eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S)Ogłoszenie z dnia 2023-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Lotnictwa Cywilnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015266812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcina Flisa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-247

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ulc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad lotnictwem cywilnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f7ba12a-46b1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045266/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych do uprawnienia TPR 2(S) klasy drugiej oraz TPR 3(S) klasy trzeciej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest w sekcji „Baza Wiedzy / Plany zamówień publicznych / Instrukcja dla Wykonawcy” pod adresem https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=zamowienia-ulc&MP_module=main. W sytuacja wyjątkowych korespondencja może być kierowana na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale I.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, jak również oświadczenia stanowiące Załączniki nr 4, 5 i 7 do SWZ oraz inne dokumenty wymienione w rozdziale XXI ust. 6 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym (ID) postępowania.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej, jako „Rozporządzenie”) określa minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej.
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2.
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
11. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
13. Wszelkie instrukcje, niezbędne dla wykonawcy znajdują się pod adresem https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000t&clientName=zamowienia-ulc&MP_module=main.
Pozostałe informacje zawarte są w SWZ w rozdziale XVI.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ULC-LTT-25-06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S).
Łączna liczba godzin szkolenia dla wszystkich kandydatów nie może przekroczyć 585.
Wykonawca zrealizuje szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami § 26 ust. 3 w zw. z § 28 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz ust. 2 pkt 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1713) i na podstawie zatwierdzonych programów szkolenia odpowiednich do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia.
Szkolenie teoretyczne, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze ustalonym w zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego programach szkolenia, Wykonawca zrealizuje w formie stacjonarnej, w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), w terminie ustalonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, z osobami, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, przy czym maksymalna liczba godzin szkolenia dziennie wyniesie 8.
Szkolenie praktyczne w wymiarze łącznym 7 godzin prób w locie na każdego kandydata w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i terminach uzgodnionych każdorazowo z kandydatem.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80650000-5 - Szkolenie i symulacja w zakresie samolotów, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert z uwagi, iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ zawarł wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
2. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu będą oceniane wyłącznie na podstawie ceny brutto wg następujących zasad: maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
WP = Cmin/Cbad x 100 pkt, gdzie:
WP – liczba punktów, jaka zostanie przyznana badanej ofercie.
Cbad – cena brutto badanej oferty.
Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ofert.
3. Zamawiający nie określa wagi ww. kryterium oceny ofert, gdyż najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny brutto.
4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów (WP), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
5. Punktacja przyznawana ofertom (WP) będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością wobec osób trzecich w razie wypadku każdego ze statków powietrznych, na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum równowartość 0,75 mln SDR, zgodnie z minimalnymi sumami ubezpieczenia określonymi artykule 7 rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 164);
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada umowę współpracy w zakresie szkolenia pilotów doświadczalnych z organizacją projektującą lub produkującą statki powietrzne, spełniającą wymagania Rozdziału 3 pkt 3.3.1 Załącznika 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2021 poz. 1713).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim jest składane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia / oświadczenia Wykonawcy Wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
3) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim jest składane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
4) polisy lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością wobec osób trzecich w razie wypadku każdego ze statków powietrznych, na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum równowartość 0,75 mln SDR, zgodnie z minimalnymi sumami ubezpieczenia określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 160) wraz z dowodem jej lub ich opłaty;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5) umowy współpracy w zakresie szkolenia pilotów doświadczalnych z organizacją projektującą lub produkującą statki powietrzne, spełniającej wymagania Rozdziału 3 pkt 3.3.1 Załącznika 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2021 poz. 1713).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
6. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy – w przypadku składania oferty wspólnej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika).
W przypadku, gdy oferta, jak również wszystkie oświadczenia dołączone do oferty nie zostały podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

7. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformy. Zalecane jest stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, przy czym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, jak również oświadczenie i zobowiązanie stanowiące odpowiednio Załączniki nr 4 i 5 do SWZ oraz inne dokumenty wymienione w rozdziale XXI ust. 6 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowany lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
8. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących usługi przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmiany Umowy, w przypadku gdy:
1) zostanie zmieniony – wydłużony termin wykonania Umowy z uwagi na:
a) konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,
b) zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin wykonania Umowy,
c) okoliczności wynikające z działania siły wyższej lub inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożnością wykonania Umowy,
2) zostanie zmieniony Podwykonawca lub nastąpi rezygnacja z Podwykonawcy – przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Umowę;
3) zostanie zmieniony sposób lub zakres wykonania Umowy, ze względu na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na sposób lub zakres jej wykonania;
4) zostanie zmieniona strona Umowy na skutek zmian organizacyjnych od niej niezależnych;
5) zostanie zmieniona nazwa, adres lub status Strony Umowy;
6) zmiana wynika z omyłki pisarskiej.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku, przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie.
Zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamawiajacy pod adresem https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 95 ustawy.
3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak również na platformie.


Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).

2. Wybrany Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem Umowy, bez wezwania, przekaże Zamawiającemu:
1) dane osoby/osób do reprezentacji w Umowie;
2) dane osoby/osób odpowiedzialnych za bieżącą współpracę i komunikację oraz nadzór nad wykonaniem Umowy;
3) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcjum).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.