eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie w 2023 roku usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1Ogłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie w 2023 roku usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004176470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lublin.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lublin.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie w 2023 roku usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39fa3e31-2e86-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023171/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-39fa3e31-2e86-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacja o środkach komunikacji elektronicznej zostały opisane w rozdziale VII SWZ. System dostępny jest pod adresem: https://ezamówienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta
Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za
pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: - w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje, b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, c) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, - w zakresie składania podpisu kwalifikowanego: a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c)
oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności
Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@lublin.sa.gov.pl (nie dotyczy składania ofert). Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .7zip lub .xml

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zamieszczone w rozdziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp 2130-204/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1. Usługa ochrony osób i mienia obejmuje m. in.:
a) bezpośrednią ochronę fizyczną wykonywaną przez jednego pracownika ochrony w dni pracy Sądu od godziny 20:00 do godziny 08:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy Sądu i święta;
b) zapewnienie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, grupy interwencyjnej na pilne wezwanie, składającej się z co najmniej dwóch pracowników ochrony wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego – funkcjonującej tak, aby mogła udzielić wsparcia pracownikowi ochrony oraz innym pracownikom Zamawiającego realizującym ochronę bezpośrednio w obiekcie;
c) obsługę dźwigu/platformy dla osób niepełnosprawnych, która to pomoc będzie miała charakter incydentalny;
d) świadczenie pomocy interesantom Sądu przy obsłudze samoobsługowej szatni elektronicznej;
e) zapewnienie pracownikowi ochrony oraz innym pracownikom Zamawiającego realizującym ochronę bezpośrednio w obiekcie urządzenia elektronicznego do raportowania. Wykonawca zobowiązany będzie do przesyłania comiesięcznych raportów sygnałów na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Umowie, w terminie do 5 dni kalendarzowych miesiąca następującego po miesiącu, którego przedmiotowy raport dotyczy;
f) montaż punktu kontrolnego do co 60-minutowego potwierdzania obecności przez pracownika ochrony oraz innych pracowników Zamawiającego realizujących ochronę bezpośrednio w obiekcie, poprzez przyłożenie urządzenia do punktu kontrolnego:
- w dni pracy Sądu od godziny 16:00 do godziny 19:00 – w przypadku innych pracowników Zamawiającego realizujących ochronę bezpośrednio w obiekcie;
- w dni pracy Sądu od godziny 20.00 do godziny 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy Sądu i święta przez całą dobę – w przypadku pracownika ochrony. Dopuszczalny czas opóźnienia na potwierdzenie obecności poprzez przyłożenie urządzenia do punktu kontrolnego wynosi 5 minut. W sytuacji, gdy pracownik ochrony lub inni pracownicy Zamawiającego realizujący ochronę bezpośrednio w obiekcie nie potwierdzą obecności w punkcie kontrolnym w czasie do tego przewidzianym (uwzględniającym czas opóźnienia na potwierdzenie obecności, o którym mowa powyżej) lub urządzenie ulegnie awarii, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego osobistego sprawdzenia pełnienia pracy przez pracownika realizującego ochronę za pośrednictwem grupy interwencyjnej. W takiej sytuacji czas na sprawdzenie/dojazd nie będzie dłuższy niż 10 minut. Potwierdzenie sprawdzenia/przybycia będzie odnotowane w comiesięcznym raporcie lub dołączonej do niego notatce służbowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników ochrony w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wraz z kserokopiami dokumentów stwierdzającymi, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie, posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zapewnienia usługi ochrony, które noszą znamiona stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługę ochrony wykonywał wyłącznie pracownik zatrudniony na podstawie umowę o pracę (każda roboczogodzina musi być wypracowana przez pracownika ochrony w ramach stosunku pracy/umowy o pracę) oraz wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Szczegółowe zasady dotyczące wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz stosowania sankcji określonych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, z tytułu niespełnienia tych wymagań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w rozdziale XIII SWZ, tj. kryterium Cena i Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale V SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
2) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia Wykonawcy / osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / wykształcenia Wykonawcy / kwalifikacji zawodowych Wykonawcy / potencjału technicznego Wykonawcy: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną usługę całodobowej ochrony osób i mienia, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto*, usługa rozumiana jako jedno zamówienie/umowa obejmująca ochronę osób i mienia budynku użyteczności publicznej**, a ochrona odbywała się nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, w sposób należyty. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. W tym celu Wykonawca składa wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej jedną osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, także wraz z zakresem wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wykonawca przedstawi kandydata na poniższe stanowisko, który spełnia następujące wymagania: 1 Pracownik ochrony posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ), który w okresie ostatnich trzech lat wykonywał nieprzerwanie, należycie, czynności w zakresie ochrony fizycznej budynku użyteczności publicznej przez okres minimum trzech miesięcy. W tym celu Wykonawca składa wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VI pkt 6.1 i 6.2 SWZ. 1. aktualna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający może żądać:
1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, informujący, że Wykonawca wykonał należycie, co najmniej jedną usługę całodobowej ochrony osób i mienia, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto*, usługa rozumiana jako jedno zamówienie/umowa obejmująca ochronę osób i mienia budynku użyteczności publicznej na zasadach określonych ustawą o ochronie osób i mienia, a ochrona odbywała się nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, w sposób należyty, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
4. jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ppkt 6.2.2, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu został opisany w rozdziale VI pkt. 6.3 SWZ.
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – wraz z zaświadczeniem Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wraz z zaświadczeniem lub innym dokumentem Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych wraz z oferta został opisany w rozdziale V pkt 5.1 - 5.5 i pkt 5.7 SWZ oraz w rozdziale VI pkt 6.1 i 6.5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku bankowego 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 z dopiskiem: Wadium do przetargu na usługi ochrony: Zp 2130-204/22. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8.9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia zostały opisane w rozdziale V pkt 5.7 SWZ, rozdziale VI SWZ i rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Rodzaj i zakres przewidywanych zmian określa § 14 Wzoru Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostepny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru, który będzie stanowił teren ochrony. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 08:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest Pani Małgorzata Boguszewska (adres e-mail: malgorzata.boguszewska@lublin.sa.gov.pl, tel. 81 435-23-369). Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer tel./adres e-mail. Udział w wizji lokalnej nie jest wymagany
do złożenia oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.