eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ropczyce › Wyw霩 nieczysto軼i sta造ch i p造nnych.Og這szenie z dnia 2022-09-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Wyw霩 nieczysto軼i sta造ch i p造nnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690692118

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ksi璠za Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego 54

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 1722 18 616

1.5.8.) Numer faksu: 17 22 18 929

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zozropczyce@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.zozropczyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wyw霩 nieczysto軼i sta造ch i p造nnych.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9679415e-409f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00372452

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00031509/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 Wyw霩 nieczysto軼i sta造ch i p造nnych

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu:
- miniPortalu , kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zaopatrzenie@zozropczyce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotycz帷e korespondencji elektronicznej zosta造 okre郵one w pkt 14 SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Wymagania dotycz帷e RODO zosta造 okre郵one w pkt 2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zn_2022_11

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 I zam闚ienia. 安iadczenie us逝g w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpad闚 komunalnych oraz wyw霩 nieczysto軼i p造nnych w miejscowo軼iach S璠zisz闚 Ma這polski, Zagorzyce, Iwierzyce.

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpad闚 komunalnych z plac闚ek ZOZ Ropczyce: Szpital Powiatowy i Przychodnia Rejonowa w S璠ziszowie Ma這polskim ul. Wyspia雟kiego 14 (w tym odpady kuchenne oraz zu篡te koce. fartuchy, odzie ochronna i po軼iel oraz meble), Filia P. Rej. S璠zisz闚 – Iwierzyce, Filia P. Rej. S璠zisz闚 – Zagorzyce, Przychodnia Rejonowa S璠zisz闚 Ma這polski ul. 3 Maja 2 wraz z dzier瘸w pojemnik闚 wg potrzeb Zamawiaj帷ego oraz wyw霩 nieczysto軼i p造nnych z Filii P. Rej. S璠zisz闚 – Zagorzyce.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90500000-2 - Us逝gi zwi您ane zodpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Us逝gi transportu odpad闚

90410000-4 - Us逝gi usuwania 軼iek闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na pilne zg這szenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 II zam闚ienia: 安iadczenie us逝g w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpad闚 komunalnych oraz wyw霩 nieczysto軼i p造nnych w miejscowo軼iach Ropczyce, Nied德iada.
Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpad闚 komunalnych z plac闚ek ZOZ Ropczyce: Przychodnia Rejonowa w Ropczycach ul. Ks. Kard. S. Wyszy雟kiego 54, (w tym zu篡te koce, fartuchy, odzie ochronna i po軼iel oraz meble), Kolumna Transportu Sanitarnego w Ropczycach, Filia P. Rej. Ropczyce - Nied德iada wraz z dzier瘸w pojemnik闚 wg potrzeb Zamawiaj帷ego oraz wyw霩 nieczysto軼i p造nnych z Filii P. Rej. Ropczyce – Nied德iada.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90500000-2 - Us逝gi zwi您ane zodpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Us逝gi transportu odpad闚

90410000-4 - Us逝gi usuwania 軼iek闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na pilne zg這szenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y stawia wymagania dotycz帷e uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:

Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek jest spe軟iony, je瞠li Wykonawca przed這篡 aktualny wpis do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549.
Warunek dotyczy cz窷ci I i II zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: • aktualny wpis do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca wraz z ofert jest zobowi您any z這篡:

a) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
b) o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 2 Pzp);
c) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w SWZ (je瞠li dotyczy);
d) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).
e) w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta造 okre郵one w rozdziale IV SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc w stosunku do kt鏎ego zachodzi kt鏎akolwiek z
okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie
przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego. Wykluczenie, o
kt鏎ym mowa, nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy
wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego Wykonawcy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.