eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sompolno › Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowychOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sompolno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 15

1.5.2.) Miejscowość: Sompolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2714054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wisniewska@sompolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sompolno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07b5f5b7-40bf-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044923/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju napędowego do celów opałowych do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2022/ 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea5744a9-ff38-4064-9068-b90fd9b9fb6a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, który korzysta z ePUAPu lub za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z adresem: beata.wisniewska@sompolno.pl. Jednakże formularz oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp i ewentualnie inne dokumenty składane wraz z ofertą, wymienione w rozdz.VIII i XII SWZ należy składać wyłącznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea5744a9-ff38-4064-9068-b90fd9b9fb6a. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert i innych dokumentów określone zostały w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu pod adresem https://miniportal. uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP i Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp. gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortale
PUAP.pdf. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wówczas Wykonawca ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona i złożona w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po czym zaszyfrowana przy pomocy miniPortalu. 4. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar plików (załączników) przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: beata.wisniewska@sompolno.pl) wynosi 20 MB. 5. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 6. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .docx, .zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w rozdziale XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w rozdziale XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZZ.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych w łącznej ilości 41 000 litrów w sezonie grzewczym 2022/ 2023, do obiektów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Sompolno.
Olej opałowy objęty przedmiotem zamówienia powinien spełniać wymagania jakościowe dla tego typu produktu i musi charakteryzować się niżej podanymi parametrami technicznymi,:
• wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg
• zawartość siarki - nie więcej niż 0,10 % (m/m)
• temperatura płynięcia - nie wyższa niż -200C
• temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 0C
• gęstość w temp.150C - nie większa niż 860 kg/m3.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia dostaw oleju w ramach prawa opcji. Maksymalny zakres zamówienia może zostać pomniejszony maksymalnie o 30 % ogólnej wartości zamówienia, tzn. może zostać zrealizowany w co najmniej 70%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonywanych sukcesywnych dostaw, uzależnionych od warunków atmosferycznych
panujących w trakcie okresu grzewczego 2022/ 2023.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się jednym kryterium oceny ofert, tj. ceną oferty. 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium cena oferty. 3. Zamawiający przyzna punkty przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, tj.100 pkt. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, tj. wykonał należycie, lub również wykonuje należycie ( w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie dostawy oleju opałowego, w ilości łącznej minimum 80.000 litrów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Koncesja na obrót paliwami, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723).
2. Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzony wg załącznika nr 4 do SWZ.
3. Dowody określające, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SWZ,
2) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), określające zakres umocowania,
3) jeżeli dotyczy - oświadczenie o podziale zadań między Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy,
4) jeżeli dotyczy - zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
5) odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego lub oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w pkt V SWZ; Co najmniej jeden z Wykonawców musi spełnić warunek posiadania koncesji na obrót
paliwami ciekłymi i zrealizuje dostawy, do realizacji których koncesja jest wymagana. W odniesieniu do warunku posiadania doświadczenia w realizacji podobnych zamówień, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy łącznie muszą spełnić warunek określony w rozdz. VI.1.b) SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmiany umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w odniesieniu do terminu, sposobu wykonania lub zakresu świadczenia, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynikła z konieczności zmian umowy ze względu na wystąpienie:
a) tzw. siły wyższej - zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć oraz zapobiec, np. zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, epidemia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem i terminem umownym,
b) przesłanek, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wynikających ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) okoliczności uzasadnionych prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy;
Ewentualne zmiany mogą nastąpić adekwatnie do czasu trwania przesłanek powodujących zmianę i winny zostać poprzedzone wnioskiem Wykonawcy wraz
z wyczerpującym uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea5744a9-ff38-4064-9068-b90fd9b9fb6a

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.