eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radoszyce › "Remont drogi leśnej o nr inw. 220/684 (DSD 11) DP 11 na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022"Ogłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont drogi leśnej o nr inw. 220/684 (DSD 11) DP 11 na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO RADOSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020087

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 29

1.5.2.) Miejscowość: Radoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 373 15 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radoszyce@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radoszyce.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi leśnej o nr inw. 220/684 (DSD 11) DP 11 na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4532c546-40a5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00263002/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont drogi leśnej o nr inw. 220/684 (DSD 11) DP 11 na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z SWZ.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie
przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ. Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce oraz poczty
elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce
Korzystanie z platformy, o której mowa wyżej, przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii
dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z platformy platformazakupowa.pl, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy, zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem - https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce. Za datę
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci
papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.9 lit. b) SWZ lub złożenia na platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce.
Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Szczegółowe informacje na temat komunikacji elektronicznej oraz sposobu składania ofert
zawierają rozdział 10 i 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb
Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Marta Stachowicz, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
radoszyce@radom.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 41 373-15-95. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby
dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe pozyskane w
związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od
postanowień (pkt 21.7. SWZ) powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą
przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom
świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dot. pkt 3.15.) cd. obowiązku informacyjnego z punktu powyżej (brak znaków w pkt
powyżej).
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba,
której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1 dostępu do swoich
danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Osobie, której
dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nie przysługuje: 1)prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.270.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont drogi leśnej nr inw. 220/684 (DSD 11) DP11 o nawierzchni tłuczniowej na terenie Leśnictw: Lipa i Szkucin. Remontowi podlega cała droga ze względu na bardzo liczne uszkodzenia nawierzchni. Początek drogi przyjęto na krawędzi drogi publicznej i linii oddziałowej 166/187 w km 0+000. Droga przebiega w kierunku zachodnim na krawędzi linii oddziałowych 166/187, 167/188, 168/189, 169/190, 170/191, 171/192, 172/193, 173/194, 174/195, 175/196, 176/197, 177/198, 178/199. Koniec drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą leśną nr 220/634 w oddziale leśnym 178/199.
Szczegółowy zakres prac (w szczególności lokalizacja drogi, jej parametry oraz zakres czynności budowlanych do wykonania) określa dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 7 (OPZ) do niniejszej specyfikacji, sporządzona przez firmę JR-Justyna Rybak z siedzibą w msc. Wielka Wieś 8a, 27 – 215 Wąchock.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadnia pn. „Remont drogi leśnej o nr inw. 220/684 (DSD 11) DP 11 na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022”. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Pojawiłaby się potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia chociażby ze względu na rozmycie odpowiedzialności co do wykonanych części robót i trudności z jednoznacznym ustaleniem przyczyn błędów wykonawstwie prac będących przedmiotem zamówienia. Wykonanie całości robot budowalnych przez jednego Wykonawcę będzie skutkowało szybką i kompleksową reakcją serwisową co zdecydowanie polepszy sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa oraz usprawni prowadzenie przez Zamawiającego gospodarki leśnej. W wyniku realizacji zamówienia zostaną wykonane prace remontowe za realizację, których będzie odpowiadał jeden Wykonawca, który zgodnie z udzieloną gwarancją i obowiązującą rękojmią będzie w tym okresie w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności wykonywał określone prace na rzecz Zamawiającego.
Ponadto brak podziału zamówienia na części nie ogranicza udziału w nim firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również nie wpływa na zmianę kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia realizowane będą w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie lub źródło - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie lub źródło określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art 101 ust. 1-3 PZP należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Zamawiający informuje, że zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna lub inny system referencji technicznych, należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważne”.
Wykonawca zadania udzieli minimum 2 lat gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych elementów (części) dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Formularzu Ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić Podwykonawcę wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający określił wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
UWAGA. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, że samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału Podwykonawców („Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia”).
Zgodnie z dyspozycją art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, wykonujące bezpośrednie czynności budowlane były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z uwagi na fakt, iż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) – Obowiązek Zatrudnienia.
Zamawiający wymaga, aby w/w zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonania zamówienia.
Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 95 ustawy PZP, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy Podwykonawców.
Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane z materiałów własnych Wykonawcy.
Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamówienia, o których mowa będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót
stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu
nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych
Wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego
wykonawstwa prac.
Miejscem realizacji zamówień będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Radoszyce.
Zakres rzeczowy przedmiotowych robót nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena odbędzie się w stosunku: 1% = 1 pkt.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = (Cn/Co) x 60 pkt gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
60 - waga kryterium
W kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) punktów.
Postanowienia art. 225 ust. 1 PZP mają zastosowanie.

2) W ramach kryterium „Wydłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 20 (dwadzieścia) punktów. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania do wydłużenia terminu gwarancji jakości i rękojmi poprzez wpisanie odpowiedniej treści w Formularzu Oferty w pkt 13 (Załącznik nr 1 do SWZ). Należy zadeklarować okres w pełnych latach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w pkt 13 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ). Ocena ofert w ramach przedmiotowego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
• Gwarancja jakości i rękojmia poniżej 2 (dwóch) lat: oferta zostanie odrzucona
• Gwarancja jakości i rękojmia = 3 (trzy) lata: oferta otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów

W przypadku niewypełnienia w Formularzu Oferty pkt 13 dotyczącego kryterium oceny ofert pn. „Wydłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi” oznaczać to będzie, iż Wykonawca deklaruje minimalny wymagany, tj. 2 letni okres gwarancji jakości i rękojmi a oferta otrzyma 0 punktów w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 3 lata przy obliczaniu punktacji przy badaniu i ocenie oferty zostanie on potraktowany, jako okres 3 letni.

3) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału Podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane w Załączniku nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia Umowy).
Kluczowe elementy (części) zamówienia:
Roboty w zakresie naprawy cząstkowej nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - oskardowanie na głębokość 3 cm, wykonanie warstwy kruszywa 0-31,5mm gr. 7 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i miałowaniem - na całej szerokości drogi (w zakresie objętym przedmiarem robót, pozycja nr 1 - KNR 2-31 1101-03).
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia w Formularzu Oferty w pkt 14 (Załącznik nr 1 do SWZ). Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie (skreślenie słów „nie zobowiązuje się” w pkt 14 Formularza Oferty) otrzyma 20 pkt.
Brak wskazania w Formularzu Oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania (brak skreślenia lub skreślenie słów „zobowiązuje się” w pkt 14 Formularza Oferty), o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie uznane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert.

Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze tę ofertę, która zdobędzie łącznie najwyższą ilość punktów (cena + wydłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi + samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia). Oferta może uzyskać maksymalnie 100 (sto) punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizował, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o podobnym charakterze i zakresie, jakie obejmuje niniejsze
zamówienie, tj. budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont drogi o wartości, co najmniej 400 000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych brutto), wykonana (zakończona) w ramach jednej umowy;
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji Kierownika budowy w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równorzędne uprawniające do kierowania robotami
budowlanymi. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika budowy musi legitymować się, co najmniej 5-letnim
doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub równorzędnych uprawniających do kierowania robotami budowlanymi.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do
posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe wymienione zostały w pkt 9.2. lit. d- h SWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
podmiotowych środków dowodowych:
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1
pkt 2 lit b) PZP, odnośnie skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, odnośnie
skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem,
e) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. . Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn.
zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SWZ),
f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności,
g) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
h) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) na zasadach
określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2.
lit d, f - h SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.
Informacja w tym zakresie zgodnie z SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymienione zostały w pkt 9.2. lit. a - c SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami
informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
b) dowodów, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Informacja w tym zakresie zgodnie z SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą: a)
Formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym; b) oświadczenie
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 PZP ( wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ) podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji
składającego oświadczenie; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie składane jest
przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); c) oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 5 PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ) podpisane przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentacji składającego oświadczenie (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów); d) zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.3. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (niewiążący wzór zobowiązania
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do
SWZ), (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów); e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby
dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru); g)pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; h)
podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP; i) wadium w oryginale w
postaci elektronicznej (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0286 5680 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu znak: NZ.270.4.2022”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2) - 4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 PZP). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-3) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w niniejszym Rozdziale w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a) - w zakresie wykonanych robót
budowlanych, wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 4) lit a) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) należy złożyć oświadczenie z pkt 9.1. lit. a potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Oświadczenia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na wzorze Załącznika nr 2a powinny zostać złożone wraz z ofertą i sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2. lit. d - h obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP
odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_radoszyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Na
podstawie:
1) art. 7 ust. 1 pkt 1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Zamawiający wykluczy Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) art. 7 ust. 1 pkt 3 Zamawiający wykluczy Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt
2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
IX PZP, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a
postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.