eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1.11.2022 do 31.10.2024Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1.11.2022 do 31.10.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NOWE CENTRUM ADMINISTRACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 123234688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ujastek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-752

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@nca.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://nca.malopolska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1.11.2022 do 31.10.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53bf4cc-409a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://nca.malopolska.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://nca.malopolska.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: kontakt@nca.malopolska.pl
3. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając ją w formie elektronicznej na adres : ochrona.przetarg@nca.malopolska.pl. Program do szyfrowania i przesyłania danych jaki wymaga Zamawiający jest 7-zip, możliwy do pobrania ze strony https://www.7-zip.org/
4. Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej zamawiającego (http://nca.malopolska.pl) w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie oraz przekazywane będą wykonawcom w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych przy ul. Ujastek 1 w Krakowie w okresie od 1 listopada 2022 roku do dnia 31 października 2024 roku.
Szacunkowa liczba roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 17.520

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu;
b. spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Wymagane jest złożenie koncesji MSWiA wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U.2021.1995 ze zm.) do wykonywanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wymagane jest wykazanie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na ochronie obiektów i mienia, każda o wartości co najmniej 50 tys. zł netto i dotycząca budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
8 000 m2, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wymagane jest dysponowanie pracownikami ochrony posiadającymi przynajmniej roczne doświadczenie w sprawowaniu ochrony budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m2.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000 zł.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń dokumentów oraz stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i 109 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca składa dodatkowo następujące dokumenty:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru załącznik nr 1,
2) projekt umowy, który musi być podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę – załącznik nr 2,
3) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów,
4) oświadczenie, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 57 ustawy P.z.p. - załącznik nr 3,
5) koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, której mowa w rozdziale 4 „Zasady powadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności” ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.),
6) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na ochronie fizycznej obiektów, każda o wartości co najmniej 50 tys. zł netto i dotycząca budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m2, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -załącznik nr 4.
Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a; zawierające opinię (referencje) że zamówienie zostało wykonane należycie oraz wskazujące, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, którego dokumenty dotyczą.
7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi ochrony oraz osób odpowiedzialnych za nadzór - załącznik nr 5.
8) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
9) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa musi opiewać na kwotę minimum 1.000.000 zł i być ważna przynajmniej na okres związania ofertą. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie zobowiązany posiadać przedmiotową polisę podczas całego okresu wykonywania umowy i dostarczać jej kopię bez wezwania Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru załącznik nr 1,
2) projekt umowy, który musi być podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę – załącznik nr 2,
3) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów,
4) oświadczenie, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 57 ustawy P.z.p. - załącznik nr 3,
5) koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, której mowa w rozdziale 4 „Zasady powadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności” ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.),
6) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na ochronie fizycznej obiektów, każda o wartości co najmniej 50 tys. zł netto i dotycząca budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m2, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -załącznik nr 4.
Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a; zawierające opinię (referencje) że zamówienie zostało wykonane należycie oraz wskazujące, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, którego dokumenty dotyczą.
7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi ochrony oraz osób odpowiedzialnych za nadzór - załącznik nr 5.
8) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
9) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa musi opiewać na kwotę minimum 1.000.000 zł i być ważna przynajmniej na okres związania ofertą. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie zobowiązany posiadać przedmiotową polisę podczas całego okresu wykonywania umowy i dostarczać jej kopię bez wezwania Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł. Wpłata wadium powinna odbyć się na rachunek bankowy prowadzony przez Zamawiającego w banku Polska Kasa Opieki S.A nr 59 1240 4650 1111 0010 6027 7003 . W chwili otwarcia ofert wpłacone wadium powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
a) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
b) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zastała zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
c) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty;
d) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: 2 oraz pkt 3 - dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty/oświadczenia składane są wspólnie;
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
f) W przypadku gdy po stronie Wykonawcy za realizację umowy odpowiada więcej niż jeden podmiot, podmioty te zobowiązane są posiadać przez cały okres trwania umowy polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1.000.000 zł każdy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu kopie polisy (polis) bez wezwania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający określił miejsce składania ofert na adres poczty elektronicznej ochrona.przetarg@nca,malopolska.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.