45522,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno o mocy nominalnej do 24 kW w budynku leśniczówki w leśnictwie Jagodne nr 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 45522,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 - Wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno o mocy nominalnej do 24 kW w budynku leśniczówki w leśnictwie Sarnów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621221-4 - Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 45198,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 - Wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno o mocy nominalnej do 24 kW w budynku leśniczówki w leśnictwie Róża.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 47250,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63612,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASH Remigiusz Skowroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581098894

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 20A

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-417

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44766,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65772,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44766,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASH Remigiusz Skowroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581098894

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 20A

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-417

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44766,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45522,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71172,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45522,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASH Remigiusz Skowroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581098894

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 20A

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-417

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45522,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45522,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71172,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45522,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASH Remigiusz Skowroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581098894

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 20A

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-417

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45522,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45198,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71172,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45198,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASH Remigiusz Skowroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581098894

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 20A

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-417

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45198,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69012,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ASH Remigiusz Skowroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581098894

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 20A

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-417

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.