eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi redakcyjnych tłumaczeń językowych do książkowych publikacji naukowych oraz pozostałych pisemnych tłumaczeń językowych udzielanych na rzecz IWSOgłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi redakcyjnych tłumaczeń językowych do książkowych publikacji naukowych oraz pozostałych pisemnych tłumaczeń językowych udzielanych na rzecz IWS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141768967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-071

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 826 03 63

1.5.8.) Numer faksu: 22 826 24 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@iws.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iws.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

państwowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukowo-badawczą

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi redakcyjnych tłumaczeń językowych do książkowych publikacji naukowych oraz pozostałych pisemnych tłumaczeń językowych udzielanych na rzecz IWS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4707a1f2-087d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4707a1f2-087d-11ed-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Adres postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-553baa60-291c-11ed-9171-f6b7c7d5935.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”. Dokumenty elektroniczne wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, lecz inne niż oferta, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, i przekazuje się jako załączniki, lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (dot. plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Za datę przekazania zawiadomień, oświadczeń, wniosków i informacji przyjmuje się datę ich udostępnienia na Platformie e-
Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.220.151.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi tłumaczenia książkowych publikacji naukowych ujętych w planie wydawniczym na 2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie tłumacza książkowych publikacji naukowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi tłumaczenia książkowych publikacji naukowych ujętych w planach projektów naukowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie tłumacza książkowych publikacji naukowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi redakcji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych ujętych w planie wydawniczym na 2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79821100-6 - Usługi korektorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie redaktora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi redakcji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych ujętych w planie projektu naukowego "Polish - Hungarian Reaserch Platform"

4.2.6.) Główny kod CPV: 79821100-6 - Usługi korektorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie redaktora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi redakcji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych ujętych w planach pozostałych projektów naukowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 79821100-6 - Usługi korektorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie redaktora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi weryfikacji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie native speakera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi tłumaczenia pozostałych tekstów związanych z działalnością statutową

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie tłumacza tekstów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do usług tłumaczenia książkowych publikacji naukowych (usługi A), warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu dysponowania przez Wykonawcę osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. tłumacza książkowych publikacji naukowych:
1) biegle władającego językiem angielskim i językiem polskim,
2) posiadającego co najmniej:
a) ukończone wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie, w kierunku filologicznym języka angielskiego (w kraju lub za granicą) albo
b) ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski albo
c) certyfikat C2 lub równoważny na poziomie biegłym tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) albo
d) prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski,
3) wyznaczonego w postępowaniu jako odpowiedzialnego za wykonywanie zadania tłumaczenia książkowych publikacji naukowych z języka angielskiego na język pol-ski albo z języka polskiego na język angielski,
4) który w ciągu 10 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań tłumaczenia publikacji naukowych, z języka angielskiego na język polski albo z języka polskiego na język angielski, w rozmiarze co najmniej 1101 stron przeliczeniowych publikacji naukowych łącznie, w tym okresie.
2. W odniesieniu do usług redakcji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych (usługi B), warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu dysponowania przez Wykonawcę osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. redaktora:
1) biegle władającego językiem angielskim i językiem polskim,
2) posiadającego co najmniej:
a) ukończone wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie, w kierunku filologicznym języka angielskiego (w kraju lub za granicą) albo
b) ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski albo
c) certyfikat C2 lub równoważny na poziomie biegłym tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) albo
d) prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski,
3) wyznaczonego w postępowaniu jako odpowiedzialnego za wykonywanie zadania redakcji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych z języka angielskiego na język polski albo z języka polskiego na język angielski,
4) który w ciągu 10 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań redakcji i korekty językowej publikacji naukowych, z języka angielskiego na język polski albo z języka polskiego na język angielski, w rozmiarze co najmniej 61 arkuszy tłumaczeń publikacji naukowych łącznie, w tym okresie.
3. W odniesieniu do usług weryfikacji redakcji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych (usługi C), warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu dysponowania przez Wykonawcę osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. native speakera:
1) biegle władającego językiem angielskim jako językiem pierwszym lub językiem ojczystym oraz językiem polskim,
2) posiadającego co najmniej:
a) ukończone wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie, w kierunku filologicznym języka angielskiego (w kraju lub za granicą) albo
b) ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski albo
c) certyfikat C2 lub równoważny na poziomie biegłym tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) albo
d) prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski,
3) wyznaczonego w postępowaniu jako odpowiedzialnego za wykonywanie zadania weryfikacji redakcji i korekty językowej książkowych publikacji naukowych z języka angielskiego na język polski albo z języka polskiego na język angielski,
4) który w ciągu 10 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań weryfikacji redakcji i korekty językowej publikacji naukowych, z języka angielskiego na język polski albo z języka polskiego na język angielski, w rozmiarze co najmniej 61 arkuszy publikacji naukowych łącznie, w tym okresie.
4. W odniesieniu do usług tłumaczenia pozostałych tekstów związanych z działalnością statutową (usługi D), warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu dysponowania przez Wykonawcę osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. tłumacza tekstów:
1) biegle władającego językiem angielskim i językiem polskim,
2) posiadającego co najmniej:
a) ukończone wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie, w kierunku filologicznym języka angielskiego (w kraju lub za granicą) albo
b) ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski albo
c) certyfikat C2 lub równoważny na poziomie biegłym tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) albo
d) prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski,
3) wyznaczonego w postępowaniu jako odpowiedzialnego za wykonywanie zadania tłumaczenia tekstów wiązanych z działalnością statutową z języka angielskiego na język polski albo z języka polskiego na język angielski,
4) który w ciągu 10 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań tłumaczenia tekstów naukowych lub powiązanych z działalnością naukową, z języka angielskiego na język polski albo z języka polskiego na język angielski, w rozmiarze co najmniej 1101 stron przeliczeniowych tekstów naukowych lub powiązanych z działalnością naukową łącznie, w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularzy elektronicznych dedykowanych do opublikowanego postępowania znajdujących się na platformie elektronicznej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.