eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Majdan, gmina Łochów i obręb Wrotnów, gmina Miedzna.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Majdan, gmina Łochów i obręb Wrotnów, gmina Miedzna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Węgrowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatwegrowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Majdan, gmina Łochów i obręb Wrotnów, gmina Miedzna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c58fb7f8-13d7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038724/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Modernizacja ewidencji gruntów obręb Majdan, gmina Łochów oraz obręb Wrotnów, gm. Miedzna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293515/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.272.19.2022.EU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Majdan, gmina Łochów.
Cel modernizacji:
Celem projektowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest:
1) uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
2) modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

4.5.5.) Wartość części: 87805,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Wrotnów, gmina Miedzna.
Cel modernizacji:
Celem projektowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest:
1) uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
2) modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w
rozporządzeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

4.5.5.) Wartość części: 212195,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84387,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 133209,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84387,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Spółka z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8210006378

7.3.3) Ulica: Brzeska 97

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84387,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-25

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z 255 pkt 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,z uwzględnieniem art. 263. W dniu 14.09.2022 roku Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w części II postępowania tj.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Wrotnów, gmina Miedzna.Jako Wykonawcę zadania wybrano firmę LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółka z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w terminie związania ofertą. W dniu 19.09.2022 roku od Wykonawcy wpłynęło pismo informujące o odstąpieniu od podpisania umowy. Z uwagi na fakt, że pozostała w postępowaniu oferta firmy OPGK Rzeszów S.A.ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego,należało orzec jak w sentencji

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227181,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 309240,71 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.