eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › "Remonty dróg leśnych w leśnictwie SOŁONKA"Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remonty dróg leśnych w leśnictwie SOŁONKA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Strzyżów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690026812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/witamy

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remonty dróg leśnych w leśnictwie SOŁONKA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be8379ca-13e1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00240115/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remonty dróg lesnych w leśnictwie SOŁONKA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292808/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.1.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1000000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NIE JEST PODZIELONY NA CZĘŚCI
1. Remont drogi leśnej nr inw. 242/467
Przedmiotowa droga leśna przebiega w nasypie wyniesionym ponad teren około 1,0 m. występuje rów przydrożny lewo- i lokalnie prawostronny o głębokości około 1,0 m Korona drogi o szerokości 5,0 – 6,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne. Na trasie drogi jest usytuowane są:
- przepusty rurowe pod koroną drogi o konstrukcji rurowej żelbetowej i z tworzywa sztucznego o średnicy 500-600 mm, z zabezpieczonymi wlotami/wylotami ściankami czołowymi żelbetowymi wymagające oczyszczenia ;
- przepusty z blach powłokowych o przekroju łukowo-kołowym 250*130 cm i 120*100 cm, z zabezpieczonymi wlotami/wylotami ściankami czołowymi kamienno-siatkowymi i kaszycowo-drewnianymi;
- zjazdy na szlaki zrywkowe (z przepustami i bez przepustów) wymagające wyrównania i oczyszczenia
- wodopusty drewniane wymagające wymiany
- place składowe o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wymagające wyrównania
Nawierzchnia drogi - tłuczniowa szer. 3,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości zmiennej 0,50 – 0,75 m, lokalnie nawet do 2,0 m z przeznaczeniem do składowania drewna stosowego.
Na większości odcinka droga jest kręta i droga przebiega w dużym spadku podłużnym. Występują wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy, co świadczy o właściwym odwodnieniu i nośności konstrukcji. Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jednostronny i lokalnie obustronny od strony stokowej oraz odcinkowo obustronny (w środkowej części drogi) – drożny, lokalnie zamulony oraz przepusty pod koroną drogi i zjazdami – drożne, lokalne rozmycia umocnień wlotu i wylotu. Z uwagi na duży spadek podłużny drogi, na jej koronie usytuowano wodopusty w celu przejęcia i usprawnienia odpływu wody powierzchniowej z nawierzchni. W ramach niniejszych robót należy dokonać ich wymiany. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi. Wyprzedzająco do projektowanej konserwacji rowów, należy dokonać lokalnie wycinki zakrzaczenia na przeciwskarpie rowu.
W ciągu drogi (na odcinku planowanych robót remontowych) brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
OPIS ROBÓT I CZYNOŚCI.
• oczyszczenie/pogłębienie istniejącego rowu drogowego;
• oczyszczenie przepustów pod koroną drogi i zjazdami
• uzupełnienie uszkodzonego umocnienia skarpy w obrębie wlotów/wylotów przepustów;
• oczyszczenie istniejącej warstwy jezdnej i wyprofilowanie kolein;
• uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym;
• zamontowanie wodopustów winylowych;
• wyprofilowanie zjazdów na szlaki zrywkowe;
• wyprofilowanie składnic przyzrębowych;
Zjazdy na szlaki zrywkowe
Szerokość zjazdów jest zmienna i waha się od 4,0 do 8,0 m.
Konstrukcja zjazdu:
• podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10-20 cm ,
Place składowe
Przewiduje się wyrównanie istniejących placów składowych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej z uzupełnieniem materiału

2. Remont drogi leśnej nr inw. 242/129
Przedmiotowa droga leśna przebiega w nasypie wyniesionym ponad teren około 1,0 m. występuje rów przydrożny lewostronny o głębokości około 1,0 m Korona drogi o szerokości około 5,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne. Na trasie drogi jest usytuowane są:
- przepusty rurowe pod koroną drogi o konstrukcji rurowej żelbetowej i z tworzywa sztucznego o średnicy 500-600 mm, z zabezpieczonymi wlotami/wylotami ściankami czołowymi żelbetowymi wymagające oczyszczenia ;
- zjazdy na szlaki zrywkowe ( bez przepustów) wymagające wyrównania i uzupełnienia nawierzchni kruszywowej
- wodopusty drewniane wymagające wymiany
- place składowe o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wymagające wyrównania
Nawierzchnia drogi - tłuczniowa szer. 3,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości zmiennej 0,50 – 0,75 m, lokalnie nawet do 2,0 m z przeznaczeniem do składowania drewna stosowego.
Na większości odcinka droga jest kręta i droga przebiega w dużym spadku podłużnym. Występują wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Na odcinku od km 0+250 – 0+500 i km 0+900 – 1+210 występują wysadziny i przełomy, co może świadczyć o niewłaściwym podłożu geotechnicznym nasypu drogowego. Przeprowadzone oględziny potwierdzają występowanie w nasypie gruntów tiksotropowych mogących się uplastyczniać pod wpływem nacisku i drgań, szczególnie w przypadku dużych zmian obciążenia (np. ruch pojazdów ciężkich). Taki stan potęgowany jest podczas eksploatacji w trakcie opadów deszczu lub wiosennych roztopów.
Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jednostronny od strony stokowej– drożny, lokalnie zamulony oraz przepusty pod koroną drogi i zjazdami – drożne, lokalne rozmycia umocnień wlotu i wylotu. Z uwagi na duży spadek podłużny drogi, na jej koronie usytuowano wodopusty w celu przejęcia i usprawnienia odpływu wody powierzchniowej z nawierzchni. W ramach niniejszych robót należy dokonać ich wymiany w celu poprawy sprawności odwodnienia powierzchniowego. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi. Wyprzedzająco do projektowanej konserwacji rowów, należy dokonać lokalnie wycinki zakrzaczenia na przeciwskarpie rowu.
W ciągu drogi (na odcinku planowanych robót remontowych) brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
OPIS ROBÓT I CZYNOŚCI.
• oczyszczenie/pogłębienie istniejącego rowu drogowego;
• oczyszczenie przepustów pod koroną drogi i zjazdami
• uzupełnienie uszkodzonego umocnienia skarpy w obrębie wlotów/wylotów przepustów;
• oczyszczenie istniejącej warstwy jezdnej i wyprofilowanie kolein;
• wzmocnienie odcinków przełomowych mieszanką gruntowo-kruszywową związaną cementem (metodą mieszania na miejscu)
• uzupełnienie/odtworzenie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
• zamontowanie wodopustów winylowych;
• wyprofilowanie zjazdów na szlaki zrywkowe;
• wyprofilowanie składnic przyzrębowych;
Zjazdy na szlaki zrywkowe
Szerokość zjazdów jest zmienna i waha się od 4,0 do 8,0 m.
Konstrukcja zjazdu:
• podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10-20 cm ,
Place składowe
Przewiduje się wyrównanie istniejących placów składowych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej z lokalnym uzupełnieniem materiału rodzimego

3. Remont drogi leśnej nr inw. 242/1124
Przedmiotowa droga leśna przebiega w nasypie wyniesionym ponad teren około 1,0 m. występuje rów przydrożny prawo- i lewostronny o głębokości około 1,0 m Korona drogi o szerokości około 5,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne. Na trasie drogi usytuowane są:
- przepusty rurowe pod koroną drogi o konstrukcji rurowej żelbetowej i z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm, z zabezpieczonymi wlotami/wylotami ściankami czołowymi żelbetowymi wymagające oczyszczenia ;
- zjazdy na szlaki zrywkowe (z przepustami i bez przepustów) wymagające wyrównania i uzupełnienia nawierzchni kruszywowej
- place składowe o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wymagające wyrównania
Nawierzchnia drogi - tłuczniowa szer. 3,50 m powierzchniowo utrwalona bitumem, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości zmiennej 0,50 – 0,75 m, lokalnie nawet do 2,0 m z przeznaczeniem do składowania drewna stosowego.
Na większości odcinka droga przebiega na odcinku prostym i w niewielkim spadku podłużnym. Występują powierzchniowe uszkodzenia warstwy bitumicznej, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz działaniem warunków atmosferycznych.
Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty obustronny, lokalnie zamulony oraz przepusty pod koroną drogi i zjazdami – drożne, wymagające oczyszczenia. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi.
W ciągu drogi (na odcinku planowanych robót remontowych) brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
OPIS ROBÓT I CZYNOŚCI.
• oczyszczenie/pogłębienie istniejącego rowu drogowego;
• oczyszczenie przepustów pod koroną drogi i zjazdami
• oczyszczenie istniejącej warstwy jezdnej i wyprofilowanie kolein;
• uzupełnienie warstwy kruszywowej nawierzchni klińcem kamiennym 4/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie;
• odtworzenie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsja asfaltową i grysami kamiennymi
• wyprofilowanie zjazdów na szlaki zrywkowe;
• wyprofilowanie składnic przyzrębowych;
Zjazdy na szlaki zrywkowe
Szerokość zjazdów jest zmienna i waha się od 4,0 do 8,0 m.
Konstrukcja zjazdu:
• podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10-20 cm ,
Place składowe
Przewiduje się wyrównanie istniejących placów składowych o nawierzchni żwirowej z lokalnym uzupełnieniem materiału rodzimego
Odwodnienie
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się lokalne oczyszczenie istniejącego rowu drogowego oraz przepustów pod korona drogi i zjazdami.

Zamawiający, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączna kwotę 800000,00 złotych brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1205151,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1205151,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1205151,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI TRANSPORTOWE Piotr Jedynak, Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 792-100-52-08

7.3.3) Ulica: Wierzbna 241

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1205151,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.