eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › (3) Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Strefa rekreacyjno-sportowaOgłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
(3) Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Strefa rekreacyjno-sportowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243011283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-122

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 230 46 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp1.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsp1gliwice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(3) Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. Strefa rekreacyjno-sportowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a668e17f-416f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018716/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budżet Obywatelski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsp1.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1) komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty
elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP1.26.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1 i obejmują prace związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie przebudowy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z częściową reaktywacją jego wyposażenia w ramach „budżetu obywatelskiego 2022” i zmianą nazwy na „Rodzinne centrum sportu w ZS-P nr 1 w Gliwicach”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załączniku 6.1 do SWZ – zaktualizowanej dokumentacji technicznej (w części określonej w przedmiarze robót): „Rodzinne centrum sportu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach” , opracowanej przez Pracownię Projektową AZA Design A. Zagrobelna;
- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6.3 do SWZ.
Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.
Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych. W celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych postepowaniem i układem komunikacyjnym, zaleca się odbycie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i sąsiadujące pomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).
Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającego i projektanta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym
minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przez
Wykonawcę
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył
realizację co najmniej:
co najmniej trzech robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy, przebudowy lub
modernizacji nawierzchni syntetycznej, wykonanej w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą
PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót.
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym jedną osobą, która przy
realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, w kierowaniu robotami budowlanymi związanych zagospodarowaniem terenu , polegających na
budowie/przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego o nawierzchni syntetycznej, wykonanej terenie czynnego obiektu
użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263;
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, które
wykonawca składa wraz z ofertą:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
na wezwanie
1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
na wezwanie
1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
2.wykaz robót budowlanych
3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami "Wzór Umowy" - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 14:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.