eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niepart › Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPARCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301175011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 45

1.5.2.) Miejscowość: Niepart

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655474202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spniepart.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spniepart.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19a588d5-1a2e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19a588d5-1a2e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00284968/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304627/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 133986,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Nieparcie w roku szkolnym
2022/23.
2. Zakres zamówienia obejmuje dowóz i odwóz dzieci szkolnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nieparcie tj.
dzieci z miejscowości Roszkówko, Zmysłowo, Szurkowo, Rozstępniewo, Gostkowo, Gogolewo oraz Niepart w okresie od
01.09.2022 r. do 23.06.2023 r., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych, dni, w których
nauka będzie odbywać w sposób zdalny i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej.
Budynki szkoły do których odbywa będzie się dowóz dzieci położone są w Nieparcie nr 45 oraz Gostkowie nr 87.
3. Do wykonania zadania Wykonawca musi dysponować jednym autobusem do przewozu jednorazowo 50 osób,
odpowiednio przygotowanym pod względem stanu technicznego oraz zatrudniać przynajmniej jednego pracownika na
stanowisku kierowca.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionego opiekuna odpowiedzialnego za dzieci w trakcie
wykonywania usługi.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowcy i opiekuna.
6. Średnia trasa autobusu w ciągu jednego dnia uzależniona jest od planu lekcji i wynosi 174 km. Trasę autobusu
przedstawia szczegółowo załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny
oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.
8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pojazdu
wykorzystywanego przy wykonywaniu usługi dowozów szkolnych.
9. W przypadku awarii środka transportu / z jakichkolwiek przyczyn / w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, nie później niż w czasie zadeklarowanym w ofercie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i
odwożenia.
11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych.
12. Wykonawca w cenę musi wliczyć sobie koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi.
13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych do 20% wartości zamówienia podstawowego, w
przypadku zaistnienia takich okoliczności jak: zmiany w planach lekcyjnych szkół w wyniku zmian w organizacji pracy szkół,
dożywiania uczniów, dodatkowych zajęć lekcyjnych, imprez czy uroczystości szkolnych itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209718,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 222664,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209718,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "PUMPI" TRAVEL Andrzej Michalak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 410365974

7.3.3) Ulica: Poniecka 3B/5

7.3.4) Miejscowość: Pudliszki

7.3.5) Kod pocztowy: 63-842

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209718,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.