eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejowiec › "BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH : MARYSIN, WERESZCZE MAŁE- Etap IIIOgłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH : MARYSIN, WERESZCZE MAŁE- Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REJOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiktoryna Zaleskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Rejowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-360

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825444262

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminarejowiec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.gminarejowiec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH : MARYSIN, WERESZCZE MAŁE- Etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be4c8e6f-e883-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005150/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku świetlicy w miejscowości Wereszcze Małe etap III - wykończenie

1.1.2 Budowa budynku świetlicy w miejscowości Marysin etap III - wykończenie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120057/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP.271.1-04.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 331762,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym
„BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH : MARYSIN, WERESZCZE MAŁE- Etap III
Przedmiot zamówienia to ciąg dalszy robót budowlanych polegających na budowy świetlic wiejskich w miejscowości Marysin oraz Wereszcze Małe – tj etap III , zakres robót określony jest w przedmiarach robót – roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną .
4.2. Zakres robót obejmuje :
4.2.1. Świetlica Wiejska Marysin :

- ocieplenie stropu poddasza i dachu,
- izolacje podposadzkowe ,
- podłogi i posadzki,
- instalacje sanitarne wewnętrzne ,
- instalacje elektryczne,
- instalacje sanitarne zewnętrzne – przyłącze wodociągowe ,
-instalacje sanitarne zewnętrzne – przyłącze kanalizacyjne
- instalacja zbiornikowa- gazowa,
- instalacja gazowa wewnętrzna .
4.2.2. Świetlica Wiejska Wereszcze Małe :
- stan wykończeniowy ścianki działowe ,
- stolarka wewnętrzna ,
- ocieplenie stropu poddasza i dachu,
- tynki okładziny ścian wewnętrznych ,
- izolacje podposadzkowe ,
- podłogi i posadzki ,
- elewacja,
- opaska odwadniająca ,
- instalacja odgromowa ,
- instalacje sanitarne wewnętrzne,
- instalacje elektryczne,
- instalacje sanitarne zewnętrzne – przyłącze wodociągowe ,
-instalacje sanitarne zewnętrzne – przyłącze kanalizacyjne,
- instalacja zbiornikowa- gazowa,
- instalacja gazowa wewnętrzna .


• Dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót,
• będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji,
• wykona roboty porządkowe,
• zapewni obsługę geodezyjną inwestycji w tym dokona inwentaryzacji geodezyjnej,
• przygotuje kompletne materiały wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 56 oraz art 57 ustawy Prawo Budowlane, w tym odbiór Urzędu Dozoru technicznego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 398576,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 640678,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 439689,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARBUD - Marian Serafin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632443384

7.3.3) Ulica: Adamów 19

7.3.4) Miejscowość: Adamów

7.3.5) Kod pocztowy: 22-360

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 439689,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.