eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w obiekcie WFOŚiGW zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz ....Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w obiekcie WFOŚiGW zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz ....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271806983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plebiscytowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-035

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 326032200

1.5.8.) Numer faksu: 326032201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wfosigw.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w obiekcie WFOŚiGW zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz ....

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-276259a0-3f00-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00329172/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w WFOŚiGW w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).2.Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także oświadczenie/oświadczenia składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez Platformę, dostępną pod
adresem: https://wfosigwkatowice.ezamawiajacy.pl. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wKatowicach;https://wfosigwkatowice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Zamawiający informuje, iż w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą
rozwiązania teleinformatycznego tel. +4822 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl. Zamawiający,
zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.: a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b. Komputer klasy PC
lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d. Włączona obsługa JavaScript; e.
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww.
Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav,mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200
fax: (32) 60 32 201, email: biuro@wfosigw.katowice.pl. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można
się kontaktować: e-mail: iod@wfosigw.katowice.pl, tel. (32) 60 32 200.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności
kontrolnych i audytowych. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 6.Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres
realizacji umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa od dnia zakończenia/rozwiązania umowy pomiędzy stronami lub
przez dłuższy okres w przypadku dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne. 8. W odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.9. Zebrane
dane mogą być przetwarzane w przyszłości w celu przesyłania informacji o wszczętych przez Fundusz postępowaniach wyłącznie
na podstawie udzielonej zgody na wskazane osoby, których dane dotyczą dane kontaktowe art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. 10. Posiada
Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 11. Nie
przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
12. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZA/264/19/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ulicy Wita Stwosza 2 w Katowicach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50532400-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego

50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na prace wymagające odrębnego zlecenia Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: d) Posiadanie świadectw wzorcowania dla przyrządów pomiarowych służących do sprawdzenia poprawności działania rozdzielni elektrycznych wraz z wyłącznikami różnicowo-prądowymi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2065) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejsza niż 200.000,00 zł.
Uwaga: Jeżeli suma ubezpieczeniowa wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z których każda była / jest świadczona w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna usługi polegające co najmniej na: świadczeniu usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw, usuwaniu awarii oraz dokonywaniu przeglądów infrastruktury obiektów, w których prowadzona jest działalność administracyjno-biurową oraz budynków użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1225).
Zamawiający uzna tylko te usługi, które:
• były lub są świadczone w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy ,
• wymagany 12 miesięczny okres w całości mieści się w ostatnich 3 latach licząc wstecz od daty, w której upłynął termin do składania ofert w niniejszym postępowaniu.

B. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz, w którym wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne: D i E do 1 kV, wydane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392),
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane umożliwiające dokonanie rocznego przeglądu budynku w zakresie określonym w art. 62. ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, tj. posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
 instalacyjnej w zakresie w kanalizacyjnym (1 osoba),
 konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba),
 instalacyjnej w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym (1 osoba).
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z późniejszymi zmianami),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. osobą/osobami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
c) co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia ciepłownicze: D i E, wydane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392),
d) co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia gazowe: D i E, wydane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392),
e) co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 i następne ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2065) w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez jedną osobę wskazaną przez Wykonawcę dwóch lub więcej wymaganych uprawnień z zachowaniem warunku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy minimum 2-ch osób posiadających wymienione uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 6, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) certyfikat dla przedsiębiorcy zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2065) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
3) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie .
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub naliczeniem kary umownej nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 62 1130 1091 0000 0060 1890 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§9
Zmiana umowy
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w następujących sytuacjach:
1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ppk.
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, nie może być wyższa niż różnica między nowym a wcześniej obowiązującym wskaźnikiem.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących czynności wynikające z zakresu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących czynności wynikające z zakresu umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym czynności wynikające z zakresu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących czynności wynikające z zakresu umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. W celu dokonania zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmian wynikających z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem:
 rocznego przegląd stanu sprawności technicznej budynku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2021r. poz. 2351, z późniejszymi zmianami) – dalej Prawo budowlane,
 przeprowadzenia próby szczelności urządzeń klimatyzacyjnych zawierających F-gazy zainstalowanych w budynku wraz z wpisaniem wyników badania do kart urządzeń zamieszczonych w Centralnym Rejestrze Operatów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
które to zakresy mogą zostać powierzone podwykonawcom.
5. Zamawiający wymaga, aby osoba / osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Zakresu nr 2 posiadające/ą uprawnienia: ciepłownicze: D i E, były zatrudnione przez Wykonawcę w całym okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1510, z późniejszymi zmianami).
Zamawiający zweryfikuje ww. obowiązek na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zawartego w formularzu ofertowym (pkt 1 załącznika nr 1 do SWZ) oraz oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 tiret czwarty rozdziału XX SWZ oraz w § 9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
Zamawiający informuje, że sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których powyżej, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w § 9 oraz w § 18 ust. 1 pkt 9) wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w niniejszej Specyfikacji norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Łączna cena za wszystkie świadczenia w całym okresie trwania umowy, dotycząca zakresu nr 1 i nr 2 obejmująca również ilość godzin na prace dodatkowe – 60%,
b) Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 20%,
c) Okres gwarancji na prace wymagające odrębnego zlecenia Zamawiającego – 15%,
d) Posiadanie świadectw wzorcowania dla przyrządów pomiarowych służących do sprawdzenia poprawności działania rozdzielni elektrycznych wraz z wyłącznikami różnicowo-prądowymi - 5%.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy złoży:
1) dokumenty potwierdzające, że osoby biorące udział w realizacji niniejszego zamówienia, wskazane w wykazie osób (załącznik nr 6 do SWIZ), posiadają:
 wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2351, z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 i następne ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2065) w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pom ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz (...)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.