eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Konserwacja muzealiów Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie w podziale na 8 częściOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja muzealiów Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie w podziale na 8 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351535611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Wawrzyńca

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-060

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@mit.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mim.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja muzealiów Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie w podziale na 8 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bca9bb1e-f3ab-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043586/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja obiektów do wystawy stałej w Hangarze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223713/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKW.26.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 426467 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część nr 1 – konserwacja Prototyp samochodu Honker 4x4 Pickup, MIM1961/II-165

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

4.5.5.) Wartość części: 52234,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – konserwacja 2 samochodów: samochodu osobowego Fiat 125p MIM781/II-65 oraz samochodu osobowego Syrena 102 - MIM888/II-74

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

4.5.5.) Wartość części: 74784 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – konserwacja prototypu samochodu Polonez sanitarka – van, MIM1184/II-116

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

4.5.5.) Wartość części: 84870 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – konserwacja 3 motocykli: WFM 125 M06 - MIM244/II-17, WSK M150 - MIM244/II-17, SHL 98 – MIM563/II-56

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

4.5.5.) Wartość części: 75030 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 – konserwacja 3 motorowerów: Komar typ 2320 MIM711/II-59, Komar typ 2350 - MIM712/II-61, Komar 4 typ 2328 - MIM713/II-62

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

4.5.5.) Wartość części: 54858 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 – konserwacja 2 motocykli i 1 motoroweru: WSK B1 - MIM954/II-78, SHL M11 - MIM167/II-7, Romet Ogar 200 - MIM1040/II-88

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

4.5.5.) Wartość części: 67650 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 – konserwacja 1 skutera: WFM Osa M-52 – MIM205/II-10 oraz 1 motocykla WSK 125 typ M06 - MIM285/II-32 i 1 motoroweru Komar typ 231 B - MIM917/II-76

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

4.5.5.) Wartość części: 68634 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8 – konserwacja 1 motoroweru Romet model Ogar 205 - MIM953/II-77 oraz 1 motorydwanu Dezamet 755 Norka – MIM1881/II-163

4.5.3.) Główny kod CPV: 92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50100000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71337000-9 - Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją

4.5.5.) Wartość części: 46494 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65454,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65454,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIROS-BUD Mirosław Grochowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321129706

7.3.3) Ulica: Wiosny Ludów63

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace blacharsko-lakiernicze: Prototyp samochodu Honker 4x4 Pickup - MIM1961/II-165 (część 1)

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65454,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55903,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55903,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55903,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIROS-BUD FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MIROSŁAW GROCHOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321129706

7.3.3) Ulica: Wiosny Ludów 63

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-199

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace blacharsko-lakiernicze samochód osobowy Fiat 125p - MIM781/II-65, Syrena 102 - MIM888/II-74 (część 2),

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55903,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79950 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159300 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIROS-BUD FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MIROSŁAW GROCHOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321129706

7.3.3) Ulica: Wiosny Ludów

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace blacharsko-lakiernicze prototyp samochodu Polonez sanitarka – van, MIM1184/II-116

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67244,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67244,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67244,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIROS-BUD FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MIROSŁAW GROCHOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321129706

7.3.3) Ulica: Wiosny Ludów 63

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67244,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53566,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53566,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53566,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIROS-BUD FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MIROSŁAW GROCHOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321129706

7.3.3) Ulica: Wiosny Ludów

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53566,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59556,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59556,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59556,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIROS-BUD FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MIROSŁAW GROCHOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321129706

7.3.3) Ulica: Wiosna Ludów 63

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59556,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59556,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59556,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59556,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIROS-BUD FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MIROSŁAW GROCHOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321129706

7.3.3) Ulica: Wiosny Ludów 63

7.3.4) Miejscowość: Zgierz

7.3.5) Kod pocztowy: 95-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59556,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 5 i 6 w zw. z art. 259 ustawy unieważnił postępowanie w zakresie części 8.Uzasadnienie: a) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – program konserwatorski załączony do SWZ zawiera wady w zakresie sposobu konserwacji (niewłaściwa metoda) w konsekwencji wykonanie konserwacji wg. jego treści odbyłoby się ze szkodą dla obiektu. b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Na podstawie przeprowadzonych dodatkowych badań, które pozwoliły na uzyskanie nowych danych dotyczących materiału i technologii zastosowanej oryginalnie w obiekcie „Dezamet 777 Norka” konieczna jest znaczna modyfikacja programu konserwatorskiego w części dotyczącej konserwacji nadwozia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45398,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89700 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.