eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RADZYŃ PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 351-24-60

1.5.8.) Numer faksu: 83 352-80-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzyn-podl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8522b95-3fd7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025499/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, umowa o dofinansowanie nr RPLU.13.03.00-06-0001/20-00 zawarta z Województwem Lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO WL na lata 2013-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@radzyn-podl.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP i mieć dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Ofertę ( według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków zamówienia(sporządzone według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ), składa się pod rygorem nieważności , w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia wymienione w § 15 ust. 1 SWZ - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w ust. 8 ) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
1) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
2) poczty elektronicznej:
a) wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty zamawiającego – na adres poczty elektronicznej : sekretariat@radzyn-podl.pl,
b) zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Siedziba: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Adres e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl. tel.: 83 351 24 60.
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się poprzez e-mail: targonski@radzyn-podl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
5. ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy.
6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:
Nie dotyczy.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO - posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszyć integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie ustawy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. pozycji 3.15. ze względu na ograniczoną ilość znaków:
11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich, związanych z rewitalizacją elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, wraz z remontem kominów na dachu Pałacu.
2. Zakresem zamówienia są objęte roboty związane z ułożeniem tynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, jak również prace konserwatorskie związane z kamiennymi dekoracjami rzeźbiarskimi wieńczącymi elewację Pałacu.
3. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SWZ, Umowa z Wykonawcą (załącznik nr 7 do SWZ) oraz dokumenty, zwane dalej łącznie „Dokumentacją Projektową” – załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442110-1 - Malowanie budynków

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze oferty będą decydować kryteria:
a) cena (C) - 60%;
b) okres gwarancji jakości (G) - 40%,
2. Punkty w ramach kryterium Cena (C) będą liczone następująco:

najniższa wartość ceny w badanych ofertach
C= ------------------------------------------------------------- x MP x waga kryterium
wartość ceny w ofercie badanej
C - ilość punktów za cenę w badanej ofercie
MP - max. ilość punktów -100
Waga kryterium - 0,60
3. Punkty w ramach kryterium Gwarancja (G) będą liczone następująco:
a) w przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, oferta otrzyma 0 punktów,
b) w przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji 72 miesięcy, oferta otrzyma 40 punktów,
c) w przypadku zaoferowania gwarancji o długości pomiędzy 37 a 71 miesięcy oferta otrzyma punkty według wzoru:
G = (okres gwarancji oferty badanej : maksymalny okres gwarancji) x MP x waga kryterium
G – ilość punktów za okres zaoferowanej gwarancji w badanej ofercie
MP - max. ilość punktów - 100
Waga kryterium – 0,40
Gwarancja będzie liczona od daty przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 72 miesięcy. Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 72 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawcę nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięczny, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 miesiące – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert.
4. Wyliczona wartość punktów w zakresie kryterium Cena (C) i w kryterium Gwarancja (G) będzie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą wśród ocenianych ofert zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
6. W przypadku gdy dwie lub większa liczba ofert otrzyma tą samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kryterium Cena (C).
7. Treść oferty Wykonawcy w zakresie Ceny (C) oraz Gwarancji (G) będzie przeniesiona do Umowy z Wykonawcą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w ramach mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej – znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia – posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych) zł lub posiadają zdolność kredytową na tę kwotę.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonej przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, przy czym dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) W zakresie zdolności technicznej i zawodowej – posiadają doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza Rzeczpospolitą Polską – rejestrów prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, której przedmiotem były roboty budowlane, konserwatorskie lub restauratorskie budynku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) brutto, lub większą ilość robót polegających na robotach budowlanych lub konserwatorskich lub restauratorskich budynków wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jedna robota miała wartość nie mniejszą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto.
W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień, robót) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
3) skierują do wykonania przedmiotu zamówienia osoby, posiadające następujące kompetencje:
a) Kierownik budowy (1 osoba):
i. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (z uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1505, z późn. zm.); oraz
ii. spełniający wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (z uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1505, z późn. zm.); oraz
iii. posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych dotyczących remontów lub modernizacji lub przebudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art.. 9 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., 840). Wartość każdej z robót musi wynosić co najmniej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto.
W każdym przypadku, gdy SWZ odwołuje się do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury należy przez to rozumieć także rejestr lub inwentarz prowadzony zgodnie z przepisami innych państw, w których były prowadzone roboty lub prace.
b) Kierownik prac konserwatorskich:
i. Spełniający wymagania określone w art. 37a, z uwzględnieniem art. 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), z uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1505, z późn. zm.),
ii. posiadający doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich lub restauratorskich w ramach realizacji przynajmniej dwóch robót dotyczących konserwacji lub prac restauratorskich budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282, z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto każda;
W każdym przypadku, gdy SWZ odwołuje się do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury należy przez to rozumieć także rejestr lub inwentarz prowadzony zgodnie z przepisami innych państw, w których były prowadzone roboty lub prace.
2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk określonych w ust. 1 pkt. 3 nawet w przypadku spełnienia wymagań przez jedną osobę.
3. Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane, a także przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
4. W każdym przypadku, gdy SWZ odwołuje się do doświadczenia przy robotach budowlanych lub konserwatorskich lub restauratorskich budynków wpisanych do rejestru zabytków, należy przez to także rozumieć doświadczenie przy wykonywaniu takich robót wobec zabytków wpisanych do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. W każdym przypadku, gdy SWZ odwołuje się do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury należy przez to rozumieć także rejestr lub inwentarz prowadzony zgodnie z przepisami innych państw, w których były prowadzone roboty lub prace.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga ich składania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3. miesiące przed jej złożeniem; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
b) wykazu robót budowlanych lub konserwatorskich lub restauratorskich wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wzór wykazu robót budowlanych określono w załączniku nr 5 do SWZ.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ).
3. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2, na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299, z późn. zm.).
3. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 20 października 2022 r. do godz. 10:00.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miasta Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim, z adnotacją „Wadium - znak sprawy: WRG.271.12.2022".
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium będzie uznany za zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna tj. gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 uPZP, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w postaci gwarancji i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 2-4 uPZP, Zamawiający dopuszcza przekazanie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, także na adres poczty elektronicznej wskazanej w § 17 ust. 1 SWZ.
8. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, dokument powinien sporządzony być zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
2) kwotę wadium;
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia .... 2022 r. do dnia ....";
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
9. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - dotyczy także wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej i składających ofertę jako spółka cywilna.
2. W każdym przypadku, gdy SWZ odwołuje się do pojęcia „Wykonawca”, postanowienia te stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii oraz złożone wraz z ofertą,
2) każdy z wykonawców powinien dołączyć do oferty oświadczenia, o których mowa w § 15 ust. 1 SWZ zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt b i c, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 13 ust. 1 SWZ – składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunków.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w § 9 SWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej określony w § 13 ust. 1 pkt 1 SWZ - powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie,
b) warunek dotyczący zdolności technicznej w zakresie doświadczenia określony w § 13 ust. 1 pkt 2 SWZ - musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie.
c) warunek dotyczący zdolności technicznej w zakresie zasobów ludzkich, określony w § 13 ust. 1 pkt 3 SWZ - powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie.
6. W odniesieniu do warunków określonych w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa ta musi odpowiadać wymaganiom określonym w SWZ oraz potwierdzać solidarną odpowiedzialność Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz postanowień Umowy z Wykonawcą (załącznik nr 7 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewidział w treści Umowy postanowienia, określające katalog przypadków, w których może dojść do zmian Umowy, na które mogą powoływać się Strony niniejszej umowy. Wniosek o zmianę Umowy wymaga uzasadnienia oraz przedstawienia informacji lub - jeżeli to możliwe - dokumentów, potwierdzających treść wniosku.
2. Oprócz zmian umowy dopuszczalnych w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-3 uPZP, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPZP przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 3 i 5 oraz innymi postanowieniami Umowy, wyraźnie odwołującymi się do wprowadzania zmian w treści Umowy.
3. W zakresie zmiany terminu wykonania Umowy zmiana jest dopuszczalna - oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie - w następujących przypadkach:
a) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich objętych przedmiotem zamówienia - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.
b) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 24 niniejszej Umowy.
c) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
d) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
e) ustalenia, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji Projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa realizację przedmiotu umowy,
g) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych lub zabytków,
h) zmiany (w tym wprowadzenia nowych) powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym,
i) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (…)”.
c.d. w SEKCJI IX - POZOSTAŁE INFORMACJE.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. SEKCJI VII - informacje w odniesieniu do przewidywanych zmian umowy:
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności.
5. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy - oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie - jest dopuszczalna w następujących
przypadkach:
a) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z SWZ, umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Lubelskim oraz przepisów uPZP,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wprowadzenia nowych regulacji prawnych po dacie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym,
c) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
d) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej,
f) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 24 niniejszej Umowy,
g) wystąpią niemożliwe do przewidzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. i).
6. Postanowienia objęte niniejszym paragrafem stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę Wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie realizacji Przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku od towaru i usług (VAT) oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie odpowiednio do zmienionych przepisów.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę Wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.