eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jab這nna › "Przebudowa trzech kot這wni w budynkach Nadle郾ictwa Jab這nna"Og這szenie z dnia 2022-09-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa trzech kot這wni w budynkach Nadle郾ictwa Jab這nna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe Nadle郾ictwo Jab這nna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567157

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 20

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jab這nna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-110

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 774 49 33

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 774 45 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jablonna@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

gospodarka le郾a

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa trzech kot這wni w budynkach Nadle郾ictwa Jab這nna”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a7f14aa1-40b5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00372873

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00160057/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.2 Przebudowa kot這wni w 3 budynkach.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jablonna/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej_ePUAP/pgl_lp_1705/SkrytkaESP); oraz poczty elektronicznej: jablonna@warszawa.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a
Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrze瞠niem, 瞠 z這瞠nie oferty nast瘼uje wy陰cznie przy u篡ciu miniPortalu.
Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na
ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokument闚
w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokument闚 stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy
ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plik闚
przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
Ofert, sporz康za si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym.
Identyfikator post瘼owania generowany przez miniPortal (ID post瘼owania) stanowi za陰cznik nr 12 do SWZ. Dane post瘼owania
mo積a wyszuka r闚nie na Li軼ie wszystkich post瘼owa klikaj帷 wcze郾iej opcj „Dla Wykonawc闚” lub ze strony g堯wnej z
zak豉dki Post瘼owania na miniPortalu.
Wszystkie szczeg馧owe informacje dotycz帷e wymaga technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawiera
SWZ znajduj帷a si na stronie post瘼owania Zamawiaj帷ego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jablonna/zamowienia-publiczne

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiaj帷y informuje, i administratorem danych osobowych z kt鏎ym w sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych mo積a skontaktowa si za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.
Zamawiaj帷y przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego w spos鏏 gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony
prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale VI PZP, do up造wu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO mog by dopuszczone wy陰cznie osoby posiadaj帷e
upowa積ienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych s obowi您ane do zachowania ich w poufno軼i
Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z prowadzeniem niniejszego
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚iem, jak r闚nie, je瞠li nie ziszcz si przes豉nki
okre郵one w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz jej realizacji, a tak瞠
udokumentowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym dokumentacja post瘼owania zostanie udost瘼niona w oparciu o
przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
publicznego, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy w sprawie
zam闚ienia publicznego.
Niezale積ie od postanowie pkt 21.7. SWZ, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, dane osobowe b璠
przetwarzane do up造wu okresu przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia mog zosta przekazane
podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, w tym us逝gi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotycz帷e danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.
Pozosta貫 informacje znajduj si w dziale 21 SWZ na stronie Zamawiaj帷ego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Nazwa: Przebudowa kot這wni w osadzie Le郾ictwa K徠y W璕ierskie.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 1 do SWZ,

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 16.1. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wag 60 %
2) Okres gwarancji i r瘯ojmi (R) – z wag 40 %
16.2. Spos鏏 obliczania punkt闚:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punkt闚 w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najni窺za cena spo鈔鏚 ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 8 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Okres gwarancji i r瘯ojmi (R)” Oferty otrzymaj nast瘼uj帷 liczb punkt闚:
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego 24 miesi帷e – otrzymaj liczb punkt闚 R = 0 pkt,
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego od 25 do 36 miesi璚y – otrzymaj liczb punkt闚 R = 20 pkt,
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego od 37 do 48 miesi璚y – otrzymaj liczb punkt闚 R = 40 pkt.
Zamawiaj帷y nie b璠zie udziela dodatkowych punkt闚 za wyd逝瞠nie okresu gwarancji i r瘯ojmi powy瞠j 48 miesi璚y.

Oferta wykonawcy, kt鏎y zaoferuje kr鏒szy okres gwarancji i r瘯ojmi od minimalnego wymaganego w SWZ (24 miesi帷e od dnia podpisania protoko逝 odbioru) zostanie uznana za niezgodn z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wska瞠 w ofercie okresu oferowanej gwarancji i r瘯ojmi, zostanie potraktowana jako obarczona inn omy趾 i poprawiona w taki spos鏏 jakby Wykonawca oferowa minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i r瘯ojmi.

Po tak obliczonej ilo軼i punkt闚 zostanie ustalona kolejno嗆 ofert, w tym oferta najkorzystniejsza. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie Oferta wykonawcy, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚. Maksymalna liczba punkt闚 w kryterium r闚na jest okre郵onej wadze kryterium w %. Ocena 陰czna stanowi sum punkt闚 uzyskanych w ramach poszczeg鏊nych kryteri闚.

Je瞠li nie mo積a wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y spo鈔鏚 tych ofert wybierze ofert z ni窺z cen, a je瞠li zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj帷y wezwie wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przebudowa kot這wni w osadzie Le郾ictwa Poniat闚.
1) Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wag 60 %
2) Okres gwarancji i r瘯ojmi (R) – z wag 40 %
16.2. Spos鏏 obliczania punkt闚:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punkt闚 w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najni窺za cena spo鈔鏚 ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 8 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.

2) W ramach kryterium „Okres gwarancji i r瘯ojmi (R)” Oferty otrzymaj nast瘼uj帷 liczb punkt闚:
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego 24 miesi帷e – otrzymaj liczb punkt闚 R = 0 pkt,
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego od 25 do 36 miesi璚y – otrzymaj liczb punkt闚 R = 20 pkt,
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego od 37 do 48 miesi璚y – otrzymaj liczb punkt闚 R = 40 pkt.
Zamawiaj帷y nie b璠zie udziela dodatkowych punkt闚 za wyd逝瞠nie okresu gwarancji i r瘯ojmi powy瞠j 48 miesi璚y.
Oferta wykonawcy, kt鏎y zaoferuje kr鏒szy okres gwarancji i r瘯ojmi od minimalnego wymaganego w SWZ (24 miesi帷e od dnia podpisania protoko逝 odbioru) zostanie uznana za niezgodn z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wska瞠 w ofercie okresu oferowanej gwarancji i r瘯ojmi, zostanie potraktowana jako obarczona inn omy趾 i poprawiona w taki spos鏏 jakby Wykonawca oferowa minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i r瘯ojmi.

Po tak obliczonej ilo軼i punkt闚 zostanie ustalona kolejno嗆 ofert, w tym oferta najkorzystniejsza. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie Oferta wykonawcy, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚. Maksymalna liczba punkt闚 w kryterium r闚na jest okre郵onej wadze kryterium w %. Ocena 陰czna stanowi sum punkt闚 uzyskanych w ramach poszczeg鏊nych kryteri闚.

Je瞠li nie mo積a wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y spo鈔鏚 tych ofert wybierze ofert z ni窺z cen, a je瞠li zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj帷y wezwie wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przebudowa kot這wni w budynku administracyjnym w Rajszewie/Skierdach.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wag 60 %
2) Okres gwarancji i r瘯ojmi (R) – z wag 40 %
16.2. Spos鏏 obliczania punkt闚:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punkt闚 w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najni窺za cena spo鈔鏚 ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 8 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.

2) W ramach kryterium „Okres gwarancji i r瘯ojmi (R)” Oferty otrzymaj nast瘼uj帷 liczb punkt闚:
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego 24 miesi帷e – otrzymaj liczb punkt闚 R = 0 pkt,
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego od 25 do 36 miesi璚y – otrzymaj liczb punkt闚 R = 20 pkt,
- za udzielenie okresu gwarancji i r瘯ojmi wynosz帷ego od 37 do 48 miesi璚y – otrzymaj liczb punkt闚 R = 40 pkt.
Zamawiaj帷y nie b璠zie udziela dodatkowych punkt闚 za wyd逝瞠nie okresu gwarancji i r瘯ojmi powy瞠j 48 miesi璚y.
Oferta wykonawcy, kt鏎y zaoferuje kr鏒szy okres gwarancji i r瘯ojmi od minimalnego wymaganego w SWZ (24 miesi帷e od dnia podpisania protoko逝 odbioru) zostanie uznana za niezgodn z SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wska瞠 w ofercie okresu oferowanej gwarancji i r瘯ojmi, zostanie potraktowana jako obarczona inn omy趾 i poprawiona w taki spos鏏 jakby Wykonawca oferowa minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i r瘯ojmi.

Po tak obliczonej ilo軼i punkt闚 zostanie ustalona kolejno嗆 ofert, w tym oferta najkorzystniejsza. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie Oferta wykonawcy, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚. Maksymalna liczba punkt闚 w kryterium r闚na jest okre郵onej wadze kryterium w %. Ocena 陰czna stanowi sum punkt闚 uzyskanych w ramach poszczeg鏊nych kryteri闚.

Je瞠li nie mo積a wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y spo鈔鏚 tych ofert wybierze ofert z ni窺z cen, a je瞠li zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj帷y wezwie wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

W post瘼owaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej.

a) do鈍iadczenie wykonawcy
Warunek ten, w zakresie do鈍iadczenia, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie) zrealizowa (uko鎍zy) nast瘼uj帷e roboty budowlane:
- co najmniej 2 roboty polegaj帷e na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji instalacji grzewczej w kt鏎ej zakres wchodzi m.in. monta kot豉 zgazuj帷ego drewno o warto軼i 陰cznej co najmniej: 20 000,00 z brutto (s這wnie: dwadzie軼ia tysi璚y z這tych) oraz udokumentuje, 瞠 roboty zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty,

b) osoby skierowane przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia

Warunek ten, w zakresie os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa na czas realizacji zam闚ienia: co najmniej jedn osob z wykszta販enie 鈔ednim lub wy窺zym i uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 ), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - (wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej grupy kapita這wej stanowi za陰cznik nr 11 do SWZ),

b) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniach wst瘼nych (wz鏎 o鈍iadczenia o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniach wst瘼nych stanowi za陰cznik nr 13 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane wraz z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty (wz鏎 wykazu wykonanych rob鏒 budowlanych stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ).
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wykonanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami wykaz, o kt鏎ym mowa wy瞠j dotyczy rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy. Okres wyra穎ny w latach, o kt鏎ym mowa wy瞠j, liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dnia ofert.

b) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wz鏎 wykazu os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga od wykonawc闚 przed這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

a) formularz Oferty (sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 8 oraz 8a do SWZ) sporz康zony pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) wst瘼ne o鈍iadczenia, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/os鏏 upowa積ionych do reprezentacji podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, z這穎ne przez:
• Wykonawc- sporz康zone zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2 i za陰cznik nr 3 do SWZ
• Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - sporz康zone zgodnie ze wzorami stanowi帷ymi odpowiednio za陰cznik nr 2 i za陰cznik nr 3 do SWZ
• podmioty trzecie udost瘼niaj帷e Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP sporz康zone zgodnie ze wzorami stanowi帷ymi odpowiednio za陰cznik nr 7 do SWZ;
c) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 zgodnie z pkt 9.2. SWZ (ich), je瞠li Wykonawca wykazuj帷 spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚; (Niewi捫帷y wz鏎 zobowi您ania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby wykonania zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ);
d) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, je瞠li w imieniu Wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokument闚 z這穎nych wraz z ofert (np. odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego w豉軼iwego rejestru), sporz康zone pod rygorem niewa積o軼i, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.15 – 9.17 SWZ,
e) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie dla pe軟omocnika ustanowionego przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, je瞠li ofert sk豉daj Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, sporz康zone pod rygorem niewa積o軼i, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.15 – 9.17 SWZ,
f) dokument, o kt鏎ym mowa wy瞠j w pkt 13.4. lit. e) SWZ dla osoby dzia豉j帷ej w imieniu podmiotu udost瘼niaj帷ego Wykonawcy zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP,
g) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieni篹nej).
h) w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Wykonawca jest zobowi您any za陰czy do oferty podmiotowy 鈔odek dowodowy w postaci o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Wz鏎 stosownego stanowi za陰cznik nr 14 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w nast瘼uj帷ej wysoko軼i dla ka盥ego z zada cz窷ciowych:
1) cz窷 1: 1.000,00 z (s這wnie: jeden tysi帷 z這tych),
2) cz窷 2: 1.000,00 z (s這wnie: jeden tysi帷 z這tych),
3) cz窷 3: 1.000,00 z (s這wnie: jeden tysi帷 z這tych).
Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymywa nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w banku PKOBP nr konta: 55 1020 1026 0000 1402 0104 9964 z dopiskiem: „Wadium do przetargu na przebudow kot這wni, cz窷 nr …..” (nale篡 wpisa nr cz窷ci). Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.

Z tre軼i wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) nale篡 przekaza Zamawiaj帷emu wraz z Ofert w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza ofert na dan cz窷 zam闚ienia przez ca造 okres zwi您ania ofert. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy, lub nie b璠zie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z post瘼owania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Tre嗆 gwarancji wadialnej musi zawiera nast瘼uj帷e elementy:
1) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por璚zenia (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji/por璚zenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem – okre郵enie przedmiotu zam闚ienia
3) kwot gwarancji/por璚zenia,
4) zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉cenia bezwarunkowo i nieodwo豉lnie kwoty gwarancji/por璚zenia na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zamawiaj帷y zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
2) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania;
3) O鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w art.125 ust 1 ustawy PZP sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. O鈍iadczenia wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa wy瞠j powinny zosta z這穎ne wraz z ofert pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 9.3 obowi您any b璠zie z這篡 ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 9.2. lit. a, b wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie sk豉daj wsp鏊nie,
5) wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera), upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla wszystkich partner闚;
7) Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna.
8) Zamawiaj帷y informuje o tre軼i przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie, z kt鏎ym w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji, kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
W zwi您ku z powy窺zym Wykonawca jest zobowi您any za陰czy do oferty podmiotowy 鈔odek dowodowy w postaci o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Wz鏎 stosownego stanowi za陰cznik nr 14 do SWZ.

Pozosta貫 informacje dotycz帷e wymaga sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia s opisane w pkt 7 i 9 SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zastrzegaj sobie prawo zmiany postanowie Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poni窺zych okoliczno軼i:
1) konieczno軼i wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zam闚ienia lub wprowadzenia zmian w sposobie wykonania rob鏒 budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami stanu wiedzy technicznej lub zmian funkcji u篡tkowej oraz w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych element闚 infrastruktury;
2) konieczno軼i zmiany terminu realizacji spowodowanej:
a) wyst徙ieniem warunk闚 pogodowych maj帷ych wp造w na brak mo磧iwo軼i prowadzenia rob鏒 budowlanych, np.: d逝gotrwa貫 intensywne opady, wyst徙ienie niskich temperatur uniemo磧iwiaj帷ych realizacj rob鏒, pow鏚 powoduj帷a konieczno嗆 przerwania rob鏒 na czas niezb璠ny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w kt鏎ym mo磧iwa jest kontynuacja lub rozpocz璚ie rob鏒, itp.;
b) okoliczno軼iami, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia Umowy, takich jak: si豉 wy窺za, kolizje transportowe lub komunikacyjne itp. – powoduj帷e zniszczenia lub uszkodzenia wymagaj帷e naprawy, a tak瞠 zwi您ane z odkryciem w gruncie przedmiot闚 niemo磧iwych wcze郾iej do zidentyfikowania, takich jak: g豉zy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagaj帷e ochrony Konserwatora Zabytk闚 itp.;
c) okoliczno軼iami le膨cymi po stronie Zamawiaj帷ego;
d) wstrzymaniem rob鏒 przez urz璠y Nadzoru Budowlanego;
3) konieczno軼i zmiany wynagrodzenia umownego w wyniku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z powodu zaniechania cz窷ci rob鏒 lub uzasadnionego jego zwi瘯szenia zwi您anego z wyst徙ieniem rob鏒 dodatkowych, tj. takich kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie albo zosta造 pomini皻e w dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezb璠ne do realizacji przedmiotu umowy lub rob鏒 zamiennych, tj. takich kt鏎e wykonano zamiast przewidzianych, np.: w innej technologii lub przy u篡ciu innych materia堯w, z zastrze瞠niem, 瞠 wzrost wynagrodzenia spowodowany ka盥 kolejn zmiana nie przekroczy 50% warto軼i pierwotnej umowy;
4) zmian sposobu wyp豉ty wynagrodzenia lub podwy窺zenia maksymalnego procentu wynagrodzenia w p豉tno軼iach cz窷ciowych w przypadku przerwania prac lub zmiany terminu odbioru z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego lub innych uzasadnionych przypadkach le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego;
5) konieczno軼i zmiany wynagrodzenia umownego spowodowanej zmianami w przepisach prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT;
6) mo磧iwa jest uzasadniona zmiana kierownika budowy lub rob鏒 je瞠li Zamawiaj帷y zaakceptuje tak zmian a kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych os鏏 b璠 spe軟ia warunki postawione w tym zakresie w og這szeniu o zam闚ieniu i SWZ;
7) mo磧iwa jest zmiana wykonawcy, kt鏎emu zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, na nowego wykonawc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, pod warunkiem, 瞠 nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy, a tak瞠 nie ma na celu unikni璚ia stosowania przepis闚 ustawy.
2. Zmiany, o kt鏎ych mowa w ust. 1 nie mog powodowa wykroczenia poza okre郵enie przedmiotu zam闚ienia zawartego w Umowie.
3. Wszystkie zmiany postanowie zawartej umowy wymagaj zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewa積o軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost瘼nego na e-PUAP i udost瘼nionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

Cz窷 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i wchodz帷e w sk豉d przedmiotu zam闚ienia polegaj帷e na: realizacji rob鏒 budowlanych, poniewa wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1320 .). Na podstawie umowy o prac nie jest wymagane zatrudnienie kierownika budowy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawc lub podwykonawc, na podstawie umowy o prac, os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez zamawiaj帷ego czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2) powy瞠j, w zakresie realizacji zam闚ienia, Zamawiaj帷y b璠zie m鏬 膨da, w terminie okre郵onym w wezwaniu, z這瞠nia:
1) o鈍iadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o鈍iadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac,
3) po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m kopii umowy o prac zatrudnionego pracownika,
4) innych dokument闚 zawieraj帷ych informacje, w tym dane osobowe, niezb璠ne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeg鏊no軼i imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowi您k闚 pracownika.

W ramach uprawnienia zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟iania przez Wykonawc wymaga, o kt鏎ych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od wykonawcy, w terminie okre郵onym w wezwaniu:
1) wyja郾ie w przypadku w徠pliwo軼i dotycz帷ych o鈍iadcze i dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 3,
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania rob鏒 budowlanych w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez Zamawiaj帷ego czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1,
3) przedstawienia orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii o鈍iadcze lub dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 3, gdy z這穎na kopia jest nieczytelna lub budzi w徠pliwo軼i co do jej prawdziwo軼i.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.