eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w KolnieOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Kolnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450192689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Zambrowska 1/19

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp1@pogotowie.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pogotowie.lomza.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Kolnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-278ec3ec-40fb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027690/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Kolnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest w sekcji „Baza Wiedzy / Plany zamówień publicznych / Instrukcja dla Wykonawcy” pod adresem https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=wsprlomza&USER_MENU_HOVER=publicFilesList. W sytuacjach wyjątkowych korespondencja może być kierowana na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale I.
2. Ofertę oraz oświadczenia dołączone do oferty, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz inne dokumenty wymienione w rozdziale XXI ust. 5 należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (postaci elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym (ID) postępowania.
8. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej, jako „Rozporządzenie”) określa minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej.
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2.
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
11. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
Pozostałe informacje zawarte są w SWZ w rozdziale XVI.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3-BBFK-2022-TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filii w Kolnie wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, 11 miejscami postojowymi, ogrodzeniem, kratownicowym masztem antenowym radiolinii o mocy nadajnika 10W, instalacją doziemną kanalizacji sanitarnej, instalacją doziemną pompy ciepła, instalacją doziemną elektryczną na terenie obejmującym działki nr 1899, 1898/5 położonym przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.
Budynek WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Kolnie jest budynkiem o długości 29,10 m i szerokości 13,60 m, jednokondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy i całkowitej 345,05 m2, kubaturze 1982,25 m3, powierzchni użytkowej 277,35 m2.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i przedmiarach robót) stanowiącej Załącznik nr 2a do SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącej Załącznik nr 2b do SWZ, oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Pozostałe szczegóły opisu przedmiotu zamówienia w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu będą oceniane według poniższych kryteriów:

Tabela 2. Opis kryteriów oceny ofert
Lp. Opis kryteriów Waga (%) Sposób oceny
1. Cena brutto (Kryterium K1) 60 Liczba punktów za kryterium K1 „Cena brutto” zostanie przyznana wg następujących zasad:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
K1 = Cmin/Cbad x 60 pkt, gdzie:
K1 – liczba punktów, jaką oferta zdobędzie w kryterium K1.
Cbad – cena brutto badanej oferty.
Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ofert.
60 – waga kryterium.
2. Okres gwarancji (Kryterium K2) 40 Liczba punktów za kryterium K2 „Okres gwarancji”, zostanie przyznana wg następujących zasad:
K1 = Gbad/Gmax x 40 pkt, gdzie:
K2 – liczba punktów, jaką oferta zdobędzie w kryterium K2.
Gbad – liczba miesięcy gwarancji wskazana w badanej ofercie.
Gmax – najwyższa liczba miesięcy wskazana spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
40 – waga kryterium.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 60 miesięcy do 72 miesięcy.

Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, wg poniższego wzoru:
WP = K1 + K2,
gdzie:
WP – wynik oceny - całkowita liczba punktów, która otrzymała oferta wykonawcy,
K1 – liczba punktów w kryterium K1 „Cena brutto”,
K2 – liczba punktów w kryterium K2 „Okres gwarancji”.

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ okresu gwarancji, zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji, tj. 60 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące – do oceny oferty zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 72 miesiące. W obu tych przypadkach zamawiający przyzna wykonawcy punkty zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w Rozdziale XXV. W przypadku wpisania przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, zamawiający odrzuci ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z uwagi na to, iż jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów wskazanych powyżej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona, zgodnie z zasadami arytmetyki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub większą, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie wystąpi różnica w ilości przyznanych punktów, wynikająca z małej różnicy oferowanych cen.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (Kryterium K2)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie, pozostaje przy warunku ogólnym. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie, pozostaje przy warunku ogólnym. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
W przypadku, gdy ww. zakres roboty budowlanej będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty budowlane, o których mowa powyżej.
Zamawiający informuje, iż pojęcia budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), natomiast pojęcie budowa/przebudowa należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie, tj.
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tej specjalności,
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy,
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy,
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy,
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy
– które przynależą do Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), przy czym zamawiający wymaga aby ww. osoby posiadały aktualne zaświadczenia o przynależności do organizacji Samorządu Zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. uprawnień przez jedną osobę.
Uwaga:
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie jest składane według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.
6. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) polisy lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4 000 000,00 złotych (słownie: czterech milionów złotych) wraz z dowodem jej lub ich opłaty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) wykazu wykonanych robót budowlanych potwierdzającego, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 3a do SWZ;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIII SWZ, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 3b do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy – w przypadku składania oferty wspólnej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika).
3. Wybrany Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, bez wezwania, przekaże Zamawiającemu:
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXXI SWZ;
2) kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz ich aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB),
3) kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w formie wydruków z programów kosztorysowych oraz na płycie CD w formie elektronicznej;
4) nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;
5) wskaże osoby do reprezentacji w umowie;
6) wskaże osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów;
7) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcjum).
4. Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, pracowników budowlanych bezpośrednio zatrudnionych w branży ogólnobudowlanej przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych na czas wykonywania tych robót, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ oraz w rozdziale XXVIII ust. 2 SWZ.
W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:
1) oświadczeń zatrudnionych pracowników,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników lub innych dokumentów,
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzajów ich umów o pracę i zakresów obowiązków tych pracowników,
4) dokumentów potwierdzających zgłoszenie ww. pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń tych pracowników z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia od wykonawców wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacać przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego nr 34 8762 0009 0011 3351 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium dotyczy postępowania 3-BBFK-2022-TP”
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, decyduje data uznania kwotą wadium rachunku zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w Rozdziale XIX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowany lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa rozdziale XIII ust. 2 pkt, 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis zmian umowy zawiera załącznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w § 15 Zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamawiajacy pod adresem https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak również na platformie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.