eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Wykonanie instalacji automatyki laboratoryjnej - "Budowa budynku administracyjno - biurowo - magazynowego - modernizacja składu MPS - laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu".Ogłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji automatyki laboratoryjnej – „Budowa budynku administracyjno – biurowo – magazynowego – modernizacja składu MPS – laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 19005559700000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANA Z KOLNA 8B

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-301

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzigdynia.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji automatyki laboratoryjnej – „Budowa budynku administracyjno – biurowo – magazynowego – modernizacja składu MPS – laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef060101-40c0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081686/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie instalacji automatyki laboratoryjnej w ramach zad. nr 12639 - "Budowa budynku administracyjno - biurowo - magazynowego - modernizacja składu MPS - laboratorium - Dębogórze”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rzigdynia.wp.mil.pl/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez System.
2. System jest dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/rzigdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/WISIP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji automatyki laboratoryjnej w ramach zadania inwestycyjnego nr 12639 – „Budowa budynku administracyjno – biurowo – magazynowego – modernizacja składu MPS – laboratorium na terenie kompleksu wojskowego w Dębogórzu”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą ma wykonaniu automatyki instalacji wentylacji w oparciu o regulatory VAV oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe umożliwiające regulację przepływu
i jakości powietrza w zależności od wymaganych precyzyjnych parametrów,
b) dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje co najmniej
w zakresie montażu oraz kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Każdy wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie dotyczące zastosowania urządzeń/ materiałów równoważnych do wykazanych w dokumentacji projektowej zgodne z treścią załącznika nr 12 oraz karty katalogowe następujących urządzeń:
- zestawu do kontroli prędkości przepływu na oknie dygestorium ZKPP,
- pomieszczeniowego przetwornika ciśnienia,
- sterowników pomieszczeniowych oraz dygestoryjnych.

2. Wykonawca nie może użyć urządzeń o gorszych parametrach technicznych
i jakościowych niż te wskazane w dokumentacji projektowej.
3. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i możne on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami w dokumentacji pod względem:
- zamienniki muszą współpracować z zamontowanymi regulatorami VAV i CAV firmy SMAY,
- muszą zapewnić realizacje wszystkich założeń zawartych w projekcie i zapewnić funkcjonalność obiektu,
- w obiekcie ze względu na zaawansowanie prac częściowo rozprowadzono instalacje elektryczna i sterowniczą podtynkową automatyki, dobrane urządzenia musza być kompatybilne z wykonaną instalacją.

4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych
w ust. 1 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie dotyczące zastosowania urządzeń/ materiałów równoważnych do wykazanych w dokumentacji projektowej zgodne z treścią załącznika nr 12 oraz karty katalogowe następujących urządzeń:
- zestawu do kontroli prędkości przepływu na oknie dygestorium ZKPP,
- pomieszczeniowego przetwornika ciśnienia,
- sterowników pomieszczeniowych oraz dygestoryjnych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z Rozdziałem XXVI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Rozdziałem XXXIV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/rzigdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.