eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejowiec › "Modernizacja ul. Szkolnej i ul. Sportowej w Rejowcu " .Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja ul. Szkolnej i ul. Sportowej w Rejowcu ” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REJOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiktoryna Zaleskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Rejowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-360

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825444262

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminarejowiec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.gminarejowiec.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja ul. Szkolnej i ul. Sportowej w Rejowcu ” .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f799af80-f44f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135590/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP.271.1-06.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 844325,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Modernizacji ulicy Szkolnej i ulicy Sportowej w Rejowcu

4.2.1 Modernizacja ulicy Sportowej w m. Rejowiec:
Droga gminna wewnętrzna w zakresie objętym opracowanie zlokalizowana jest na terenie miasta
Rejowiec, powiat chełmski.
Inwestycja swym zakresem obejmuje działki nr: 134, 203, 982 - obr. 0014 Rejowiec – Miasto.
Zadanie swym zakresem obejmuje:
- budowę nawierzchni drogi wewnętrznej,
- budowę poboczy utwardzonych
- wykonanie oznakowania pionowego.
W stanie istniejącym na przedmiotowy odcinek dróg wewnętrznych występuje urządzony stan
zagospodarowania drogowego, nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki asfaltowej
szerokości 3,00-5,00m. Stan nawierzchni jest bardzo zły i wymaga natychmiastowej interwencji.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej.
W projekcie przewiduje się odtworzenie zieleni w pasie od jezdni do istniejącej granicy pasa
drogowego.
Parametry techniczne projektowanej budowy drogi wewnętrznej:
 klasa drogi – W
 prędkość projektowa - 50 km/h
 kategoria ruchu – KR 1
 szerokość jezdni – 3,00 – 5,00m
• Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenów objętego zamówieniem.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres ujęty jest dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.

4.2.2 Modernizacja ulicy Szkolnej w m. Rejowiec:
W ramach zadania zostaną wykonane następujące obiekty budowlane:
 przebudowa nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 527 mb.
 budowa chodników z lewej strony na długości 327 mb, z prawej na długości 176 mb,
 utwardzenie poboczy kruszywem z lewej strony 151 mb, z prawej na długości 209 mb
 zatoki autobusowe - szt. 2 z kostki betonowej, gr. 8 cm
 zjazdy publiczne - szt. 3 z mas mineralno-bitumicznych,
 zjazdy indywidualne - szt. 19, w tym: 9 zjazdów z kostki betonowej 10 z mas mineralno-bitumicznych,
 miejsca postojowe w ilości 9 miejsc, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej, gr. 8 cm.
• Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenów objętego zamówieniem.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres ujęty jest dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.

4.2.4 Roboty towarzyszące realizacji inwestycji które Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej;
a). Obsługa geodezyjna (wytyczenia tras i inwentaryzacja w 3-ch egz.);
b). Dokumentacja badań stopnia zagęszczenia podbudowy;
c). Dokumentacja powykonawcza, wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 906244,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1260811,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 906244,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Chełmie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632031782

7.3.3) Ulica: ul. Towarowa 7

7.3.4) Miejscowość: Chełm

7.3.5) Kod pocztowy: 22-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 906244,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.