eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Proszowice › Przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektrycznąOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000183851

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 107

1.5.2.) Miejscowość: Proszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsproszowice@zsproszowice.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsproszowice.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79767d21-3411-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00206277/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347436/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FK.26.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną - Wzmocnienie oferty edukacyjno-sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach w ramach dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie instalacji wewnętrznych,
 wykonanie ocieplenia stropodachu,
 wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 wymiana pokrycia dachowego,
 modernizacja i wykonanie obiektów sportowych,
 rewitalizacja terenu wokół budynku Zespołu Szkół.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik A do SWZ w tym przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie do składania ofert nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.