eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej - etap II (Kontrakt nr II - etap II)Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej – etap II (Kontrakt nr II – etap II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iwona.pieczkowska@um.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej – etap II (Kontrakt nr II – etap II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09509297-3fe1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032762/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I Kontrakt II etap II - Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektu: 2.1.5 „systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0006/17-00 z dnia 28.08.2017

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone zostały w rozdziale XX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.50.2022.IKP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla Kontraktu II etap II „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej – etap II” obejmujących w szczególności budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni w ul. Żwirowej, Zagłoby i Komeńskiego w Gorzowie Wlkp. wraz z separatorem piasku i substancji ropopochodnych oraz wylotem do odbiornika stanowiącego naturalny zbiornik retencyjny. Roboty prowadzone będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Biuro Projektowe Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki.
Inwestycja znajduje się w obrębie działki nr 1596 województwo lubuskie, powiat Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, obręb nr 0004 – Staszica oraz działek 433/1, 49, 51/14, 376/54, 50, 1316, 100/10, 1305, 1888, 1890, 376/68, 1891/8, 98/28 województwo lubuskie, powiat Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, obręb nr 0001 – Chwalęcice.
1) Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze (obsługa geodezyjna, zdjęcie warstwy humusu usunięcie drzew i krzewów, rozbiórki elementów dróg i przepustów),
b) budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami,
c) regulacja urządzeń podziemnych,
d) budowa kanałów technologicznych,
e) wykonanie podbudowy ,
f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kruszywa
g) roboty wykończeniowe i humusowanie z obsianiem traw,
h) montaż elementów ulic (ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych),
i) montaż separatora substancji ropopochodnych,
j) budowa wylotu kolektora,
k) nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów zgodnie z wydaną decyzją na wycinkę drzew,
l) roboty wykończeniowe i humusowanie z obsianiem traw,
2) Podstawą do wykonania robót budowlanych ujętych w przedmiocie zamówienia jest zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
1) Przedmiot zamówienia : powtórzenie robót budowlanych podobnych do wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Wielkość lub zakres zamówienia : do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
3) Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty, a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie i/lub przebudowie kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o długości co najmniej 800 mb każda;
b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym :
 uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy branży sanitarnej,
 doświadczenia zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robót branży sanitarnej/ inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 2 zadań, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę i/lub przebudowę minimum 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i/ lub deszczowej ;
Kierownikiem robót branży drogowej (1 osoba) posiadający
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę stanowi: wypełniony i odpowiednio podpisany Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi i podpisanymi Tabelami Elementów Rozliczeniowych .
2. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych);
3) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
5) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.