eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów › "Przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej"Ogłoszenie z dnia 2023-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292442668

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Wzgórze 56

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-530

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158611801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsozarow@sklodowska.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsozarow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a8c739e-463d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00278423/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a8c739e-463d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zsozarow@sklodowska.eu (nie dotyczy składania ofert). W przypadku korespondencji przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej
uczestnicy postępowania mogą posługiwać się identyfikatorem postępowania (ZS.21.4.2023). 4. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z
„Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, z 2018 r. Nr 127, str. 2 oraz z 2021 r. Nr 74 str. 35;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie, z
siedzibą os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedziby administratora, e-mailem: zsozarow@sklodowska.eu, telefonicznie: 158611801;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@sklodowska.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00313394 z dnia 2023-07-18
2023-07-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
bez negocjacji;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS.21.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian,
wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej”.
2. W ramach zadania zostanie przebudowanie przyziemie szkoły obejmujące pomieszczania od -1 do -16 wraz z izolacją
ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej wskazanych na rzucie w projekcie technicznym
instalacji elektrycznej.
3. W ramach inwestycji planowane są do wykonania niżej wymienione roboty budowlane:
1) rozbiórka ścian metalowych;
2) skucie tynków (ściany 60%);
3) likwidacja drzwi stalowych oraz wymiana i montaż nowych drzwi (w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym);
4) malowanie (kolor do ustalenie z Zamawiającym), gładzie oraz nowe tynki;
5) odmalowanie kraty wejściowej do szatni (w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym);
6) remont posadzek (kolorystyka ustalona z Zamawiającym);
7) roboty uzupełniające instalacji wodno – kanalizacyjnej;
8) roboty zewnętrzne, izolacja ścian zewnętrznych i modernizacja kanalizacji deszczowej;
9) montaż nowych szachtów okien piwnicznych;
10) przebudowa instalacji elektrycznej.
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:
1) Przedmiar dla branży budowlano – sanitarnej;
2) Przedmiar dla przebudowy instalacji elektrycznej;
3) Projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznej;
4) Specyfikacja techniczna przebudowy instalacji elektrycznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 punkt 15 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
i 2185 oraz z 2023 r. poz. 825) dokonano szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia oraz rozważono celowość podziału
zamówienia na części. Zadanie będzie realizowane, zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych. Inwestycja dotyczy
przebudowy kilku pomieszczeń. W trakcie realizacji przedsięwzięcia roboty wykonywane przez Wykonawcę jednej części
zamówienia miałyby bezpośredni wpływ na roboty wykonywane przez Wykonawców części kolejnych. Dlatego też istnieje
poważne zagrożenie wystąpienia nadmiernych trudności technicznych oraz organizacyjnych w prawidłowym wykonaniu
całości zamówienia w przypadku jego podziału na części. Również ze względu na potrzebę skoordynowania działań
podczas realizacji robót budowlanych opisanych
w dokumentacji przedsięwzięcia podział zamówienia na części jest nieuzasadniony, bowiem mógłby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu całego przedsięwzięcia w określonym terminie. Dodatkowo podział zamówienia na części
spowodowałby trudności w dochodzeniu przez Zamawiającego praw gwarancyjnych w okresie gwarancji. Brak podziału na
części przedmiotowego zamówienia w żaden sposób nie ograniczy zasady konkurencyjności, bowiem Zamawiający
dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia podwykonawstwo, ponadto Wykonawcy mogą także wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia publicznego.
Należy również wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana
w ustawie Prawo zamówień publicznych, wobec czego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -
Zamawiający stosuje w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczególności art. 379 § 2 „świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany
przedmiotu lub wartości”. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż świadczenie nie może zostać spełnione bez istotnej
zmiany przedmiotu, a to oznacza, iż należy je traktować jako jedną całość. Jednocześnie brak podziału zamówienia na
części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Należy również zauważyć, iż ewentualny podział niniejszego zamówienia na części byłby bezcelowy, gdyż
ustalona wartość szacunkowa zamówienia (poniżej kwot od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej), nie jest wartością na tyle wysoką, by utrudniać udział małych i średnich
przedsiębiorców w niniejszym postępowaniu.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia,
stanowiących odpowiednio załącznik numer 5 oraz załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak również w
załączonej dokumentacji od załącznika Nr 7 do załącznika Nr 9.
9. Zamawiający w oparciu o art. 100 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby prowadzone roboty umożliwiły swobodne i bezpieczne
poruszanie się osobom niepełnosprawnym (sposób realizacji roboty winien zapewniać w pełni dostępność i bezpieczeństwo
tym osobom).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert: Cena brutto (C) - waga kryterium 60%; Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G) - waga kryterium 20%; Limit
kar umownych (KL) - waga kryterium 10%; Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy (KT) - waga kryterium 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: limit kar umownych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w terminowym wykonywaniu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonywanych robót
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie załącznik nr 2, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał:
Co najmniej 2 roboty polegające na budowie i/albo przebudowie i/albo remoncie budynku, z której każda o wartości
minimum 50.000,00 zł brutto każda;
b) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie załącznik nr 2, że dysponuje niżej wymienioną osobą:
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej;
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych w zakresie opisanych warunków, ale
Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić na każdym etapie prowadzonego postępowania, że złożone oświadczenie
odpowiada prawdzie, jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) przynależność
do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do
posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2023 r. poz. 852), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik numer 2 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia);
2) oświadczenie o podwykonawcach (załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia). Oświadczenie to
Wykonawca składa wraz z ofertą zarówno w sytuacji, kiedy korzysta z pomocy podwykonawcy przy realizacji zamówienia,
jak również wtedy, kiedy z tej pomocy nie korzysta (zaznaczając odpowiedni kwadracik w treści oświadczenia);
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeżeli
dotyczy);
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu
- dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
8) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale X ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik numer 7
do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia i/lub ogłoszeniu o zamówieniu. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w okolicznościach
wskazanych w rozdz. XXII ust. 6 pkt 1-9 SWZ. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia (nie więcej niż o 10 % wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę) w przypadku:
1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania.
2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty
zaniechane.
4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.
5) Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w punktach 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.
Zmiana terminu nastąpi w następujących okolicznościach podanych w rozdz. XXII ust. 8 od pkt 1-4.
Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, że:
a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego
przedmiotu umowy;
b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca
zmienianego materiału lub urządzenia);
c) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania
lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;
d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.
Zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym dokonanie zamiany kierownika budowy (z uwagi na
nieprzewidziane zmiany organizacyjne), na osobę o kwalifikacjach wymaganych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz
zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zmiany podwykonawcy, na którego
zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
innego podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia. Dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może
nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w
realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót
budowlanych. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 12,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wszystkie powyższe
postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej
akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 7, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu
wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.