eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Zakup leków w okresie 12 miesięcy w roku 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup leków w okresie 12 miesięcy w roku 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610317845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narodowych Sił Zbrojnych 5

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242678400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wspritsplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wspritsplock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup leków w okresie 12 miesięcy w roku 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bea0006-414e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00118286/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup leków w roku 2022 w okresie 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektr.za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock pn.Zakup leków w okresie 12 miesięcy w roku 2022/2023. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, składanie ofert,wszelkich oświadczeń,zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „Profilu nabywcy”, Za datę wpływu oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości na Https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock przesłanych przez Zamawiającego bo system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do SPAM. W sytuacjach awaryjnych np. braku działania platformy elektronicznej dopuszcza się możliwość komunikowania z Wykonawcami za pomocą adresu zamowienia@wspritsplock.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z www.platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
oraz b) zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie dokumentów w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s, b) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x
10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0. Przeglądarka musi obsługiwać TLS 1.2 w najnowszej wersji,
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf). Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje itp., o których mowa w niniejszej SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert
(np. na wezwanie Zamawiającego), składane są za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość” jako załączniki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ido@wspritsplock.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZPiZI.261/09/D/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 166666,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: „Zakup leków w okresie
12 miesięcy w roku 2022/2023". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 niniejszej SWZ. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment, zgodnie ze swoimi potrzebami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla przedmiotu zamówienia:
Cena oferty brutto w PLN (C) 60% - 60 pkt.
Czas dostawy (CzD) 20% -20 pkt.
Termin płatności (TP) 20% -20 pkt.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP= C + CzD + TP
gdzie:
CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;
C – liczba punktów przyznanych za kryterium Cena;
CzD – liczba punktów przyznanych za kryterium Czas dostawy;
TP - liczba punktów przyznanych za kryterium Termin płatności.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------- x 100 pkt. x .60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Czas dostawy (CzD) – waga 20% - do przyznania liczby punktów Wykonawcy za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada: W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dostawę w terminie:
a) do 24 godzin w dni robocze otrzyma - 20 pkt.
b) do 48 godzin w dni robocze otrzyma – 10 pkt.
c) do 72 godzin w dni robocze otrzyma – 0 pkt.
Wykonawca w Formularzu Oferty powinien dokonać odpowiedniego zapisu, w jakim czasie będzie dokonywał cząstkowych dostaw przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu, Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas dostawy do 72 godzin w dni robocze i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3) Termin płatności (TP) – waga 20% - do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za przedmiotowe kryterium wykorzystana zostanie następująca zasada:
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje:
a) 30 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 20 pkt.
b) 14 dniowy termin płatności za fakturę otrzyma – 0 pkt.
Wykonawca w formularzu ofertowym powinien dokonać odpowiedniego zapisu, z jakim terminem płatności będzie wystawiał fakturę za cząstkowe dostawy przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dokona odpowiedniego zapisu o terminie płatności faktury za dostawy cząstkowe, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dniowy termin płatności za fakturę i przyzna danemu Wykonawcy 0 pkt. w tym kryterium.
Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 odpowiednio dla każdej części zamówienia według wzoru:
Ocena końcowa = Cena + Czas dostawy + Termin płatności.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i w ten sposób zostanie przeliczona liczba punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
w przypadku dostarczania produktów i na żądanie Zamawiającego:
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku ustawy Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1997 ze zm.) na żądanie
Zamawiającego lub oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych dokumentów;
- posiadanie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w postaci dopuszczenia do obrotu i używania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) koncesję, zezwolenia, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku ustawy Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1977 ze zm.) oraz zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w postaci dopuszczenia do obrotu i używania lub oświadczenia o posiadaniu odpowiednich dokumentów i zaświadczeń wraz z zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych dokumentów i zaświadczeń.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje (dopuszcza) możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury;
b) obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy, w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość towaru, w przypadku promocji lub obniżki cen;
c) zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentowych pod warunkiem nie
przekroczenia wartości zamówienia netto;
d) zaoferowanie w wyniku postępu technologicznego produktów o lepszych
parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
e) Zmiana typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
f) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
g) zmiany liczby opakowań w sytuacji zmiany sposobu pakowania produktu;
h) w sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy;
i) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
j) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie (za siłę wyższą Strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą Strony nie mają wpływu);
k) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania rozwiązań technologicznych;
l) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.