eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piastów › ZP2/08/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" w Piastowie od września 2022r. do sierpnia 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP2/08/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie od września 2022r. do sierpnia 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" w Piastowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367061170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Piastów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-820

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@sp5piastow.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp5piastow.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bb73f85-1183-11ed-a35f-e2885ab918a3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP2/08/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie od września 2022r. do sierpnia 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bb73f85-1183-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00135111/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZP1/04/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie w 2022r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286848/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: zp2/08/2022 r.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 405080,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1– wędliny , mięso, drób
CPV 15131135-0 wędliny drobiowe
CPV 15131130-5 wędliny
Wędliny krojone, najwyższej jakości, zawierające minimum 80% mięsa, świeże, osłony ściśle
przylegające do farszu, bez ulepszaczy, konserwantów oraz MOM (mięso oddzielone mechanicznie) o
czystej, suchej powierzchni i charakterystycznych dla danego wyrobu zapachu, smaku i wyglądzie.
Niedopuszczalne zabrudzenia, pleśń, oślizgłość oraz kwaśny lub nieprzyjemny zapach. Pasztet
pieczony zawierający minimum 80% mięsa, świeży, bez ulepszaczy i konserwantów oraz MOM
(mięso oddzielone mechanicznie) o charakterystycznych dla danego produktu zapachu, smaku i
wyglądzie. Niedopuszczalne zabrudzenia, pleśń, oślizgłość oraz kwaśny lub nieprzyjemny zapach.
Ilości ustalane na bieżąco, konkretnego dnia dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.5.5.) Wartość części: 67360,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 2 – nabiał + jaja
CPV 15530000-2 masło
CPV 15500000-3 artykuły mleczne, nabiał
Wszystkie produkty nabiałowe najwyższej jakości w początkowej fazie przydatności do spożycia,
w nieuszkodzonych opakowaniach, bez śladów pleśni, o smaku i zapachu charakterystycznych dla
danego produktu.
CPV 03142500-3 jaja
Jaja świeże o minimum 2/3 terminu przydatności do spożycia podanym na opakowaniu, bez
stłuczek, każda sztuka opatrzona stemplem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 26643,85 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 3 – różne produkty spożywcze
CPV 15800000-6 różne produkty spożywcze
Różne produkty spożywcze w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta, z
odpowiednio długim terminem przydatności do spożyc
Jaja świeże o minimum 2/3 terminu przydatności do spożycia podanym na opakowaniu, bez
stłuczek, każda sztuka opatrzona stemplem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 121778,14 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 4 – mrożonki
CPV 15896000-5 produkty głęboko mrożone
CPV 15331170-9 warzywa mrożone
CPV 15300000-1 owoce, warzywa i produkty podobne

Mrożonki najwyższej jakości, pierwszego gatunku, nierozmrożone, sypkie, niezbrylone.
Opakowanie nieuszkodzone.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 14332,82 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 5 – ryby mrożone
CPV 15220000-6 ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
Ryby mrożone o barwie i zapachu charakterystycznym dla danego rodzaju, bez skóry,
filetowane. Glazura do 5%.
Mrożonki najwyższej jakości, pierwszego gatunku, nierozmrożone, sypkie, niezbrylone.
Opakowanie nieuszkodzone

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.5.) Wartość części: 3111,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 6 – warzywa, owoce i soki owocowe
CPV 15300000-1 owoce, warzywa i produkty podobne
CPV 15320000-7 soki owocowe i warzywne
Owoce świeże, całe, czyste, jędrne, zdrowe, bez objawów gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia, dojrzałe,
wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, bez
stłuczeń, pozbawione nieprawidłowej wilgotności zewnętrznej.
Soki owocowe w nieuszkodzonych opakowaniach 200ml. Pasteryzowane.
CVP 03221000-6 warzywa
Warzywa świeże, całe, zdrowe, bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia, czyste, wolne
od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, jędrne, pozbawione nieprawidłowej
wilgotności zewnętrznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 86200,30 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 7 – wyroby garmażeryjne
CPV 15894200-3 Wyroby garmażeryjne świeże, wyprodukowane tego samego dnia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15894200-3 - Posiłki gotowe

4.5.5.) Wartość części: 4990 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 8 – pieczywo i wyroby ciastkarskie
CPV 15810000-9 pieczywo i wyroby ciastkarskie
Pieczywo i wyroby ciastkarskie świeże, nie wgniecione, nie przypalone.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 52662,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84196,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 84196,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84196,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jaworski Mariusz BRAWO ul. Sienkiewicza 34 a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5290016264

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk mazowiecki

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84196,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24910 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26783,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24910 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKOSzpitalna, 24 Wysokie Mazowieckie Kod pocztowy: 18-200 Województwo: podlaski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450686807

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24910 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79986 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89699,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79986 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO Szpitalna, 24 Wysokie Mazowieckie Kod pocztowy: 18-200 Województwo: podlaskie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450686807

7.3.4) Miejscowość: Wysokie mazowieckie

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79986 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7760 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11210,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7760 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO Szpitalna, 24 Wysokie Mazowieckie Kod pocztowy: 18-200 Województwo: podlaskie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 450686807

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7760 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14685 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14685 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14685 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO Szpitalna, 24 Wysokie Mazowieckie Kod pocztowy: 18-200 Województwo: podlaskie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450686807

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14685 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

art. 255. ,że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1)nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

art. 255. ,że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1)nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30295 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49955,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30295 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Galeria Smaków Ewa Joanna Saturska, ul. Wincentego Witosa 56A, 07-230 Słopsk,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013215897

7.3.4) Miejscowość: Słopsk

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30295 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.