eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów w ramach projektu grantowego: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 70

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757721411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b9af41a-40a1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041065/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/670073

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków
komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec
Bezpośrednio pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670073

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.
2. Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy: „Złóż
ofertę” w odniesieniu do składania oferty lub wniosku oraz „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji
kierowanej do Zamawiającego.
3. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
5. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
a.miduch@gmina.zgorzelec.pl
6. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl ,tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa;
d. włączona obsługa JavaScript;
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f. platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf oraz w celu
kompresji danych; .zip bądź .7Z.
8. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbrs .pages. Dokumenty złożone w plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym PAdES.
10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
UWAGA: Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
11. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
12. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
13. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
15. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować brakiem integralności plików.
16. Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów:.
􀀀 w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB,przy komunikacji
poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB
10. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego
postępowania – WO.271.13.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, adres e-mail:
gmina@gmina.zgorzelec.pl tel. 75 77 214 11;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować; e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl, tel. 75
77 214 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Jednocześnie Gmina Zgorzelec przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
→ 15 zestawów komputerów stacjonarnych
→ 92 komputery przenośne
→ 7 tabletów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 7 do SWZ pod nazwą Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ.
Przedmiot zamówienia został opisany w OPZ przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalny jest sprzęt posiadający parametry na wymaganym poziomie lub lepszym od opisanego.
3. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i kompletny (z pełnym okablowaniem) oraz oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt wolny był od wad fizycznych i wad prawnych oraz od obciążeń prawami osób trzecich, musi pochodzić z legalnych źródeł, oraz być objęty minimalnym okresem gwarancji producenta /door-to-door/ – 24 miesiące.
5. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 do SWZ, pod nazwą Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).
6. Jeśli w OPZ wskazany jest konkretny sprzęt, urządzenie lub oprogramowanie, lub odniesienie do konkretnej normy, w myśl art. 99 ust. 2-6 ustawy Pzp, należy to traktować, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie jako określenie „produktu” koniecznego do użycia. Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost parametrów, danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio sprzęt, urządzenie lub oprogramowanie, dopuszcza rozwiązania równoważne, zgodne z danymi technicznymi, opisem, jak i parametrami oraz normami zawartymi w OPZ. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych przez Zamawiającego w OPZ, funkcjonalnie możliwe do zastosowania w przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. W takim przypadku, Wykonawca winien przedstawić wykaz wraz z opisem proponowanych rozwiązań równoważnych w Oświadczeniu dot. potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu komputerowego, stanowiącym Załącznik nr 7A do SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213200-7 - Komputer tablet

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Dodatkowa gwarancja (G) – waga kryterium 40 %
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

1) Cena (C):
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SWZ.
Jako cenę oferty przyjmuje się wartość ryczałtową brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
C = Cn/Cb x 60 (waga kryterium)
gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60.

2) Dodatkowa gwarancja (G):
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium wg poniższego:
Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane 24 miesiące gwarancji podstawowej Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40.
Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowej gwarancji na okres
równy lub dłuższy niż 24 miesięcy - Wykonawca otrzyma 40 punktów.
Brak wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym będzie uznane za równoważne oświadczeniu, że Wykonawca oferuje minimalny podstawowy 24 – miesięczny okres gwarancji i otrzyma 0 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 5 do SWZ)
Dodatkowa gwarancja udzielona zostanie Zamawiającemu na zasadach określonych w załączniku do umowy pn.: „Dokument gwarancyjny”– załącznik nr 1 do umowy.

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona, wg poniższego wzoru:
P = C + G
P – całkowita liczba punktów
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „dodatkowa gwarancja”

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dodatkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wskazuje, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego na kwotę nie mniejszą niż: 60 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy brutto).
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
Zamawiający zgodnie z art.117 ust 4 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SWZ.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 4 do SWZ.
4. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia został wskazany w Rozdziale X SWZ.
6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, wg poniższego:
1) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów został opisany w Rozdziale X ust. 3 SWZ
Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia następuje na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. (zał. 3 i 3a do SWZ).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania określone w OPZ, złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj.: oświadczenia dot. potwierdzenia paramentów technicznych oferowanego sprzętu komputerowego z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7A do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, tj. Oświadczenie dot. potwierdzenia paramentów technicznych oferowanego sprzętu komputerowego z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7A do SWZ, lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wezwanie nie będzie miało zastosowania, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego rozdziału stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, (jeżeli dotyczy) Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, przedstawia także:
a. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie ze wzorem ww. oświadczeń (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp),
b. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(jeżeli dotyczy):
a. Oświadczenia, wskazane ust. 1 pkt 1.1 i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców jako oświadczenie własne. Oświadczenia te potwierdzają odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
b. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają ci poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.5. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (o ile dotyczy):
a. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp);
b. W przypadku podpisania oferty w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika.
1.6. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.
1.7. Przedmiotowe środki dowodowe – Oświadczenie Wykonawcy dot. potwierdzenia paramentów technicznych oferowanego sprzętu komputerowego, o którym mowa w Rozdziale VI SWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik 7A do SWZ.
2. Sposób sporządzenia i przekazania oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt od 1.1 do 1.7 szczegółowo został opisany w Rozdziale X ust 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami Rozdziału X SWZ.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ
3. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik Nr 3 i 3a do SWZ
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa taka nie zostanie załączona do oferty.
5. UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/umowy realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac , tzn. w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego
zakresu prac lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres prac został wykonany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunków.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy z uwzględnieniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na zasadach określonych w projekcie umowy, paragraf 8, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. (PPU)
Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670073

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.