eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegom › "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022032891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Strzegom

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-150

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuk.strzegom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zuk.strzegom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/pn/zuk_strzegom

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a4bf7ec-0801-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Zamawiającego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu, w szacunkowej ilości docelowej do 15.000,00 l (słownie: piętnaście tysięcy litrów), spełniającego co najmniej następujące parametry jakościowe oleju opałowego (lekkiego) L-1 wg PN-C-96024:2020-12 PN:
1. wartość opałowa, nie mniej niż 42,0 MJ/kg.
2. gęstość w temperaturze 15oC, nie więcej niż 0,860 kg/l.
3. punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż 55oC.
4. lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie więcej niż 6,0 mm2/s.
5. temperatura płynięcia, nie więcej niż – 20oC.
6. zawartość wody w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,02.
7. zawartość siarki w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,10.
8. pozostałość po spopieleniu w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,01.
9. skład frakcyjny, do temperatury 250 oC destyluje nie więcej niż 65 % (V/V),
10. skład frakcyjny, do temperatury 350 oC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V),
11. zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg.
12. zawartość eterów metylowych kwasów tłuszczowych (FEME) nie więcej niż 0,5% (V/V).
13. odporność na utlenianie nie więcej niż 25g/m3.
14. zawartość barwnika S RED 19 nie mniej niż 6,3 mg/l.
15. zawartość znacznika SY 124 [6,0 ; 9,0]
16. pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) nie więcej niż 0,3 % (m/m).

dodatkowe informacje dla Wykonawcy:
Z uwagi na palniki zastosowane w kotłach Kotły Viessman typu Vitoplex 300, które dostosowane są do spalania olei lekkich o lepkości 1,50E przy 20oC. Z dostępnych na polskim rynku paliw można stosować: olej opałowy lekki zgodny w WT—92/SZR-48 produkcji Śląskich Zakładów Rafineryjnych w Czechowicach-Dziedzicach, olej opałowy „Ekoterm” zgodny z WT-92/MZPRiP produkcji Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, oleje opałowe lekkie innych producentów o lepkości poniżej 1,5oE (6 cSt). Zalecany do stosowania jest olej opałowy „Ekoterm”. Olej opałowy lekki posiada temperaturę zapłonu powyżej 55oC.

2. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 09135100-5 Olej opałowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MPS – PIOTR P SYCZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6951521374

7.3.3) Ulica: Mierczyce 2

7.3.4) Miejscowość: Wądroże Wielkie

7.3.5) Kod pocztowy: 59-430

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.